4.Boru Ve Ek Parçaları Fuarı 28 Şubatta

Salı, 20 Kasım 2007 23:24
28 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuar, Türk boru sektörünü dördüncü kez bir araya toplayacak.

4.BORU VE EK PARÇALARI FUARI SEKTÖRÜ 4. KEZ BÝR ARAYA GETÝRÝYOR

 

Önümüzdeki yýl dördüncüsü düzenlenecek Boru ve Ek Parçalarý Fuarý’nýn 2008 hazýrlýklarý tüm hýzýyla sürüyor. 28 Þubat – 2 Mart  tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleþtirilecek olan fuar, Türk boru sektörünü dördüncü kez bir araya toplayacak.

 

Ýlk kez Ýhlas Fuarcýlýk tarafýndan sektöre kazandýrýlan Boru ve Ek Parçalarý Fuarý, her sene büyük bir ivmeyle hýz kazanarak yoluna 2008’deki düzenleyeceði 4. Boru ve Ek Parçalarý ile devam ediyor. Sektörün geleneksel fuarý olan 4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý, hem yurt içi hem de yurt dýþýndan aldýðý destek ve güç ile uluslararasý arenada sektörün liderlerini bir araya getiriyor.

 

Ülkemizde her gün bir yenisi hayata geçirilen doðalgaz projeleri, altyapý çalýþmalarý, yeni konut inþaatlarý ve ihracattaki baþarýlý yükseliþ Boru 2008’de bir kez daha gözler önüne serilecek. Üreticiler, satýn alma yetkilileri, müteahhitler ve belediyeler dahil olmak üzere sektörün tüm mensuplarý, geçen senelerde olduðu gibi Ýhlas Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen Boru 2008 Fuarý’nda yeniden bir araya gelecekler.

 

ITA (DÜNYA BORUCULAR BÝRLÝÐÝ) ÝLE BORU FUARI ARASINDA BÜYÜK ÝÞBÝRLÝÐÝ

28 Þubat - 2 Mart 2008 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Fuar Merkezi’nde  gerçekleþtirilecek

olan 4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý ile Dünya Borucular Birliði (ITA)  arasýnda gerçekleþtirilen iþ birliði ile, ilgili kurum Boru 2008 Fuarý’ný destekleme kararý aldý.Türk boru sektörünün daha baþarýlý olabilmesini hedefleyen ve bu yýl dördüncü fuarý’ný düzenleyecek olan Ýhlas Fuarcýlýk, ITA ile saðlýklý bir iþbirliði saðladý.

 

KOSGEB, 4. BORU VE EK PARÇALARI FUARI’NA KATILIMLARI DESTEKLÝYOR

Boru sektörüne birçok ilkleri kazandýran Ýhlas Fuarcýlýk, KOSGEB ile yeni bir anlaþmaya imza attý. KOSGEB, Türk ekonomisine büyük katkýlar saðlayan  4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý’na katýlmak isteyen Türk þirketlerine destek vermeye hazýrlanýyor.

Türkiye’de ilk kez Ýhlas Fuarcýlýk tarafýndan sektöre kazandýrýlan Boru ve Ek Parçalarý Fuarý,  28 Þubat – 2 Mart 2008 tarihleri arasýnda, dördüncü kez Ýstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

 

Dünya Borucular Birliði (ÝTA) ile yaptýðý anlaþma sonrasýnda,  Türk boru sektörünü uluslararasý pazarlarla  tanýþtýrmak için, büyük fýrsatlar sunan 4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý’na katýlmak isteyen Türk þirketlerine KOSGEB desteðini sunuyor. Toplam 1500 metrekarelik KOSGEB destekli alana sahip olacak fuar, Türk Boru þirketlerinin gövde gösterisini yapacaðý büyük bir arena olacak.

