SAKA: “YENİ DÜZENLEMELERLE İŞ DÜNYASINA ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLANDI”

SAKA: “YENİ DÜZENLEMELERLE İŞ DÜNYASINA ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLANDI”
15.03.2018
  •  A 

Şirket kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve süreleri düşürerek yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan 35 maddelik yasa tasarısı ile şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, yürürlüğe giren kanun ve tebliğ ile şirket kuruluşları başta olmak üzere dış ticaret işlemleri, KOBİ'lerin finansmana erişimleri, yapı izinleri ve tapu işlemleri gibi konularla ilgili birçok alanda kolaylık içerdiğini söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Kanun ve Tebliğ ile süre, maliyet ve prosedür sayısı anlamında yatırımcıların karşılaştığı idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilerek yerli ve yabancı yatırımcının önünün açılacağı öngörülüyor.

Türkiye'ye yatırım yapan girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın işini kolaylaştırmayı ve yabancı yatırımcılar için de Türkiye'yi daha cazip hale getirmeyi amaçlayan bu çalışmaların iş dünyasına önemli kolaylıklar getirdiğini belirten ALTO Başkanı Adnan Saka, “Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’na TOBB öncülüğünde 2017 yılının ikinci yarısından itibaren çok sayıda öneri ve talebimiz olmuştu. Gelinen noktada iş dünyasının önündeki birçok bürokratik engel, zaman kaybı ve maddi yükler kaldırılmış ve çok önemli destekler sağlanmıştır. Örneğin şirket kuruluşu işlemlerinde maliyet ve en önemlisi zaman kaybı azaldı. Bu durum girişimcilerimize oldukça olumlu etki edecek. Artık üyelerimizin bütün işlemleri başka bir kuruma gidip gelmeyi gerektirmeyecek şekilde Odamızda tamamlanacak. Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılama açısından tek noktadan hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda da çok önemli maddeler yasada yer alıyor. Özellikle taşınır rehin işlemlerine getirilen kolaylık, firmalarımıza maddi anlamda büyük destek verecek. Kanunla geçici depolama maliyetleri azaltıldı ve dış ticaret erbabının rekabet gücü yükseltildi. Yine tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçildi. Bu gelişmeler yatırımların yanında, dış ticaretimize de önemli katkılar sağlayacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında önemli adımlar atılmasını sağlayan Hükümetimize ve Meclisimize iş dünyamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ DÜNYASINA GETİRİLEN KOLAYLIK VE DESTEKLER

-Borçlu ve kefiller ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeden, ilgilileri tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunmadan tapuya tescili sağlanıyor.

-Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerince açılan veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.

-Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak.

-Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu'ndaki harçlardan muaf olacak.

-Yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilecek, gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idarelerince tamamlanacak.

-Müellifi mimar tarafından hazırlanan proje, yetkili idarelerce maliklerin imzaları tamamlanıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen standartlarda taranarak güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilecek.

-Kooperatif kurulurken ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor. Ana sözleşme, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanacak. Kooperatif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınanların adlarını, imzalarını da artık noterde onaylatmasına gerek kalmadan ticaret siciline bildirecek.

-Bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, "yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü", yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırılıyor.

-Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK'ye de bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.

-SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak.

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortamda yapacak.

-Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek.

-KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek.

-Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunacak.

-Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecek.

-Rehin kaldırma süreleri de artırıldı. Yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı 30, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı 15 gün içinde rehin kaydını sicilden terkin için başvuruda bulunacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacak.