Ýzmir Baþarmak Zorunda

Perşembe, 03 Ağustos 2006 23:28
Mehmet Ali Kasalý, Ýzmir olarak Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'e baþarý sözü verdiklerini, bu sözü tutmak zorunda olduklarýný vurguladý

Mehmet Ali Kasalý, Ýzmir olarak Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'e baþarý sözü verdiklerini, bu sözü tutmak zorunda olduklarýný vurguladý. Ýzmir'de de kalkýnma ajansý kurulmasý için Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'i ikna edenler arasýnda yer alan Ege Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Kasalý, Ýzmir'in bu iþi baþarmaktan baþka þansý olmadýðýný söyledi.

Yarýn yapýlacak olan Ýzmir Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu üyeliði seçimi öncesi bir deðerlendirme yapan Kasalý, Ýzmir olarak Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'e baþarý sözü verdiklerini hatýrlatarak, bu sözü tutmak zorunda olduklarýný vurguladý.

 

TÜM GÖZLER BÝZDE

Kalkýnma Ajansý'nýn siyasi bir kurum olmadýðýný, Ýzmir'in ekonomik büyümesinin saðlanmasý ve refahýnýn artmasý için aracý bir kurum olacaðýný vurgulayan Kasalý, "Ajans yönetiminde olalým veya olmayalým herkes bu kurumun baþarýlý olmasý için çalýþmak zorunda. Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener ile görüþmeler sýrasýnda Ýzmir'in kalkýnma ajansý konusunda 14 yýllýk bir geçmiþinin olduðunu ve bunu baþaracak nitelikte olduðunu belirttik. Kendisi de bize inandý ve Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn kurulmasýna onay verdi. Biz Türkiye'de bu iþin nasýl yapýlacaðýný ve nasýl yapýlmasý gerektiðini göstereceðiz. Bu nedenle mümkün olduðu kadar az yanlýþ yapmak zorundayýz. Bunu Ajansýn beyni olacak Yönetim kurulu üyelerini belirlerken de uygulamalýyýz. Adýmlarýmýzý iyi atarak, baþarýya ulaþabiliriz" dedi.

 

DOÐRU MODEL

Kalkýnma ajanslarýnýn AB'ye uyum çerçevesinde gündeme geldiðini bu nedenle mutlaka AB ufkunun olmasý gerektiðini açýklayan Kasalý, ajansýn proje üreten ve bu projelere kýsa sürede AB fonlarýndan kaynak saðlayabilin bir yapýda olmasýnýn þart olduðunu kaydetti. AB sürecinde olan Türkiye'de kurumlarýn daha çok sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluþmasýnýn daha uygun olacaðýna iþaret eden Kasalý þöyle konuþtu: "Kalkýnma Ajansý yönetiminde mutlaka ekonomik yapýsý olan, özel sektörü temsil eden kurumlarýn temsilcileri yer almalý. Bölgesel düzeyde faaliyet gösteren bu kurumlar mutlaka sivil topmu örgütü temsilcisi ve AB konusunda deneyimli olmalý. Yapý kolay karar alarak uygulamalý. Özel sektör mantýðý hâkim kýlýnmalý. Ancak böyle bir yönetim Kalkýnma Ajansý kimliðine uygun olur. Doðru bir model oluþturmak zorundayýz. Ancak bu þekilde baþarýya ulaþýrýz."

 

SINAVI VERÝRÝZ

Ajans içinde gönüllülük esasýna dayalý olarak çalýþan sivil toplum örgütlerinin etkin olmasý gerektiðine dikkat çeken Kasalý, gönüllü çalýþan kurumlarýn daha baþarýlý olduðunu anlattý. Yarýn yapýlacak olan seçimler öncesi bütün Türkiye'nin gözünün Ýzmir'de olduðunun unutulmamasý gerektiðini de hatýrlatan Kasalý, Ýzmir'in bu konuda sýnavý en iyi þekilde vereceðine inandýðýný sözlerine ekledi.

 

ÝPLER VALÝ KÖKSAL'DA

Ýzmir'in geleceðine yön verecek olan Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn seçimle belirlenecek olan 3 Yönetim Kurulu üyesi için nefesler tutuldu. Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'ný Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan Köksal'ýn yapacaðý Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nda yarýn kimlerin aday olacaðý merakla beklenirken, Köksal'ýn tutumu merak ediliyor.

Daha önce aday olacaðýný açýklayan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Baþkaný Hilmi Uðurtaþ, Köksal'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný olarak belirleyici olacaðýna iþaret ederek, aday olmayacaðýný açýkladý. Yarýn yapýlacak olan seçimde EGEV'in yönetimde yer almasý için konsensüs saðlanýrken, özellikle diðer 2 aday konusunda Köksal'ýn bir yol bulacaðý ifade ediliyor. Ýzmir'e hizmet edecek olan bu kurumda herkesin çalýþmalara sürekli destek olmasý ve küskünlüklerin olmamasý için Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuz Kaðan Köksal'ýn aðýrlýðýný koymasý gerektiði de vurgulanýyor.

Resim Galerisi

izmir2.jpg

Facebook