Gemi Ýnþa Sektörü Ýstanbulda buluþtu

Cuma, 07 Aralık 2007 18:00
Türkiye gemi inþa sektörünün önde gelen kuruluþlarý ve yabancý uzmanlar “IFS Tersane Yönetimi Günü”nde bir araya geldi.

Türkiye gemi inþa sektörünün önde gelen kuruluþlarý ve yabancý uzmanlar “IFS Tersane Yönetimi Günü”nde bir araya geldi. Sektörde teknoloji yatýrýmlarýnýn önemine dikkat çekilen toplantýda, Türkiye ve dünya tersanelerdeki IFS uygulamalarýyla ilgili baþarý hikayeleri anlatýldý. Toplantýda ayrýca Türk tersaneciliðinin bugünkü durumu, geleceði ve sorunlarýna da deðinildi.

 

Dünyanýn en önemli, bileþen tabanlý iþ yazýlýmlarý tedarikçilerinden biri olan IFS’nin gemi inþa sektörü için geliþtirdiði “Tersane Yönetim Uygulamasý”, 5 Aralýk 2007 Çarþamba günü “IFS Tersane Yönetimi Günü”nde ele alýndý. Gemi Ýnþa Sanayicileri Birliði (GÝSBÝR) iþbirliði ile düzenlenen toplantýda, IFS’in Tersane Yönetim uygulamasýnýn, gemi inþa þirketlerine katkýlarý deðerlendirilirken, bu uygulamayý kullanan ulusal ve uluslararasý IFS müþterilerinin baþarý öyküleri paylaþýldý.

Toplantýya Türk gemi inþa sektörünün önde gelen temsilcilerinin yaný sýra uluslararasý sektör temsilcileri ve uzmanlar da katýldý. GÝSBÝR’in Tuzla’daki merkezinde gün boyu süren etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan GÝSAÞ Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Kuter, IFS uygulamalarýnýn Türkiye’de tersaneciliðin geliþiminde önemli rol oynayacaðýna inandýðýný ifade etti.

 

“Türkiye tersanecilikte dünyada 5. sýrada”

GÝSBÝR Baþkan Vekili Mehmet Taylan ise toplantýda yaptýðý konuþmada Türkiye’de tersane sayýsýnýn 160’a ulaþtýðýný, alýnan sipariþler göz önüne alýndýðýnda Türkiye’nin dünyada 5. sýrada olduðunu kaydetti. Taylan, Türkiye’deki tersanelerin yýllýk üretim kapasitesinin tek vardiyada 4.000.000 dwt’ye ulaþtýðýnýbelirten Taylan, Türk tersaneciliðinin geliþimi için en önemli sorunun “verimlilik” olduðunu ifade etti. 2012’ye kadar tüm tersanelerin dolu olduðunu belirten Mehmet Taylan, sektörün geliþimiyle önümdeki dönem tersanelerde yaklaþýk 140.000 kiþinin istihdam edileceðini de ifade etti.

 

‘’Türk tersaneleri dünya standartlarýna ulaþma yolunda’’

Dünyaca ünlü baðýmsýz tersane danýþmaný Frank Bywater da, toplantýda yaptýðý konuþmada, “Türk tersanelerinin dünya standartlarýna ulaþma yolunda olduðunu” vurguladý. Tersane yönetiminde teknoloji kullanýmýnýn dengeli bir strateji içinde yürütülmesi gerektiðini ifade eden Bywater, þöyle devam etti:

 

“Gemi yapýmýnda, teknoloji ilerledikçe performans artmakta ve maliyet düþmektedir. Fakat doðru teknolojiyi uygulamak için de bilinçli bir yaklaþým geliþtirmeliyiz. Teknolojiyi yalnýzca makineler ve teknik olarak deðil, ayný zamanda her tür olanak, sistem, organizasyon ve mühendislik becerisi ile birlikte düþünmek gerekir. Bu unsurlardan birinin diðerlerinin aleyhine geliþmesi her zaman verim düþüklüðüne sebep olur. En baþarýlý tersaneler kendilerine uygun teknolojiyi dengeli olarak geliþtirmiþ olanlardýr. Türk tersaneciliðinin de, doðru geliþme çizgisini yakalayarak dünya standardýnda tersaneciliðe ulaþacaðýna inanýyorum.“

 

