ALTO ÜYELERİNİN AİDAT BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA İMKANI

ALTO ÜYELERİNİN AİDAT BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA İMKANI
03.12.2020
  •  A 

Aliağa Ticaret Odası üyelerine geçmiş yıllara ait oda aidat borçlarını yapılandırma imkanı tanındı.

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Aliağa Ticaret Odası üyelerinin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirildi.

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i, alacakların tahsilinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvurulması halinde vazgeçilir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen oda üyelerinin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar dilekçe ile yapılandırma müracaatlarını ve Şubat 2021 tarihinde ilk taksidin ödemesini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Pandemi nedeniyle öncelikle, başvuru dilekçesinin e-posta yoluyla genelsekreter@alto.org.tr adresine gönderilmesi talep edilirken; fiziksel olarak başvuruda bulunmak isteyen üyeler de ALTO’ya gelerek dilekçe ile başvuru yapabilecekler.  

Yapılandırmaya müracaat eden oda üyelerinin borç taksitlerinin birincisini en geç kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit: 28 Şubat 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit: 31Temmuz 2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendisi belirleyecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, “Odamıza aidat borcu olan üyelerimize çağrımız bu yapılandırma imkanından faydalanmaları için Odamıza 31 Ocak 2021’e kadar başvurmalarıdır. Bilindiği üzere Oda aidatları kamu alacağı özelliği taşımaktadır. Bu noktada hiçbir mevcut veya işyerini kapatmış üyemizle hukuki sorun yaşamak istemeyiz ancak kanun bu görevi ve yükümlülüğü yönetim kurullarına yüklemektedir. Yapılandırma, üyelerimize büyük bir imkan ve fayda sağlamaktadır. Detayları aşağıda açıklandığı gibi olan bu yapılandırmadan üyelerimizin faydalanmalarını önemle rica ediyoruz. Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, bütün iş camiası ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, üyelerimizden gelecek her türlü talebin en üst düzeyde dile getirileceğinden emin olunmasını belirtmek isteriz. İçerisinden geçtiğimiz pandemi sürecinde önce sağlımızı korumamız gerekli, bu noktada kurallara uyulması tavsiyemizle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1-) Kapsamı: 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat borç asıllarıdır.

2-) Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2021’dir.

3-) Gecikme zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i, alacakların tahsilinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvurulması halinde vazgeçilir. 17.11.2020 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.

4-) Ödeme şekli: Başvuruda belirtilmek şartıyla, borçlar tek seferde veya azami altı eşit taksitte ödenebilir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler toplam ana para borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

5-)Başvuru şartı: Başvuruların 31.01.2021 tarihine kadar Odamıza www.alto.org.tr adresinde bulunan dilekçe ile yapılması şarttır. Pandemi nedeniyle öncelikle, başvuru dilekçesinin e-posta yoluyla genelsekreter@alto.org.tr adresine gönderilmesini rica eder; fiziksel olarak başvuruda bulunmak isteyen üyelerimiz de Odamıza gelerek dilekçe ile başvuru yapabilirler.  

6-) Ödeme tarihleri: Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 28.02.2021, son taksit için 31.07.2021’dir.

7-) Dava durumu: Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olmaları şarttır.

8-) İcra takibi: Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil, icra takibi başlatılmış üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde dava ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine devam edilecektir.

9-) Yapılandırmanın İptali: Taksitlerden herhangi birinin son ödeme tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek, borç eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuk edecektir. Oda aidatları için herhangi bir taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geç ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

10-)Vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler: Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş borç asılları ile faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi için, üyemizin vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvurması gereklidir.