Balıkçılık Fuarı 7-10 Ağustos'ta

Çarşamba, 18 Haziran 2008 21:46
07-10 Aðustos 2008 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleþecek olan “Balıkçılık, Denizcilik, Su Ürünleri Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı” Media Force Fuarcılık tarafından organize edilecek.

Bu Fuar, Türkiye’yi Dünya Denizcilik Sektörünün Merkezi Yapmaya Aday!

 

07-10 Aðustos 2008 tarihinde Ýstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleþecek olan “Balýkçýlýk, Denizcilik, Su Ürünleri Ekipmanlarý ve Teknolojileri Fuarý” Media Force Fuarcýlýk  tarafýndan, sektörün pek çok öncü kuruluþunun desteðiyle ve Expochannel TV sponsorluðuyla organize edilecek.  Deniz motorlarýndan, güverte ekipmanlarýna, balýk aðlarýndan halatlara, güvenlik ekipmanlarýndan buz makinalarýna kadar tüm balýkçýlýk, denizcilik ve su ürünleri sektörlerini bir araya getirecek olan fuar; Türkiye’yi dünya denizcilik sektörünün merkezi yapmak üzere önemli bir adým atmayý hedefliyor.

  

Üç tarafý denizlerle çevrili olan Türkiye'yi, dünya denizcilik sektörünün merkezi yapmaya aday olan fuar, sektördeki en yeni teknolojilerin sunulacaðý,  yerli ve yabancý üretici, ihracatçý, ithalatçý ve tedarikçiler için eþsiz bir pazarlama platformu yaratacak. Fuar ihracat ve ithalat hedefleri için oyunculara yeni açýlýmlar saðlayacak. Norveç, Danimarka ve Kore gibi ülkelerden de katýlýmcýlarýn beklendiði fuarda firmalar, hedef kitlelerine son teknolojilerini, ürün/hizmetlerini gösterme þansýný yakalarken, mevcut ve potansiyel müþterileriyle müzakere imkaný bulacaklar.

 

Fuar boyunca sektörle ilgili çeþitli baþlýklarda uzmanlarý tarafýndan seminerler verilecek. Ayrýca fuarda bir denizcilik-balýkçýlýk müzesi yer alýrken su altýnýn eþsiz güzellikleri fotoðraf sergisi ve dia gösterisi ile ziyaretçilere sunulacak.

 

DESTEKLEYEN KURULUÞLAR:

-Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü -Ýstanbul Balýk Müstahsilleri Derneði -Türkiye Balýkçýlýk Araþtýrma Geliþtirme ve Kalkýndýrma Vakfý    -S.S. Ýstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliði  -Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi   -Su Ürünleri Mühendisleri Derneði (SUMDER) -Turmepa (Deniz Temiz Derneði)  -TÜDAV (Türk Deniz Araþtýrmalarý Vakfý) -KOSGEB  - Ýzmir Ticaret Odasý – Aliaða Ticaret Odasý

 

Resim Galerisi

balikcilik-fuari-2008.jpg

Facebook