Ajansta ilk toplantý 4 Aðustos'ta yapýlacak

Cumartesi, 29 Temmuz 2006 23:16
Ýzmir Bölge Kalkýnma Ajansýnýn Kalkýnma Kurulu üyeleri belirlenirken, kurulun ilk toplantýsýný 4 Aðustosta yapacaðý kaydedildi.

Ýzmir Bölge Kalkýnma Ajansýnýn Kalkýnma Kurulu üyeleri belirlenirken, kurulun ilk toplantýsýný 4 Aðustosta yapacaðý kaydedildi.

Ýzmir Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Devlet Planlama Teþkilatý (DTP) Müsteþarý Dr. Ahmet Týktýk ve beraberindeki heyetin katýlýmýyla Ýzmir Valiliðinde 21 Temmuz 2006 tarihinde yapýlan toplantýda belirlenen Kurul üyelerinin, ilk toplantýlarýný 4 Aðustosta yapacaklarý belirtildi.

Yasa gereði kamu kuruluþlarý, meslek odalarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn tarafýndan belirlenen Kurul üyelerinin, Vali Oðuz Kaðan Köksal baþkanlýðýnda 4 Aðustos 2006 Cuma günü saat 10.30'da Valilik toplantý salonunda bir araya gelecekleri kaydedildi.

Toplantýnýn gündeminde, Kalkýnma Kurulu Baþkaný, Baþkan Vekili ve katip üyelerinin, yönetim kurulunda yer alacak sivil toplum kuruluþu ve özel kuruluþ temsilcileriyle yedek üyelerin seçimi ve bir sonraki toplantýnýn gündeminin belirlenmesi yer alýyor.

Resim Galerisi

izmir.jpg

Facebook