TOBB'dan Çanakkale Þehitleri mesajý

Salı, 18 Mart 2008 22:31
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Çanakkale Zaferi'nin 93'ncü Yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

Hisarcýklýoðlu: “Çanakkale’de Destan Yazanlarý, Büyük Bir Saygý ve Minnet Ýle Anýyoruz.”

 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Çanakkale Zaferi'nin 93'ncü Yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Çanakkale Zaferi'nin 93'ncü Yýldönümü dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda,

 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bugün 70 milyon vatandaþýmýzýn refah, huzur ve barýþ içinde yaþamasý için vücutlarýný siper eden ve Çanakkale’de destan yazanlara ülkemizi ve özgür hayatýmýzý borçluyuz, onlarý büyük bir saygý ve minnet ile anýyoruz.” dedi.

 

Aziz þehitlerimize ve onlarýn hatýrasýna duyulacak en büyük saygýnýn da ancak; vatanýmýzý ve milletimizi her türlü deðerin üstünde tutmak ve ülkemizin, insanlarýmýzýn mutlu bir geleceði, geliþmiþ, saygýn, müreffeh Türkiye için çaba harcamakla yerine getirileceðini belirten Hisarcýklýoðlu, “Dünya tarihinin en önemli savaþlarýndan olan Çanakkale Savaþýný kazanan aziz ordumuzu ve onun Baþkomutanýný bir kez daha saygý ile anarken, bu büyük savaþtan çýkartacaðýmýz deðerli bir dersi hatýrlatmak isterim. Aziz gençler, temsil etmekten onur duyduðumuz iþ dünyasýnýn deðerli mensuplarý; hepimiz, daha iyi ve daha baþarýlý iþlere imza atmalý, üzerimize düþen vazifeleri hakkýyla yerine getirmeliyiz. Unutmamalýyýz ki, bizim bugün devamlýlýðýný saðlamak için Milletçe gayret gösterdiðimiz huzur ve barýþ ortamýný, bize kutlu bir emanet olarak býrakan aziz þehitlerimize bu sayede bir nebze de olsa borcumuzu ödemiþ oluruz” dedi.

 

Hisarcýklýoðlu, “ Dün olduðu gibi, bugün de, yarýn da bu vatan ve bu Aziz Millet için canlarýný, kanlarýný ve alýnterlerini topraða dökecek vatan evlatlarý her zaman olacaktýr. Bu güven içerisinde bütün dünyaya yeniden aziz milletimizin birlik ve varlýðýný ifade etmekten onur duyar, aziz þehitlerimizi bir kez daha saygý ve minnet ile anarýz.” dedi.

 

 

Resim Galerisi

ataturk.20071109221956.jpg

Facebook