Liman yatýrýmlarýný özel sektör yapmalý

Cuma, 28 Aralık 2007 11:38
Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürü Selçuk Sert, Ýzmir Limanýnýn özel seklör tarafýndan iþletilmesi ile deniz ticaretinden aldýðý payýn artacaðýný söyledi.

Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürü Selçuk Sert, Ýzmir Limanýnýn özel seklör tarafýndan iþletilmesi ile deniz ticaretinden aldýðý payýn artacaðýný söyledi. Kamunun elindeki limanlarýn iþletme hakkýný özelleþtirirken yeni liman ve tersane yapmasýnýn doðru olmayacaðýný ifade eden Sert, denizcilikteki altyapý yatýrýmlarýnýn yap-iþlet-devret modeli ile özel sektör tarafýndan yapýlmasý gerektiðini kaydetti.

 

Dünyada olduðu gibi Ege bölgesi için de denizciliðin önem taþýdýðýný dile getiren Selçuk Sert, Ýzmir'in kendisine armaðan edilen eþsiz coðrafyasý ile tarih boyunca denizciliðin önemli merkezlerinden biri olduðunu kaydetti. Bölgenin günümüzde de hak ettiði yeri almasý için, uzun vadeli, geniþ vizyonlu stratejilerin belirlenmesi gerekliðini belirten Sert, “Bu noktada Deniz Ticaret Odasý'na baðlý 700 civarýnda firma, denizcilik açýsýndan önemli geliþmeler kaydediyor. Buna ek olarak Ýzmir Limaný'nýn özelleþme sürecinin tamamlanmasý da yakýn gelecekte sektördeki geliþmeye önemli katký saðlayacaktýr” dedi.

 

KAMUDA YATIRIM ZOR

Ýzmir Liman Ýþletmesi'nin bugüne kadar kent ekonomisine önemli katkýlar saðladýðýna dikkat çeken Sert, son yýllarda elleçlenen yük miktarýnýn sürekli arttýðýný söyledi.

Sert, “Ancak denizcilik gibi zamana karþý yarýþýlan ve uluslararasý rekabet kurallarýnýn geçerli olduðu bir alanda kamu mevzuatý ile yatýrým yapmak ve personel çalýþtýrmak zor. Ýzmir Limaný'nda yapýlan iþlem, limanýn iþletme hakkýnýn belli dönem özel sektöre devri, bu dönemin sonunda geri iadesinden ibarettir. Özelleþtirme, kamu kaynaklarý kullanýlmadan yatýrým yapýlmasýna imkan verecek. Ýþletmecilik açýsýndan bölgeye önemli avantajlar getirecek ve ihracatçýya yeni avantajlar saðlayacak” diye konuþtu.

 

Ege Bölgesi'nde denizcilik yönünden en önemli eksikliðin bakým pnarým ve yeni inþaa faaliyetlerini yürütecek bir tersanesi olduðunu vurgulayan Sert, kurulacak bir tersanenin Yunanistan’ýn binlerce gemilik filosuna ve Ýzmir ve Aliaða’ya gelen binlerce gemiye hizmet edebileceðine dikkat çekti.

 

EGE TERSANEYE KAVUÞACAK

Selçuk Sert, þöyle konuþtu;

“Türkiye mega yat inþa sektöründe 3. sýrada, gemi inþa sektöründe ise 2002'de 23. sýrada iken Aðustos 2007 de tonaj olarak 6., gemi adeti olarak 4. sýrada yer alýyor. Bu konuda alýnan çok önemli mesafeye raðmen bölgemiz bu geliþmelerden faydalanamadý. Runun en önemli nedenlerinden birisi, bölgede geniþ araziler bulunmamasý, mevcutlarýn çok deðerli olmasý ve bölgenin bu konudaki karar ve taleplerini oluþturmada geç kalmasýdýr.

