Kalkýnma Ajansý 4 Aðustos'ta start alýyor

Cuma, 28 Temmuz 2006 23:12
Ýzmir Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu'na temsilci gönderecek kurum ve kuruluþlar belli oldu. Kalkýnma Kurulu 4 Aðustos'ta ilk toplantýsýný yaparak çalýþmalara baþlayacak

Ýzmir Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu'na temsilci gönderecek kurum ve kuruluþlar belli oldu. Kalkýnma Kurulu'na temsilci gönderecek kurum ve kuruluþlar, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarý Ahmet Týktýk'ýn 21 Temmuz'da Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan Köksal baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda kararlaþtýrýlmýþtý. 

Kurul için þimdilik 67 kurum ve kuruluþ belirlenirken kontenjanýn kýsa zamanda 100'e tamamlanmasý bekleniyor. Ýzmir Valiliði Kalkýnma Kurulu'nda temsilci bulunduracak kurum ve kuruluþlardan adaylarýný en kýsa zamanda belirlemelerini isteyecek. Kalkýnma Kurulu 4 Aðustos'ta ilk toplantýsýný yaparak Ýzmir Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu'nun henüz belirlenmemiþ 3 üyesini atayacak. Türkiye'de kalkýnma ajanslarýnýn kurulmasý ve iþleyiþini düzenleyen 5449 Sayýlý Kanun, 8 kiþiden oluþmasýný öngördüðü il kalkýnma ajansýnýn yönetim kurulunda vali, büyükþehir belediye baþkaný, ticaret odasý ve sanayi odasý baþkanlarýnýn bulunmasýný, bunlarýn dýþýnda kalan 3 yönetim kurulu üyesini de Kalkýnma Kurulu'nun ilk toplantýsýnda belirlemesini hükmediyor. 5449 sayýlý kanunla ilgili yayýnlanan kararname gereði, Kalkýnma Kurulu'nýn 30 üyesi kamu kurum ve kuruluþlarýndan, 70 üyesi de özel ve sivil toplum kuruluþlarýndan gelecek temsilcilerden oluþacak. Kamu kurum kuruluþlarýndan 17 kiþiye daha Kalkýnma Kurulu'nda yer verilmesi ve bunlarýn çoðunun Valilik kadrolarýndan seçilmesi bekleniyor.

 

TÜM MESLEK KURULUÞLARI TEMSÝL EDÝLÝYOR

Kalkýnma Kurulu'nun 67 üyesi belirlenirken Ýzmirdeki tüm meslek kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcilerine yer verildi. Kalkýnma Kurulu'nda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nden 3 kiþiye, Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinden 2'þer kiþiye yer verilirken, özel üniversiteler, Ýl Genel Meclis, ticaret ve sanayi odalarý, diðer meslek örgütleri ve serbest bölge temsilcileri için birer kiþilik kontenjan ayrýldý. Kalkýnma Kurulu'nda ayrýca Ýzmir ve ilçelerindeki sanayi, ticaret odalarý, borsa, meslek kuruluþlarý, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, vakýflar, sendikalar, baro, tarým satýþ kooperatifleri, tabip ve mühendis odalarýndan temsilciler yer aldý.

 

ÝZMÝR'DEKÝ KÖYLERÝN ALTYAPI SORUNLARI 2007'DE ÇÖZÜLÜYOR

Ýzmir'in köylerindeki altyapý sorunlarýný ortadan kaldýrmak için 24 milyon 528 bin YTL bütçeli 175 projeyi yürüten Ýzmir Valiliði, 2007 yýlýnda ildeki köylerin altyapý sorunlarýný çözmeyi hedefliyor. Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan Köksal, Köy Altyapýsýný Destekleme (KÖYDES) Projesi kapsamýnda gelecek yýl Ýzmir için 50 milyon YTL ayrýlmasýný beklediklerini söyledi. Köksal, proje kapsamýnda ildeki 21 ilçede birinci dilim için ayrýlan 7 milyon 358 bin YTL tutarýndaki ödeneðin tamamý ile ikinci dilim için ayrýlan 17 milyon 170 bin YTL tutarýndaki ödeneðin ise serbest býrakýlan yüzde 25'lik tutarýyla 175 projenin yürütüldüðünü anlattý. KÖYDES Projesi'nin Ýzmir'de uygulanmaya baþlanmasýyla ilin kýrsal altyapýsýnýn geliþtirilmesi yönünde büyük bir atýlým yapýlmadýðýný ifade eden Köksal, "Hazýrlanan projelerle köylerde 680 kilometre yol yapýlacak, 57 üniteye içme suyu getirilecek, 2 bin 620 hektar alanýn sulamasý saðlanacak. 2007 yýlýnda köylerdeki altyapý sorunlarýný büyük ölçüde gidermiþ olacaðýz" dedi.

Resim Galerisi

oguz-kaan-koksal.jpg

Facebook