Denizcilik sektörü ALTO'da konuþuldu

Cuma, 02 Mayıs 2008 09:04
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi tarafýndan yýlda iki kez yapýlan sektör buluþmalarý kapsamýnda Aliaða Ticaret Odasý’nda sektör toplantýsý gerçekleþtirildi.

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi tarafýndan yýlda iki kez yapýlan sektör buluþmalarý kapsamýnda Aliaða Ticaret Odasý’nda sektör toplantýsý gerçekleþtirildi.


Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Baþkan Yardýmcýsý Özden Çokdeðer, Þube Müdürü Halil Hatipoðlu, ve beraberindeki heyet, Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Aliaða Belediye Baþkaný Tansu Kaya, Aliaða Liman Baþkaný A.Turgay Okur ve Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan vekili M.Ender Özer’i makamýnda ziyaret etti 


Ziyaretin ardýndan Aliaða Ticaret Odasý Seminer salonunda liman ve iskele yetkilileri ile Acenta temsilcilerinin oluþturduðu Sektörel grupla toplantýya geçildi. Toplantýya Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Aliaða Belediye Baþkaný Tansu Kaya ve Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan vekili M.Ender Özer katýldý.  


Sektörün sorunlarý çözülmeli

Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, “Aliaða’da Deniz Ticaret odasý tarafýndan düzenlenen bu sektör buluþma toplantýlarýnýn fevkalade faydalý olduðunu düþünüyorum. Ýlçedeki kurumlar olarak güç birliði yaptýðýmýzda ilçemize neler kazandýrabileceðimizi hep birlikte yaþadýk. Denizci ülke denizci millet idealine ulaþmak için denizcilik sektörünün sorunlarýnýn çözülmesi gereklidir. Bu yüzden bu tür Sektörel buluþmalar hem denizcilik camiasý hem de ilçemizin geliþimi açýsýndan büyük önem taþýyor. Bizim çözeceðimiz bir sorun varsa elimizden geleni yaparýz” Diye konuþtu.   


Alsancak’da gemiler 72 saat bekliyor

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube baþkaný Geza Dologh ise yaptýðý konuþmada sektörün yarýnlara hazýrlanmasý gerektiðini vurguladý. Dologh konuþmasýnda, “Aliaða, denizcilik açýsýndan son yýllarýn gözde yerlerinden biri. Buradaki geliþmeler sektörümüz açýsýndan gurur veriyor. 22 yýldan sonra Aliaða’ya pasaport polisi uygulamasýnýn getirilmesine katký koyan tüm kurumlarýmýza bir kez daha teþekkür ediyorum. Biz burada sadece sorunlarý deðil, geleceðe dair yöntem ve çözüm yollarýný da konuþmak istiyoruz. Bakýnýz Ýzmir Alsancak Limanýnda son dönemde bir  týkanýklýk var. Buradaki gemiler 72 saate kadar bekliyor. Her gün limanda 9-10 gemi görüyoruz. Biz denizci olarak gemileri körfezde görmek istiyoruz ama demir atan gemi deðil giden gemi görmek istiyoruz. Demir atmýþ gemi bizim için problem demektir.” Dedi.


Orada bekleme demek her bir geminin günde 20-30 bin USD masraf demektir

“Hiçbir armatör aptal deðildir. Orda bekleme demek her bir geminin günde 20-30 bin USD masraf demektir.” Diye konuþan Dologh, “Bu masraf ithalatçý ve ihracatçýya yüklenecek ve sonuçta bunun maliyeti ülkeye yansýyacaktýr. Bunu çözmek için çalýþýyoruz. Dýþ ticaret Yüzde 43 artýyor. Dýþ ticaretin yüzde 90’ý deniz yoluyla yapýlýyor. Öyleyse deniz trafiði artacak. Onun için diyoruz ki özel sektör biran önce Alsancak Limanýný devralsýn ve özel sektör bu limanda en az 5 yýllýk bir projeksiyon yapsýn. Bu güne kadar özelleþeceði için yýllardýr bir çivi bile çakýlmadý. Ama artýk böyle devam edemez. Yarýný düþünmeliyiz. Bu yüzden Alsancak limaný özelinde denizcilik ve liman sektörlerinin yarýnlarýný da düzenleyecek çözümleri bugünden geliþtirebilmeliyiz. Biz Aliaða’da bunu gerçekleþtirmek için buradayýz” dedi.  


