7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu (Oda aidat borcu yapılandırması)

04.06.2018
  •  A 

Sayın Üyemiz;

7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10.maddesinin 9.fıkrası uyarınca;

*Anılan madde 31.03.2018 tarihinden önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

*Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerimizin geçmiş yıllara ait borç asıllarının kısmen veya tamemen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin müracaatı halinde Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

*Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 temmuz 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.

*Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla peşin veya 6 eşitr taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksidin son ödeme günü 31 temmuz olup kalan 5 taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

*Taksitlerden herhangi birinin kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir.ödenmeyen kısma günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

*Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalardan vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyelerimizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde üyelerimizin mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde icra takibine devam edilecektir.

*Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borç asılları ve faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazısı ile Odamıza başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin kayıtlarınında terkin edildiğinin Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden teyit edilmesi uygun olacaktır.

*Web sitesinde ekte bulunan başvuru formlarını doldurup muhasebe@alto.org.tr adresine de atabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME