Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesinin düzenlenebilmesi için yerli katkı oranının hesaplanması ve Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından Yerli Katkı Oranı Hesabı’nın mali yönden incelenmesi yapılarak resmi kayıtlara uygunluğunun onaylanması gerekmektedir. Yürürlüğe giren tebliğ ile, başvuru evraklarının hazırlanması zaman alacağından üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için, yerli malı belgesi müracaatında bulunacak üyelerimizin ekte sunulan belge ve dokümanları eksiksiz hazırlaması ve ihale tarihinden en az 10 iş günü önce başvurmasını rica ederiz.

Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtü altı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir.

Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için istenilen belgeler

  1. Yerli Malı Belgesi başvuru dilekçesi (EK-1)
  2. Yerli Katkı Oranı Hesap cetveli ve hesaplamada baz alınan bilgi ve belgeler (EK-2)
  3. Taahhütname (EK-3)
  4. Sanayi Sicil Belgesi sureti.
  5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
  6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
  7. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
  8. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtü altı Kayıt Sistemi ve benzeri).
  9. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
  10. Maden Ruhsatı sureti.

EK-1 (Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi)

EK-2 (Katkı Oranı Hesap Cetveli)

EK-3 (Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname)

ÜCRETLENDİRME

YERLİ MALI BELGESİ İÇİN,

ODAMIZ TARAFINDAN KRİTERE UYGUNLUĞUNA ONAY VERİLDİKTEN SONRA

AŞAĞIDA BULUNAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HESAPLARINA,

900,00-TL YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

ŞUBE KODUHESAP NOIBAN NOBANKAŞUBESİ
4201785529TR100006400000142010785529T.İŞ BANKASIAKAY
15369072TR350004600153888000069072AKBANKBAKANLIKLAR 
7605994350-5032TR020001000760059943505032ZİRAAT BANKASIAKAY
1842068017TR210001500158007293586413VAKIFLAR BANKASIMERKEZ
131116000038TR140001200131100016000038HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