Sorun oluþmadan çözümleri bulmalýyýz

Aliaða Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan vekili M.Ender Özer Aliaða’nýn her yýl yüzde 40 büyüdüðünü hatýrlatarak, “Aliaða’nýn yakýn gelecekte alacaðý yatýrýmlarla bugünden dörde katlanacaðý herkesçe biliniyor. Bu yüzden biran önce, bugünden bunu görerek hazýrlýðýmýzý yapmalýyýz.” Dedi

 

Ender Özer; “Sorun oluþmadan çözümlerin bulunmasý gerekiyor. Aliaða’nýn geliþme trendi ve potansiyeli bellidir. Bölgemiz önümüzdeki yýllarda müthiþ bir deðiþim yaþayacak. Türkiye’nin ihracatýnýn 15 milyon nüfuslu Hollanda bugün 150 milyar dolarlýk ihracat yapýyor. Demir Çelik tesisleri olmasaydý Nemrut Ýskeleleri yoktu. Petkim ve TÜPRAÞ olmasaydý, onlarýn limanlarý olmayacaktý. Karada üretim yapýldýðý için denizde hareket var. Aliaða’nýn yakýn gelecekte alacaðý yatýrýmlarla bugünden dörde katlanacaðý herkesçe biliniyor. Bu yüzden biran önce, bugünden bunu görerek hazýrlýðýmýzý yapmalýyýz. Oda olarak biz konuya böyle bakýyoruz ve sorunlarýn bir adým ötesinde olmayý hedefliyoruz. Odalar, yatýrýmcýlar, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve bürokrasi olarak el ele vererek sorunlar oluþmadan gereken ortamý hazýrlamalýyýz. Bu mantýðý geliþtirirsek Aliaða’nýn geleceði çok daha iyi olacaktýr. Aliaða, bir yýlda yüzde 40 büyüyor. Buna yetiþmek mümkün deðil. Cesaretli davranmalýyýz. Biz Aliaða Ticaret Odasý olarak buna hazýrýz” dedi. 


Aliaða, 10 milyar Dolarlýk yatýrým alacak

Aliaða Belediye Baþkaný Tansu Kaya ise yaptýðý konuþmada, Aliaða’nýn bir sanayi deniz ticaret kenti olduðuna iþaret ederek Belediye olarak Nemrut Bölgesinin planlama çalýþmalarýný yürüttüklerini söyledi.  


Baþkan Kaya, “Aliaða, Önümüzdeki beþ yýlda doðrudan 10 milyar dolarlýk yatýrým alacak. Bu yatýrýmýn çok büyük bölümünü liman, tersane ve enerji yatýrýmlarý oluþturacak. Bunun Aliaða’ya katkýlarý büyük olacak. Ayrýca Çandarlý Kuzey Ege Limaný 10 milyon konteyner kapasiteli bir liman olarak planlanýyor. Kýsa sürede bitirilecek. Bunlar olduðunda Aliaða sadece Ýzmir’de deðil, Türkiye’nin en büyük limanýna ve tersanelerine sahip bir kent haline gelecek. Bundan dolayý Aliaða’da denizcilik sektörünün sorunlarýnýn dile getirilmesi ve çözüm aranmasý için bu toplantýnýn iyi bir platform olduðunu düþünüyorum” dedi. 


Konuþmalarýn ardýndan toplantýda soru cevap bölümüne geçilerek sektör temsilcilerinin sorunlarýna çözüm arandý. 2 saat süren toplantýda gümrük sorunlarýndan mevzuat ve uygulamada karþýlaþýlan problemlere kadar bir çok konu deðerlendirildi.


Fotoðraflar:  Foto 1Foto 2  , Foto 3Foto 4 , Foto 5Foto 6  , Foto 7  

 

Resim Galerisi

ender-ozer-02052008.jpg

Facebook