Limanlar etkin kullanýlmalý

Cuma, 28 Aralık 2007 15:57
Deniz Ulaþtýrmasý Genel Müdürü Özkan Poyraz, Türkiye’de yeni liman yapacak fazla kýyý alaný olmadýðýný, mevcut limanlarýn etkin ve verimli þekilde kullanýlmasý gerektiðini söyledi.

Deniz Ulaþtýrmasý Genel Müdürü Özkan Poyraz, Türkiye’de yeni liman yapacak fazla kýyý alaný olmadýðýný, mevcut limanlarýn etkin ve verimli þekilde kullanýlmasý gerektiðini söyledi.

 

Türkiye’de liman yatýrýmlarýnýn ve geniþleme projelerinin master plan yerine fabrikalarýn ihtiyacýna göre yapýldýðýný kaydeden Denizcilik Müsteþarlýðý Deniz Ulaþtýrmasý Genel Müdürü Özkan Poyraz, dolayýsýyla büyük bölgesel imkanlarýn oluþamadýðýný dile getirdi.

 

Sadece TCDD’nin iþlettiði 7 limana demiryolu götürüldüðünü belirten Poyraz, “Bu daðýnýklýðý önlemek için yeniden düzenleme yapýlmalý. Ancak Türkiye’de kýyý yönetimi sorunu var. Turizme, balýk çiftliklerine, limanlara ayrýlan bölgelerin hepsinin yönetimi farklý bakanlýk ve kuruluþlara baðlý. Bu nedenle çok fazla yeni liman yapýlacak yer yok. Dolayýsýyla mevcut limanlarý etkin ve verimli þekilde kullanmalýyýz” dedi.

 

ÇANDARLI’DA ÝHALE YAPILACAK

Bu noktada Kuzey Ege’de Çandarlý Liman Projesi’nin önem kazandýðýný kaydeden Poyraz, “Bir kýsmý tersane, büyük bölümü ise liman olarak tasarlanan projenin onay süreçleri bitti, imar planý da bitmek üzere. Proje, Demiryollarý, Limanlar ve Havameydanlarý Ýnþaatý Genel Müdürlüðü tarafýndan yap-iþlet-devret modeliyle ihaleye çýkarýlacak. Buranýn önemli bir konteyner limaný olmasýnýn önünde engel yok. Bu liman Avrupa’yla baðlantýlý limanlar arasýnda yer alacak. Yapýmý için Avrupa Birliði’nden fon saðlanacak” diye konuþtu.

 

Aliaða Nemrut Koyu’nda yer alan özel sektöre ait iskelelerin çok daðýnýk olduðunu dile getiren Poyraz, bölgenin sekizde beþinin korumalý ve kapalý olduðuna, bunun da limancýlýk için önem taþýdýðýna dikkat çekti.

 

Poyraz, “Ancak iskeleler demir-çelik fabrikalarý tarafýndan kullanýlýyor. Bu limancýlýðýn kollektif ruhuna aykýrý. Yapýlýrken yollar, iskeleler doðru projelendirilmemiþ. Burada Ambarlý Limaný modeline uygun bir liman kompleksi oluþturulabilir, Ýskeleler organize olursa Nemrut’ta büyük konteyner limaný oluþabilir. Ýskeleler denizciliðin genel hizmetlerini verebilir. Bu konuda kamu kurumlarý ile toplantý yaptýk. Ortak yönlendirme görevini Denizcilik Müsteþarlýðý aldý. Öte yandan Nemrut-2 dediðimiz bölgede yeni iskeleler kuruluyor. Burada ayný hatalarýn tekrarlanmamasýný istiyoruz. Ege’nin limancýlýkta fazla seçeneði yok. Ýzmir Limaný’nýn yanýnda, kurulacak Çandarlý Limaný ve Nemrut limanlarýnýn iyi çalýþtýrýlmasý gerekiyor” açýklamasýný yaptý.

 

Ýzmir’in antik dönemlerden bu yana liman kenti olduðunu, arkeolojik kazýlarýn bu durumu gösterdiðini dile getiren Poyraz, zaman zaman limanýn kent içinden kaldýrýlmasý gibi önerilerin gündeme geldiðini belirterek, “Kentin yaþamasý için liman yerinde durmalý. Öte yandan limanýn çevreye uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bunun yolu limaný tamamen konteyner taþýmacýlýðý için kullanmaktan geçiyor. Ýzmir denizcilik fýrsatlarýný ve liman kenti özelliðini kaybetmemeli” dedi.

 

Çin’in 80 milyon tonluk demir cevheri, kömür gibi hammadde talebi nedeniyle dünyada deniz ticaretinin patladýðýný kaydeden Poyraz, 2002’den bu yana hem navlun hem gemi fiyatlarýnýn arttýðýný söyledi.

 

Bu durumun Türkiye’ye olumlu yansýdýðýný kaydeden Poyraz, Türkiye’nin 7 milyon 300 bin Dwt’lik filosu olduðunu, dökme yük gemileri yerine konteyner gibi birimleþtirilmiþ yük gemilerinin öne çýktýðýný söyledi.

 

Limancýlýðýn da önemli deðiþimlere uðradýðýný belirten Poyraz, Türkiye Denizcilik Ýþletmeleri’ne ait limanlarýn özelleþtirilmesinin tamamlandýðýný, diðer kamu limanlarýnýn da özelleþtirme sürecinin devam ettiðini söyledi.

 

YÜK MÝKTARI HIZLA ARTIYOR

Poyraz, 2003’te römorkaj, demirleme, pilotaj ve fenerlerden alýnan ücretlerin azaltýlmasý sonucunda Türkiye’ye gelen gemi sayýsý arttýðýný kaydetti.

Poyraz, “Geçen yýl yaklaþýk 3 milyon 800 bin TEU’luk konteyner hareketi oluþtu. 240 milyon ton elleçleme yapýldý” diye konuþtu.

 

Türkiye’nin konteyner trafiðinde aktarma ve kabotaj yüklerinin payýnýn yüzde 5’ten az olduðunu da vurgulayan Poyraz, yerel gümrük idareleri uygulamalarýndan doðan sorunlarý çözmek için çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi.

 

KÝMSEYE ‘HADÝ LÝMAN YAPIN’ DEMÝYORUZ

Denizcilik Müsteþarlýðý’nýn 16 Þubat 2007’de çýkardýðý yönetmeliðin devrim niteliðinde olduðunu kaydeden Özkan Poyraz, bu yönetmelik ile mevcut ve yeni yapýlacak limanlarýn iþletme izni sürecinden geçeceðini kaydetti.

 

Poyraz, “Yeni yapýlacak yatýrýmlarda çok sayýda kriter istiyoruz. Kimseye ‘hadi liman yapýn kardeþim’ demiyoruz. Verimli çalýþacak olanlara izin veriyoruz” dedi.

 

2010’DA GEMÝLER RADAR ÝLE ÝZLENECEK

Liman güvenliði ile ilgili önemli çalýþmalar yaptýklarýný belirten Poyraz, Türk kýyýlarýnýn tamamýnýn otomatik tanýmlama sistemi ile 24 saat izlendiðini kaydetti.

 

Bunun gemi trafiðinin güvenliði için önemli olduðunu dile getiren Poyraz, Ýzmir’de yerel trafik koordinasyon merkezi kuracaklarýný, 2010’dan sonra gemileri radarla izleme imkanýna kavuþacaklarýný söyledi.

 

Referans

Resim Galerisi

ozkan-poyraz.jpg

Facebook