IFS’le büyük avantaj saðladýk

Avrupa’nýn en büyük tersaneler grubu Aker Grup’un Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Noralf Gamlem ise, “IFS uygulamalarýnýn en önemli avantajýnýn kendi iþ süreçlerine uyarlanabilmesi ve Aker ile birlikte büyüyebilmesi olduðunu” kaydetti. Gamlem,

IFS Tersane Yönetim Uygulamasý’nýn gemi inþa sektörüne sunduðu çözümleri ve elde ittikleri baþarý öyküsünü anlattý. Aker’de 1998 yýlýnda bir ERP sistemi kullanmaya karar vererek IFS’i seçtiklerini belirten Gamlem, sözlerini þöyle sürdürdü:

 

“IFS’in bizim için en önemli yararý iþ süreçlerimize uyarlanabilir olmasý ve bizimle beraber büyüyebilmesi oldu. Gemi inþasýnda hayati önem taþýyan bilgiye kolay eriþim, karar vermek ve daha etkin proje planlamasýnda IFS bize büyük avantajlar kazandýrdý. Ayrýca günü birlik proje takibi ve birçok sistemden daha esnek çalýþma imkanlarý vermesi ile tersane yönetiminde büyük kolaylýk ve verimlilik getirdi. Artýk Aker tersanesi de 1998 yýlýndan çok daha büyüdü ve yýllar önce yaptýðý yatýrýmlarý geri alýyor. Aker tersanesinde ayný anda birçok gemi inþasý projesi rahatlýkla sürdürülebiliyor, her birinin durumu sürekli online takip edilebiliyor. Gerek yeni gemilerin inþasýnda, gerekse de tamir ve deðiþtirme çalýþmalarýnda, öngörülen bitiþ tarihlerine uyum açýsýndan yüksek bir oran tutturuluyor. Aker tersanesi önümüzdeki dönemde de biliþim yatýrýmlarýna devam edecek.”

 

‘’IFS Türk Tersanelerine “World Class” tersaneciliðin sýrlarýný veriyor’’

IFS Türkiye Satýþ ve Pazarlama Direktörü Ergin Öztürk ise konuþmasýnda, “IFS Tersane Yönetim Uygulamasý ile dünyaca ünlü tersanelerde edilnilen bilgi birikimini Türk tersaneleri ile paylaþýyor ve onlarý “world class” bir tersane yönetim sistemine kavuþturmaya hazýrlanýyor.” dedi. Öztürk sözlerini þöyle sürdürdü:

 

“IFS Uygulamalarý’nýn dünyada baþarýyla kullanýldýðý alanlardan birisi de gemi inþa sektörü. IFS Tersane Yönetimi çözümü bir tersane için gerekli tasarým, planlama, satýnalma, üretim ve finansal yönetim gibi tüm iþ süreçlerini tam desteklerken tersanedeki süreçlerin daha doðru, kesintisiz ve hýzlý çalýþmasýný saðlayarak kontrolsüzlükten kaynaklanan kayýplarý da ortadan kaldýrýyor. Sahip olduðu %100 açýk ve esnek teknolojisi ile tersanelerin ihtiyaçlarýna kolaylýkla uyarlanabilirken modüler yapýsý sayesinde tersanelerin en acil ihtiyaçlar ile baþlayýp adým adým geniþlemeye olanak saðlýyor. ‘’

 

Türkiye’nin gemi inþasýnda iddialý bir konuma sahip olduðunu vurgulayan Ergin Öztürk, ‘’IFS Türkiye olarak, yýlda 2.5 milyar dolar döviz girdisi, yarattýðý yüksek istihdam ve diðer katma deðerleri ile Türk gemi inþa sektörünün, bugün gelmiþ olduðu baþarýlý nokta ile gurur duyuyoruz. Tüm dünya tersanelerinde kendini kanýtlamýþ IFS Tersane Yönetim Uygulamamýz ile bu baþarýya katkýda bulunuyor olmaktan da ayrýca mutluyuz” dedi.

 

Toplantýda Uzmar Tersanesi, Dünya Yatçýlýk, Soli gibi IFS Tersane Yönetimi Uygulamasý’ný kullanan tersanelerin baþarý hikayeleri katýlýmcýlar ile paylaþýldý.

 

Etkinliðin sonunda katýlýmcýlardan bir kiþi 1 haftalýk Karayip Adalarý tatili kazandý.

 

Resim Galerisi

ifs-tersane.jpg

Facebook