BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI
23.01.2018
  •  A 

Değerli Üyelerimiz;

İnternet sitesinde çıkan haber/ yorum ile ilgili Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki açıklamayı üyelerimize ve kamuoyuna duyurma ihtiyacı doğmuştur. 

Aliağa Ticaret Odası 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanun'una tabi, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5362 Sayılı Kanunun 3. maddesinin ( e ) bendinde tanımı yapılmış Karma Oda; Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası ise yine 5362 Sayılı Kanunun 3. maddesinin ( f ) bendinde tanımı yapılan İhtisas Oda tanımında, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Her bir odanın faaliyet alanı, üyelik şartları ile organ seçimleri tabi olduğu Kanunlar uyarınca belirlendiğinden, Aliağa Ticaret Odası olarak; üyelerimizin yıllık aidat/munzam aidat ile ilgili işlemleri de tüm diğer işlemlerde olduğu gibi tabi olduğumuz 5174 sayılı kanuna uygun yerine getirilmektedir. 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. Maddesi:  " İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur." olarak düzenlendiğinden, Odamız Yönetim Kurulunca,  üyelerimiz ile ilgili işbu Kanun maddesi uyarınca işlem yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır.  

Yönetim Kurulunca alınan karar uyarınca üyelerimize yapılan bildirim; Aliağa Ticaret Odasının tabi olduğu Kanun uyarınca ve ayrıca, yapılacak olan seçimlerde üyelerimizin oy kullanma hakkını yitirmemesi, seçimlere en geniş katılımın sağlanmasının amaçlandığı aşikarken, internet sitesindeki haber içeriğinde; tam tersi bir yorumla, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum haber sahibince yorumlanmak suretiyle, gerek odamız ve gerek diğer meslek odalarına tabi üyelerin, üyelikten doğan borçlarının ödenmesinin istenmesinin ardında başka gerekçeler aranması yapılan haberin tarafsızlığına gölge düşürmektedir.   

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak; üyelerimizin yıllık aidat/ munzam aidatlarını ödemeleri ve dolayısıyla seçimlere iştirak etmesinin sağlanması amacıyla ilgili Kanun hükümleri nazara alınarak gerekli bildirim yapılmıştır. Ayrıca seçim olmasa bile bu uygulamanın kanunda da belirtildiği üzere her yıl yerine getirilmesi kanuni bir zorunluluk olup, geçmiş yıllarda da benzer bildirimler üyelerimize yapılmıştır. 

5174 Sayılı Kanunun 77. maddesi, yıllık aidat/ munzam aidat alacaklarına 6183 sayılı Amme alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammına tabi olduğunu, bu yönde Oda yönetim Kurulunca alınan kararların ilam hükmünde kabul edilerek icra dairelerince yerine getirileceği, tahsil zamanaşımının 5 yıl olduğunu hükme bağlamış olup, Kamu alacağının tahsilinden de yönetim kurulu müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Üyelerimizin Kanunun yukarıda belirtilen hükümleriyle karşı karşıya kalması arzu ettiğimiz bir durum olmadığından öncesi bildirim yapılması Yönetim Kurulumuzca uygun bulunmuştur.  

Bu vesileyle, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, tabi olduğumuz 5174 sayılı Kanun' un yukarıda belirttiğimiz 10. maddesi uyarınca üyelerimizin olası mağduriyetlerine sebebiyet vermemesi amacıyla, yıllık aidat/munzam aidatlarını kısmı de olsa 25 Ocak 2018 Çarşamba gününe kadar ödemeleri gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla

Aliağa Ticaret Odası

Yönetim Kurulu