Kalkýnma Ajansý Kurulu toplandý

Cuma, 04 Ağustos 2006 20:38
Ýzmir Bölgesel Kalkýnma Ajansý'nýn üyelerinden sonra yönetim kadrosu da belirlendi. Toplantýda Necip Kalkan 53, Neþe Kumral 35 oy alarak Kalkýnma Kurulu Baþkaný ve yardýmcýsý seçildiler.

Ýzmir Bölgesel Kalkýnma Ajansý'nýn üyelerinden sonra yönetim kadrosu da belirlendi. Bakanlar Kurulu kararýyla 6 Temmuz 2006 tarihinde kurulmasý planlanan ajansa Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan Köksal baþkanlýk ederken sekiz kiþilikte yönetim kadrosu oluþturulmuþtu.

 

Yönetimde Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Hakký Berksü, Ege Bölgesi Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tamer Taþkýn, Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ ve Devlet Planlama Teþkilatý'nýn (DPT) üç bürokratý olmasý kararlaþtýrýldý.

 

Yönetim kadrosu ve 100 üyenin biraraya geldiði Kalkýnma Ajansý Kurulu ilk toplantýsý Ýzmir Valiliði'nde yapýldý. Yaklaþýk üç saat süren toplantýnýn açýlýþýný Vali Oðuz Kaðan Köksal yaptý. Vali Oðuz Kaðan Köksal'ýn konuþmasýný katip üye, Kalkýnma Kurulu Baþkaný ve yardýmcýsý ile yönetim kurulunda görev yapacak üç asil ve altý yedek üyenin seçilmesi takip etti. 89 oydan Necip Kalkan 53, Neþe Kumral 35 oy alarak Kalkýnma Kurulu Baþkaný ve yardýmcýsý seçildiler. Kalkýnma Yönetim Kurulu üyeliðine ise , Ýzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Susam 67 oyla, Ege Ekonomi Geliþtirme Vakfý (EGEV) Yönetim Kurulu Baþkaný Yýlmaz Temizocak 51 oyla, Ýzmir Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Yemiþçi de 40 oy olarak yönetimde yer aldý.

 

Ajans da görev alacak üyelerin hiçbirinin ücret yada maaþ almayacaklarýný açýklayan Ýzmir Valisi, üyelerin gönüllülük esasýna göre çalýþýlacaklarýný ifade etti. Ajansýn yapacaðý iþler içinde iki fon oluþturulacak. Bunlardan ilki genel bütçe, ikincisi de hazýrlanan projelere göre performansa dayalý kaynak aktarýmý yapýlacak. Genel bütçeden Ajansa, il genelinde ödediði verginin binde beþi, belediye gelirlerinin yüzde 1'i, özel idare gelirlerinin yüzde 1'i, sanayi ve ticaret odalarýnýn gelirlerinin de yüzde 1'i aktarýlacak.

Resim Galerisi

kalkinma-ajans.jpg

Facebook