Ege’li Ýhracatçýlarda Hedef ABD

Cuma, 11 Ağustos 2006 15:59
Türkiye’nin ihracatýnýn arttýrýlmasý için Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, yeni hedef pazar olarak Amerika Birleþik Devletlerini belirledi. Hedef, 10 Milyar Dolarlýk Ýhracat!

Türkiye’nin ihracatýnýn arttýrýlmasý için Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, yeni hedef pazar olarak Amerika Birleþik Devletlerini belirledi. “ABD ile Ticareti Geliþtirme Stratejisi” ile, ABD’ye yýllýk ihracatýmýzý 4.9 milyar dolardan 10 milyar dolara çýkarmak hedefleniyor.

 

Ticaret Heyeti Organizasyonlarý ile ABD ile Türkiye arasýndaki dýþ ticareti arttýrmak isteyen DTM, Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði’ne ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde 20-23 Aðustos 2006 tarihleri arasýnda, “Butik Ticaret Heyeti” düzenleme görevi verdi.

 

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’nýn ABD pazarýný “Eyalet Stratejisi” ile büyütmeyi benimsediðini belirten Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreteri Sezmen Alper, “DTM toplam 4.7 trilyon dolar gayri safi hasýlaya sahip Kaliforniya, New York, Teksas, Florida, Ýllinois ve Georgia eyaletlerinde yapacaðý etkinliklerle 3 yýl içerisinde 10 milyar dolar olan dýþ ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çýkarmayý hedefliyor. Bu amaçla ABD’ye yönelik bir dizi pazarlama ve tanýtým faaliyetleri gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Proje kapsamýnda Ege Ýhracatçý Birlikleri olarak 20-23 Aðustos 2006 tarihleri arasýnda ABD’nin Teksas eyaletinde Houston kentinde gýda sektörüne yönelik olarak, þekerleme, kurabiye, bisküvi, zeytinyaðý, zeytin ve zeytin ezmesi, reçel, kuru meyveler, içecekler, konserve yiyecekler, meyva sularý, salça, sirke, organik gýdalar üreten firmalarýn katýlýmýyla, “Butik Ticaret Heyeti” organize ettik” þeklinde konuþtu.

 

ABD’ye yönelik pazarlama ve tanýtým faaliyetleri kapsamýnda Houston’a yapýlacak olan “Butik Ticaret Heyeti”nin ABD’nin zincir maðazalar, süpermarket ve hipermarketlerin gýda satýnalma temsilcileri ve yöneticileri ile dünya genelinde gýda tedarikçilerini, Türk gýda ihracatçýlarý ile buluþturmayý hedeflediðini ifade eden Alper þöyle konuþtu: “Renaissance Houston Hotel Greenway Plaza” otelde yapýlacak organizasyon sayesinde ihracatçýlarýmýz ABD’nin önde gelen zincir maðaza yetkilileri ile ikili iþ görüþmesi yapma imkaný bulacaklar ve ihracatlarýný arttýracaklar. Halihazýrda 4.9 milyar dolar ABD’ye ihracatýmýzýn bu organizasyonlar sayesinde en az 2 katýna çýkacaðýný düþünüyorum.”

 

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, 2003 yýlýndan bu yana “Komþu ve Çevre Ülkeler”, “Asya ve Pasifik”, “Afrika” Stratejilerini hayata geçirerek, Türkiye’nin ihracatýný 47 milyar dolardan 73 milyar dolara çýkardý.

Resim Galerisi

sezmen-alper.jpg

Facebook