Hisarcýklýoðlu umut verdi

Cumartesi, 25 Ekim 2008 00:52
TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili ümit veren açýklamalarda bulundu.

TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili ümit veren açýklamalarda bulundu.

 

TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili ümit veren açýklamalarda bulundu. Rýfat Hisarcýklýoðlu, bu dönemdeki yüksek zýplamalarýn hepsinin geçici olduðunu belirterek, bu hareketlerin uzun dönemde düzene oturacaðýný söyledi.

 

Gaziantep Sanayi Odasý (GSO) tarafýndan düzenlenen "2008 Gaziantep'in Yýldýzlarý" ödül töreninde konuþan Hisarcýklýoðlu, alýþveriþte, alacaðýn vadesi ile borcun vadesinin birbirine uyumlu olmasý gerektiðine dikkat çekti.

 

Hisarcýklýoðlu, "Uymazsa bankadan para alýrým öderim devri bitti. Alacaðýnýz TL ise borcunuz da TL olsun. Alacaðýnýz Dolar ise borcunuz Dolar olsun. Alacaðýnýz Euro ise borcunuz Euro olsun. Þu ucuz þu pahalý bu devirdeki zikzaklar insaný götürür. Bu devirdeki yüksek zýplamalarýn hepsi geçici. Bu hareketler uzun dönemde bir düzene oturacak. Bugünkü bu zikzaklara dikkat etmemiz lazým. Gayrimenkul ve emtia fiyatlarý bu dönemde bütün dünyada gevþeyecek. Gevþemeye baþladýðý da görülüyor. Kredi maliyetleri artacak. Dünyada para yok çünkü. Kredi ile yapýlan yatýrýmýn verimliliði ve karlýlýðý daha fazla önem kazanýyor. Buna da dikkat etmemiz lazým. " dedi..

 

Türk iþadamýnýn dünya ile rekabet edebilmesi için ayný standartlarda çalýþmasý gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu Türk Milli Takýmý'nýn dünya futbulunda elde ettiði baþarýlarý iþ dünyasýna örnek gösterdi. "Yeni bir ýrk mý geldi de bu baþarýlarý kazandýk? diye soran Hisarcýklýoðlu, cevabý da kendisi verdi. Hisarcýklýoðlu, Gaziantepli iþadamlarýna þöyle konuþtu:

 

"Rakiplerimiz hangi sahada futbol oynuyorsa bizde o sahada oynamak istiyoruz. Futbolda böyle yapmadýk mý?, Avrupa'da 3. olmadýk mý? Eskiden Türkiye 1-0 maðlup olur, gazeteler "yenildik ama ezilmedik" diye baþlýk atardý. Müthiþ baþarýmýz buydu.  Þimdi 1-0 yeniyoruz, daha fazla niye atmadýk diye üzülüyoruz. Ve dünya 3. 'sü çýkarýyoruz. Yeni bir ýrk mý geldi de bunlar üçüncülüðe oynamaya baþladý. Nasýl oynadýlar, standartlarý rakipleri ile ayný noktaya geldi. Bizde diyoruz ki, 1980'den sonra standartlarýmýzý rakiplerimizle eþdeðer duruma getirdiniz. Bizde 35'den aldýk 17'ye getirdik Türkiye'yi. Þimdi 10'a sokmak istiyoruz. Sokarmýyýz, sokarýz. Ama tek isteðimiz var, rakibimiz hangi þartlarda oynuyorsa bizde o þartlarý istiyoruz. Benim rakiplerim elektriði kaç liradan kullanýyorsa, benzini kaç liradan kullanýyorsa iþçinin üzerindeki vergi yükü neyse ayný standartlara getirilsin. Bakýn o zaman, biz Türkiye'yi dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisi arasýna sokuyormuyuz sokmuyormuyuz. "

 

Resim Galerisi

rifat-tobb.jpg

Facebook