EÝB’nden Ýhracatçýlara Çin daveti

Salı, 15 Ağustos 2006 12:07
Türkiye, Çin’e yaptýðý ihracatý arttýrmak için kollarý sývadý. Ege Ýhracatçý Birlikleri, 18-24 Eylül 2006 tarihlerinde Çin’in Þanghay ve Pekin þehirlerine “Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleþtirecek.

Türkiye, Çin’e yaptýðý ihracatý arttýrmak için kollarý sývadý. Ege Ýhracatçý Birlikleri, 18-24 Eylül 2006 tarihlerinde Çin’in Þanghay ve Pekin þehirlerine “Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleþtirecek. Heyete, Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen Baþkanlýk edecek. Hedef, Çin’e 550 milyon dolar ihracatý 1 milyar dolara çýkarmak. Ýhracatçýlarýn heyete katýlabilmek için 25 Aðustos’a kadar Ege Ýhracatçý Birlikleri’ne baþvurmalarý gerekiyor.

Türkiye’nin dýþ ticaret açýðýnýn hýzla büyüdüðü ülkelerin baþýnda gelen Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapýlan ihracatýn arttýrýlmasý ve dýþ ticaretimizdeki açýðýn azaltýlmasý için kollarý sývayan Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, Çin Halk Cumhuriyeti’ni hedef pazar olarak belirledi.

Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen baþkanlýðýnda ihracatçýlar, 18-24 Eylül 2006 tarihlerinde Çin’in Pekin ve Þanghay kentlerine yönelik, “Ticaret Heyeti Programý” düzenleyecek. Amaç, Türkiye’nin Çin’e karþý 6 milyar dolarý geçen dýþ ticaret açýðýný azaltmak.

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý tarafýndan Çin’in Þanghay ve Pekin þehirlerine “Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleþtirilmek için görevlendirildiklerini belirten Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreteri Sezmen Alper, Türkiye’nin dýþ ticaretinde en fazla açýk verdiði pazarlardan bir tanesinin Asya-Pasifik Ülkeleri pazarý olduðunu ifade etti. Alper; “Türkiye bu pazara yýllýk 2 milyar dolarlýk ihracat yaparken, 14-15 milyar dolar ithalat yapýyor. Çin’e 2005 yýlýnda yaptýðýmýz ihracat 550 milyon dolar iken, ithalatýmýz 6.8 milyar dolarý geçiyor. Aleyhimize geliþen bu dýþ ticaret rakamlarýnýn, ülkemizin hak ettiði þekilde lehimize dönmesi için Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýmýz, 2005 yýlýnda baþlattýðý Asya-Pasifik Ülkeleri ile Ticareti ve Ekonomik Ýliþkilerin Geliþtirilmesi Stratejisi’ni devam ettiriyor. Ýlk etaptaki amacýmýz Çin’e yaptýðýmýz ihracatý 1 milyar dolarýn üzerine çýkarmak” þeklinde konuþtu.

 

Çin ekonomisinin son yýllarda büyüme rekorlarý kýrarak dýþ ticaret hacmini 1.4 trilyon dolara çýkardýðýný hatýrlatan Alper, þöyle devam etti: “Çin 762 milyar dolarlýk ihracatý ve 660 milyar dolarlýk ithalatý ile dev bir pazar. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarý, 2010 Þanghay Uluslararasý Fuarý, Özel Sanayi bölgelerinin projelendirilmesi ve inþasý ve belirli bölgelerin yeniden imarý gibi büyük müteahhitlik ve müþavirlik projelerinin de hedeflendiði Çin’de yeni tüketim alýþkanlýklarý hýzla geliþiyor. Büyüyen bir pazar olmasý nedeniyle Çin önemli hedef ülke olarak öne çýkýyor. Bu kapsamda “Ticaret Heyeti Programý”mýza inþaat malzemeleri, mermer ve traverter, kimyasallar, demir – çelik ürünleri, madeni eþya, otomotiv yan sanayii, makine, deri, iþlenmiþ deri ve kimyasallarý, ev tekstili ve gýda sektörleri aðýrlýklý olmak üzere imalatçý ve ihracatçý tüm ihracatçýlarýmýz katýlabileceklerdir.”

 

Sözkonusu “Ticaret Heyeti Programý” kapsamýnda Pekin ve Þanghay’da Çin’li iþadamlarýyla ikili iþ görüþmeleri ve muhtelif programlar gerçekleþtirileceðini anlatan Alper, “Bu ticaret heyeti organizasyonu gerek Çin pazarýna girmek isteyen, gerekse Pazar paylarýný arttýrmayý amaçlayan ihracatçýlarýmýz açýsýndan son derece önemli bir fýrsat niteliðindedir. Bu yüzden, “Ticaret Heyeti Programý”na katýlmak isteyen ihracatçýlarýmýzýn 25 Aðustos tarihine kadar Ege Ýhracatçý Birlikleri Fuarlar Servisi ile 0 232 488 60 00 / 60 40 veya 60 42 no.lu telefonlar aracýlýðýyla temasa geçmeleri gerekmektedir” diye sözlerini tamamladý. 
 

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, 2003 yýlýndan bu yana “Komþu ve Çevre Ülkeler”, “Asya ve Pasifik”, “Afrika” Stratejilerini hayata geçirerek, Türkiye’nin ihracatýný 47 milyar dolardan 73 milyar dolara çýkardý.

Resim Galerisi

cin-ihracat.jpg

Facebook