AIESEC, Dýþ Ticaret Projesi baþlattý

Cumartesi, 16 Şubat 2008 20:09
Dünyanýn en büyük öðrenci ve geliþim platformu olan AIESEC, 2008 yýlýnda da Ýzmir þubesinde Gerçekleþtireceði “ EXPORT” projesiyle Ýzmir’ de ihracat sektörüne canlýlýk getiriyor ve geniþlenmesini hedefliyor .

AIESEC Ýzmir þubesi 2008 döneminde Dýþ Ticaret Projesi ile Dünyaya açýlýyor..

 

Dünyanýn en büyük öðrenci ve geliþim platformu olan AIESEC, 2008 yýlýnda da Ýzmir þubesinde Gerçekleþtireceði “ EXPORT” projesiyle Ýzmir’ de ihracat sektörüne canlýlýk getiriyor ve geniþlenmesini hedefliyor .

 

AIESEC  Ýzmir, firmalarýmýzýn ihtiyaçlarýna ve açýlmak istedikleri pazarlara göre farklý ülkelerden  getirilecek stajyerler ile Ýzmir yerelinde bulunan  firmalarýn dünya pazarý içindeki payýný arttýrmak ve yeni pazarlara açýlmalarýna katkýda bulunmak istiyor. .

 

Yurtdýþýndan gelecek stajyerler ile üniversiteli gençlerin yaný sýra Akademisyenlerimizin destekleriyle de hayata geçecek olan projenin eðitim danýþmanlýðý Ýzmir Ekonomi Üniversitesi yapacak.

 

Ýzmir’ de yapýlacak çalýþmalar sonunda beþ ihracatçý firma projeye dahil olmayý kabul etti. Firmalar arasýnda, Özçelik Mermer A.Þ, Safkar, Tamçeki Tartý Sistemleri, SIMECO ve Yüksek Konfeksiyon ( Cruzzo) bulunuyor.

 

Mart ayýnda tam anlamýyla baþlayacak olan projenin detaylarý Ege Ýhracatçý Birlikleri’nin http://www.egeliihracatcilar.com web sayfalarýndan takip edilebilir.

Resim Galerisi

aiesec.jpg

Facebook