Türk-Yunan Dostluk Ormanı Kuruluyor

Cumartesi, 24 Kasım 2007 21:58
8.'si düzenlenen "Türkiye Ege Kıyıları ve Yunanistan Ege Adaları Ekonomi Zirvesi"nde, ekonomik ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra iki ülkenin farklı alanlarda da işbirliği için iki önemli adım atıldı.

Bu yýl Yunanistan'ýn Messinia eyaletinin baþkenti Kalamata'da yapýlan ve 8.'si düzenlenen "Türkiye Ege Kýyýlarý ve Yunanistan Ege Adalarý Ekonomi Zirvesi"nde, ekonomik iliþkilerin geliþmesinin yaný sýra iki ülkenin farklý alanlarda da iþbirliði için iki önemli adým atýldý.

 

Zirvenin öncüsü Ýzmir Ticaret Odasý (ÝZTO), geçtiðimiz Aðustos ayýnda büyük bir orman yangýný ile sarsýlan Mora Yarýmadasý'na Türk-Yunan dostluk ormaný oluþturuyor.

 

Messina Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýzmir Ticaret Odasý arasýnda imzalanan protokole göre, yanan 2 bin 7 dönümlük alanýn, 100 dönümü Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan aðaçlandýrýlacak. 20 bin aðaç dikilecek bölgede fidan, dikim ve sulama maliyeti ÝZTO tarafýndan karþýlanacak. Protokolün imzalarý iki ülke oda baþkanlarý tarafýndan bugün imzalandý.

 

Ýki ülke arasýndaki diðer önemli protokol ise her iki ülkenin de ortak deðeri olan zeytin aðacýyla ilgili. Motosikletli ekiplerin gittikleri yerlerde zeytin fidaný dikmesi olarak bilinen "Zeytin Yollarý' etkinliði 7-14 Temmuz 2008'de Kalamata'da baþlýyor. Etkinlik kapsamýnda 100 motosikletli ekip, 57 gün boyunca yolculuk yapýyor ve gittikleri kentlere de zeytin fidaný dikiyor. Ýzmir Ticaret Odasý Messina Ticaret ve Sanayi Odasý'nda bugün imzalanan protokole göre Zeytin Yolu etkinliðine katýlan 100 motosikletli, güzergahlarý arasýna Ýzmir'i de alacak. Dünyanýn en eski Zeytinyaðý Ýþliði “Urla Klozamanai”nin de bu kapsamda ziyaret edilecek yerler arasýna alýnmasýný öngören protokol kapsamýnda ayrýca, Türkiye'de de 'Zeytin Yollarý'nýn Küçük Arkadaþlarý' isimli bir kulüp kurulacak. Bu kulüp iki ülke arasýndaki zeytin ve zeytinyaðýna dayalý kültürel etkinliklere imza atacak. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde bir zeytin enstitüsü kurulacak. Ýzmir Ticaret Odasý, Zeytin Yollarý Projesi'nin Türkiye'deki lideri olacak. Mali destek saðlanacak. Messina Ticaret Odasý bu proje kapsamýnda ÝZTO'nun baþlattýðý ''Ege'de savaþ uçaklarý uçmasýn'' projesine de destek

saðlayacak.

 

ÝKÝ ÜLKE ORTAK FUARLAR DÜZENLEMELÝ

Zirvenin “Ýki ülke arasýndaki turizm iþbirlikleri, ticaret ve yatýrým'' baþlýklý oturumda konuþan Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði Baþkaný (TÜRSAB) Baþaran Ulusoy, iki ülke arasýndaki ortak ürünün deniz olduðu için bunun gereðinin yapýlmasý gerektiði ifade etti. Ýki ülkenin birçok konuda iþbirliði yapabileceðini belirten Ulusoy, ''Uluslararasý seyahat etme özgürlüðünü kýsýtlayan teröre karþý birleþmemiz gerekiyor. Terör, sadece turizmi deðil, iþ adamlarýný da etkiliyor'' diyerek teröre karþý ortak hareket edilmesi gerektiðini söyledi.

 

Türkiye ve Yunanistan'ý birbirine baðlayan deðerler olduðuna dikkat çeken Ulusoy, iki ülkenin ortak fuarlar düzenlemesi gerektiðini anlattý. Ulusoy, ''Tarihi deðiþtirmek mümkün deðil, ama geleceði kurtarmak bizim elimizde. Siyasetçilerin yapamadýðýný sivil toplum örgütleri yapmýþtýr. 'Zeytin Yolu' projesine destek veriyoruz. Birbirimize mesafe koyacak yýllarý geçtiðimize inanýyorum. Turizm barýþýn pasaportudur, tatil de dostluklarýn kurulduðu yerlerdir'' diye konuþtu.

 

Yunan-Türk Ticari Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Panayotis Koutsikos da yaptýðý konuþmada, turizmin iki ülke için çok önemli olduðunu belirterek, ülkelerarasýnda iþbirliðini saðlayarak iki ülkeyi ortak bir turizm merkezi haline getirilebileceðini söyledi. Bir turistin 15 günlük tatili boyunca bir hafta Türkiye'de bir hafta Yunanistan'da kalabileceðini dile getirerek, ''Bu iki ülkeyi birleþtirebilirsek, iki ülke de döviz girdisi elde edecektir'' diye konuþtu. Koutsikos, Türkiye'de kurulmasý planlanan ancak Merkez Bankasý tarafýndan kabul edilmediðini söylediði Türk-Yunan ortak bankasýnýn açýlamamasýnýn Yunanistan'da krize yol açtýðýný belirtti. Bu projeye Ýzmir'den büyük destek verildiðini kaydeden Koutsikos, gerekli yatýrým için bütün mücadelenin verildiðini ama projenin gerçekleþemediðini ifade etti.

 

Zirvede ÝTO Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Messinia Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Georgios Karabatos'a el dokumasý ipek halý ve çini vazo hediye ederken, Karabatos ise Demirtaþ'a barýþý temsil eden zeytin dalý ve porselen güvercin hediye etti.

 

Resim Galerisi

ege-turk-yunan2.jpg

Facebook