Çek ve Kambiyo Senedi Ödemeleri Hakkında

Çek ve Kambiyo Senedi Ödemeleri Hakkında
30.04.2021
  •  A 

 

 

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7318 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile  Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği,

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine (senet) dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin duracağı,

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağına,

ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Resmi Gazete için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf

Söz konusu düzenleme bugün (30 Nisan) itibariyle yürürlüğe girmiştir.