OSBÜK 6. Genel Kurulu Yapýldý

Perşembe, 29 Mayıs 2008 15:13
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu (OSBÜK) 6. Olaðan Genel Kurulu Ankara’da yapýldý. Genel kurula ALOSBÝ Yönetim kurulu Baþkaný N.Atýl Akkan ve baþkan vekili Adnan Saka da katýldý

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu (OSBÜK) 6. Olaðan Genel Kurulu Ankara’da yapýldý. Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan ile TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu’nun da bulunudðu genel kurula bölgemizden Aliaða Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kurulu Baþkaný N.Atýl Akkan ve baþkan vekili Adnan Saka da katýldý

   

TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu genel kurulda yaptýðý konuþmada, OSB'lerin Türkiye'deki sanayileþmenin en önemli modeli olduðunu, dünya çapýnda baþarý örnekleri ortaya çýkardýðýný söyledi.

Hisarcýklýoðlu, OSB'lerin Türk sanayicisinin uluslararasý piyasalarda pazarlayabildiði tek proje olduðunu, ancak birçok da eksiklikleri bulunduðunu belirtti. OSB'lerin kendi içlerinde fikir ayrýlýklarý yaþasalar da dýþarýya karþý her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiðini vurgulayan Hisarcýklýoðlu, dillendirilmesi gerekenin OSB'lerin enerji sorunu olduðunu kaydetti.

 

Hisarcýklýoðlu, ''Bu hükümetin, 58, 59 ve 60'ýncý hükümetin yapamadýðý en önemli þey; enerji piyasasýnýn liberalleþmesi olmuþtur. Burada müthiþ bir baþarýsýzlýk vardýr'' dedi.

 

Enerji piyasasý liberalleþmediði sürece sanayiciye ucuz ve kaliteli elektrik üretilmesinin mümkün olmadýðýný belirten Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: ''Rekabet olmadan ucuzluk olur mu? Kaliteli hizmet olur mu? BOTAÞ'a bastýrmak yerine hep beraber bir þeye bastýrmamýz lazým. 10 tane BOTAÞ olsa kim daha uzuca veriyorsa oradan alýrýz. Rekabet ve kalite þart. Bunun için hep beraber kendi fabrikamýzda kullandýðýmýz enerjinin de fiyatýnýn düþmesini istiyorsak daðýtým þebekeleri de dâhil olmak üzere piyasanýn liberalleþmesini istiyor olmamýz lazým.''

 

OSBÜK BAÞKANI MAHMUT YILMAZ

OSBÜK Baþkaný Mahmut Yýlmaz da OSB'lerin mevcut durumu ve sorunlarýyla ilgili bilgi verdi. OSB'lerin 45 yýldýr Türk sanayisinin planlý geliþmesi için önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiðini anlatan Yýlmaz, OSB'lerin bundan sonra da ülke ekonomisine önemli katkýlar saðlayacaðýný söyledi.

 

Bu yapýnýn kamu otoritesi tarafýndan anlaþýlamadýðýný savunan Yýlmaz, OSB'lerin tam kapasite ile çalýþabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný istedi. Enerjinin arz güvenli ve kalitesi noktasýnda OSB'lere büyük haksýzlýk yapýldýðýný ifade eden Yýlmaz, daha önce yüzde 5 olarak uygulanan elektrik iskontosunun kaldýrýlmasý, yine yüzde 5 olarak uygulanan doðal gaz iskontosunun da önce yüzde 3'e þimdi de yüzde 1'e indirilmesinin OSB'lerin anlaþýlamadýðýnýn göstergesi olduðunu kaydetti.

 

Yýlmaz, ''Doðal gaz iskontomuzu ya yeniden yüzde 3'e çýkarýn ya da BOTAÞ'ýn dýþýnda tedarikçi bulunsun. OSB'lerin önü açýlsýn'' dedi. Yýlmaz, tüm OSB'leri OSBÜK çatýsý altýnda toplanmaya davet etti.

 

 

Resim Galerisi

osbuk-genel-kurul--rifat.jpg

Facebook