Abdüllatif Þener: Ekonomik gidiþ iyi deðil

Pazartesi, 05 Mayıs 2008 09:29
Eski Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý, TOBB Ekeonomi Üniversitesi Öðretim üyesi Abdüllatif Þener, “Ekonominin gidiþi iyi deðil" dedi.

Eski Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý, TOBB Ekeonomi Üniversitesi Öðretim üyesi Abdüllatif Þener, “Ekonominin gidiþi iyi deðil. Enflasyonda yýllýk hedefi bir ayda yakalamaya baþladýysanýz, yýllardýr odaklandýðýnýz enflasyona endeksli ekonomi politikasýnýn ne duruma geldiðini görürsünüz. Ekonomi politikalarýnýn gözden geçirilmesi lazým” dedi.

 

59. Hükümet döneminde ekonominin koordinasyonundan sorumlu olan Þener, Ekoenerji dergisine verdiði röportajda, “Aslýna bakarsanýz, Türk ekonomisinin gidiþi özellikle son veriler de açýkça göstermiþtir ki iyi deðil” dedi. Büyüme performansýnýn çok düþtüðünü belirten Þener, “Türkiye'nin 1960'dan günümüze kadar yýllýk ortalama büyüme oraný yüzde 4.5'dur. Buna kriz yýllarý da dahildir. Demek ki 4.5-5'lik bir ortalama uzun dönem büyüme performansý olan bir Türkiye söz konusudur. Ancak, 2007 büyüme oraný yeni serilere göre 4.5 olarak ilan edilmiþtir. Ama, Türkiye'nin 2007 büyüme oraný eski serilere göre 4 – 3.5 arasýdýr. Üç buçuða yakýndýr. Bu uzun dönem ortalamalarýnýn da altýndadýr” diye konuþtu.

 

-EKONOMÝ POLÝTÝKASININ NE DURUMA GELDÝÐÝ ORTADA-

Bazý sektörlerin çok zor durumda olduðunu kaydeden Þener, ekonominin küresel rekabet gücünü kaybettiðini ifade etti. Yýllardýr ekonomi politikalarýnýn odaklandýðý ana alanýn enflasyonun aþaðý çekilmesi olduðunu vurgulayan Þener, “Yýllýk yüzde 4'lük enflasyon hedefi konulmuþken, ÜFE itibariyle aylýk yüzde 3.2'lik bir enflasyon çýkmýþtýr. Yani, yýllýk hedefi bir ayda yakalamaya baþladýysanýz, yýllardýr odaklandýðýnýz enflasyona endeksli bir ekonomi politikasýnýn ne duruma geldiðini görürsünüz” dedi.

 

-EKONOMÝ POLÝTÝKALARININ GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝ LAZIM-

Cari açýðýn hýzla artmaya devam ettiðinin altýný çizen Þener, 38 milyar dolarlýk cari açýðýn 2008'de 45 milyar dolar olabileceðinden bahsedildiðini ifade ederek, “Dolayýsýyla hem dýþ dengede hassasiyet artarak devam ediyor, hem enflasyon politikasý, hem büyüme önemli kýrýlganlýklar gösteriyor. Olumsuz sinyaller veriyor. Ekonomi politikalarýnýn gözden geçirilmesi lazým. Küresel rekabeti artýrmaya endeksli bir programa geçmek zorunda Türkiye” dedi.

 

Hükümetin “Acil Eylem Planý”ný, genel ifadeler içerdiði için eleþtiren Þener, “Eylem planý bu deðildir. Somut maddeler olacak” dedi. Planýn açýklandýðý toplantýda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Merkez Bankasý'nýn Ýstanbul'a taþýnacaðýný söylediðini anýmsatan Þener, þunlarý söyledi:

 

“Haftalarca ekonomi politikalarý adýna Merkez Bankasý tartýþýldý. Ama, önemli tarafý nedir biliyor musunuz? Aylardýr hazýrlanan bu acil eylem planýnda Merkez Bankasý'nýn Ýstanbul'a taþýnmasý da yok, Ýstanbul'un finans merkezi olmasý da yoktur. Yani bir hazýrlýða dayanan metinde hiç olmayan þey, o metnin kamuoyuna tanýtýmý sýrasýnda gündeme düþüyor ve hükümetin en önemli kararý olarak tartýþýlýyor haftalarca. Asýl sorun burada.”

 

 

Resim Galerisi

abdullatif-sener.20080505073252.jpg

Facebook