Unutulmamalýdýr ki Ýzmir, 5- 6 yýl öncesine kadar tarih boyunca var olan limanýnýn kaldýrýlmasýný dahi tartýþtý. Geçmiþte tersane konusu gündeme geldiðinde olumsuz bakýldý. Hatta mevcut tersanelerin faaliyetlerine son vermesi desteklendi. Bakanlýðýmýz bu önemli eksikliðin kapatýlmasý için Çandarlý'daki limanýn bir bölümünü onarým ve havuzlama ile birlikte tersane yeri olarak ayrýlmasý için çalýþmalarýný son aþamaya getirdi. Ayrýca bölgede daðýnýk halde bulunan tekne imalatçýlarýnýn Çaltýlýdere'de dünya ile rekabet edebilecek koþullarda toplanmasýna yönelik çalýþmalar sürüyor”

 

Bölgede yapýlacak marinalarýnn yerlerinin ve kapasitelerinin bilimsel metodlarla belirlendiðini ifade eden Sert, bu þekilde hem marinalarýn verimli þekilde çalýþmasýnýn hem de

ne önemli girdi saðlanmasýnýn yolunun açýlacaðýný kaydetti.

Denizcilik Ýdaresi olarak bölgede yürüttükleri çalýþmalar hakkýmla bilgi veren Sert, 2004 yýlýnda baþlayan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alýnmayan yakýt uygulanmasýndan faydalanan gemi sayýsýnýn üç yýl içinde 802'den 1383’e çýktýðýný belirtti. Bölge Müdürlüðü olarak ÝSO 9001-2000 Kalite Yönetim Belgesi çalýþmalarýnýn hýzla sürdüðünü,  Ýzmir  Liman   Baþkanlýðý'na karasularýnýn izlenmesi için Otomatik Gemi Tanýmlama Sistemi Kontrol Merkezinin kurulduðunu kaydeden Sert, “Karasularýmýzda seyreden gemi trafiðinin kontrol altýna alýnmasý amacýyla kurulacak olan Gemi Trafik Hizmederi (VTS) merkezlerinden bölge müdürlüðümüzün yetki sahasý içinde olmasý planlanan VTS istasyonlarýnýn yer tespiti için çalýþmalar yapýldý” þeklinde konuþlu.

 

E-LÝMAN ÝLE ÝÞLER HIZLANDI

Hizmet binalarýnýn ve baðlýsý 12 liman baþkanlýðýndan 10'unun hizmet hinalarýnýn fiziki þartlarýnýn iyileþtirildiðini belirten Sert, “2006’da devreye giren Genel Evrak Takip Programý ile sektör temsilcilerinin yaptýðý baþvurular on-line olarak takip ediliyor. Bu yýl devreye giren E-liman projesi ile gemilerin ordino ve Yola Elveriþlilik Belgesi almasý kolaylaþtýrýldý. Zamandan tasarruf saðlayan bu uygulama Liman baþkanlýðýnýn yanýnda baðlý tüm limanlarda da uygulanacak" dedi.

 

GEMÝ DENETÝMÝNDE BAÞARILI OLDUK

Yabancý Limanlara çýkacak Türk bayraklý gemilerin ön denetimler ile kara listeden gri listeye geçmeyi baþardýðýný belirten Sert, Türk bayraklý gemilere uygulanan ön sörvey kapsamýnda 2006'da  2347 denetimin 457'sinin, 2007'de 1307 ön sörveyin 179'unun bölge müdürlüðü baðlýsý liman baþkanlýðý tarafýndan yapýldýðýný söyledi.

Sert, Akdeniz Memorandumu kapsamýnda geçen yýl Türk limanlarýnda yapýlan 1769 Liman Devleti Kontrolü denetiminin 640'ýnýn, bu yýl 1590 denetimin 485'inin liman baþkanlýðý tarafýndan yapýldýðýný kaydetti.

 

ÇANDARLI'DA LÝMAN VE TERSANE OLACAK

Çandarlý Körfezi'nde yapýlacak olan Kuzey Ege Limaný ve Tersane Projesi'ne çok sayýda sürecin ve izinlerin tamamlandýðýný, kýsa süre içinde ihale aþamasýna gelineceðini belirten Selçuk Sert, “Ýhale için ciddi yatýrýmcý gruplar ortaya çýkarsa, limanýn ve tersanenin yapým süreci de hýzlanacak. Dünyadaki tersanelerin tamamý 4-5 yýl boyunca dolu. Bu nedenle Çandarlý’da kurulacak tersanenin geri dönüþü daha kýsa sürede olacaktýr. Onun için tersane yapým süreci daha hýzlý yürüyebilir. Limanýn yapýmý ise tersanenin ardýndan gerçekleþir” dedi.

 

Kaynak: Referans

 

Resim Galerisi

selcuk-sert-geza-dologh.jpg

Facebook