TOBB'dan Ulusal Egemenlik Mesajý

Çarşamba, 23 Nisan 2008 12:52
Bize miras býrakýlan Cumhuriyeti, taviz vermeden yaþatmak ve Türkiye’yi geliþmiþ ülkeler seviyesine ulaþtýrmak en büyük hedefimizdir”

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýmladý.

 

Hisarcýklýoðlu’nun mesajý þöyle;

“Milletimizin iradesinin bir güneþ gibi parladýðý ve cumhuriyetimizin en önemli kurumlarýndan olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açýlýþýnýn 88. yýldönümünü idrak ediyor olmaktan dolayý coþkulu ve gururluyuz. Bu vesileyle saygý, minnet ve þükranla andýðýmýz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün eþsiz çabalarý ve özverileriyle temellerini attýðý Cumhuriyetimizin güzide kurumlarý ve ilkeleri gönüllerimizde her geçen yýl daha güçlü bir yer kazanmaktadýr.

 

Bayramlar dünü yarýna baðlayan köprülerdir. 23 Nisan’lar, hepimize, geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn mutlu yüzlerinde, heyecanlý gülümseyiþlerinde milli egemenliðimizin perçinlendiðini gösteren, geçmiþe gururla bakmayý ve geleceðe giden yolda umutla yürümeye devam etmeyi hatýrlatan coþkulu günlerdir.

 

Bize miras býrakýlan Cumhuriyeti, demokrasiden, laiklikten, hukukun üstünlüðü ilkesinden ve adalet duygusundan taviz vermeden yaþatmak ve Türkiye’yi geliþmiþ ülkeler seviyesine ulaþtýrmak için çabamýz devam edecektir. Bunu da ancak, hep birlikte milletçe el ele vererek ve ekonomik-sosyal kalkýnma ve geliþmiþlik seviyesine ulaþmak için var gücümüzle çalýþarak gerçekleþtirebiliriz.

 

Siyasi ve askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle tamamlanmadýkça sonuç elde edilemeyeceðini vurgulayan Ulu Önderimiz, hür teþebbüsün yolunu açmýþ ve ekonominin bir milletin hayatýyla doðrudan doðruya alakadar olduðunu belirterek, milli egemenlikle ekonomi arasýndaki iliþkiye her fýrsatta iþaret etmiþtir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) olarak temsil ettiðimiz büyük camiamýz, O’nun hedef gösterdiði bu yolda bitmeyen bir azim ve kararlýlýkla çalýþmaktan yýlmamakta ve ortak bir gelecek tasavvuru için giriþimciliði kutsal bir görev addetmektedir.

 

Çocuklarýmýza daha müreffeh, daha aydýnlýk, daha mutlu bir Türkiye býrakabilmek adýna kenetleneceðimiz bir bayram olmasý temennisiyle, Türk özel sektörü adýna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’nýn Yüce Milletimize kutlu olmasýný diliyoruz.”

 

 

Resim Galerisi

rifat-tobb.jpg

Facebook