 

BORU 2008’DE DESTEKLER DAHA DA GÜÇLENECEK

4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý hedeflerini büyüterek 2008’de daha da güçlü destekleri bir arada toplayarak gövde gösterisi yapmaya hazýrlanýyor. Tarihi Ýstanbul Borularý Sergisi ile ÝSKÝ geçtiðimiz 3. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý’ný renklendirdi. ÝGDAÞ ise standýyla fuarý daha verimli hale getirdi. Boru 2008 fuarýnda ise, destekler daha da artmaya devam ediyor.

 

YEREL YÖNETÝMLERÝN BULUÞMA NOKTASI

4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý özellikle yerel yönetimlerin buluþtuðu bir platform durumunda olacak. Doðalgazda yeni projeler, altyapý çalýþmalarý, yeni konut inþaatlarý ve ihracattaki baþarýlý yükseliþ, Boru 2008’de bir kez daha gözler önüne serilecek. Üreticiler, satýn alma yetkilileri, müteahhitler ve belediyeler dahil olmak üzere sektörün tüm mensuplarý altyapý ve üstyapý konusundaki geliþmeleri bu fuarda gözlemleyebilecekler.

 

4.Boru ve Ek Parçalarý Fuarý, inþaat sektörünün yaþadýðý geliþime ve Türk mimarisinde yaþanan yeniliklere katkýda bulunacak. Ülkemizin avantajlý coðrafyasý sebebi ile yabancý katýlýmcýlarýn da yoðun ilgi gösterdiði fuarlarda inþaat sektörünün kalbi atacak.

 

BORU SEKTÖRÜNÜN LÝDERLERÝ BU FUARA KATILIYOR

Konusunda Türkiye’nin ilk ve tek fuarý olan Boru ve Ek Parçalarý Fuarý, geçtiðimiz sene de sektörün devlerini bir araya getirmiþti. Ülkemizin alanýnda en ünlü ve en büyük firmalarýnýn ürünlerini ve uygulama örneklerini sergiledikleri fuarda ayrýca Katýlýmcý Seminerleri de düzenlendi.

 

4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý, her türlü boru ve ek parçalarý üreticileri ile zengin bir ziyaretçi profilini buluþturacak. Türk boru sektörünün spesifik fuarýnýn Katýlýmcý Ürün Profili ise þu þekilde olacak: Plastik Borular, Çelik Borular, Paslanmaz Borular, Metal Borular, Galvaniz Borular, Dökme Borular, Termal Borular, Bakýr Borular, Beton Borular, Asbest Borular, Alüminyum Borular, Demir Borular, Boru Hammaddeleri, Boru Üretim Makineleri, Teknoloji Ekipmanlarý, Ölçme ve Kontrol Ekipmanlarý, Ek Parçalar ve Diðer.

 

BULUÞMA PLATFORMU: ÝSTANBUL

Kýtalarý birleþtiren coðrafyasý ve asýrlara tanýklýk eden tarihi konumu ile Ýstanbul dünya üzerindeki en özel þehirlerden biri. Asya ve Avrupa kýtalarýný birleþtiren Ýstanbul, Ortadoðu ve Avrupa’ya yakýnlýðý, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile sürdürdüðü sýcak iliþkiler ile ticareti de verimli hale dönüþtürmeyi baþarýyor. Ýstanbul, jeopolitik konumu sayesinde, 4. Boru ve Ek Parçalarý Fuarý’nýn baþarýsýna baþarý katacak

 

YABANCI KATILIMCI ÜLKELER 22 OLDU

Ýtalya, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Kanada, Bulgaristan, Ýngiltere Çek Cumhuriyeti, Romanya, Birleþik Arap Emirlikleri, Kore, Tayvan, Avusturya, Polonya, Yunanistan, Mýsýr, S. Arabistan, Çin, Sýrbistan ve Amerika gibi ülkelerden pek çok firmanýn katýlýmcý olarak iþtirak ettiði fuar, ülkemizde halen ilk ve tek olma özelliðini koruyor. Geçtiðimiz senelerde, yüzlerce yabancý ziyaretçinin gezdiði fuar, yurt dýþý baðlantýlarýný, güçlendirerek sürdürüyor.

 

ZÝYARETÇÝ PROFÝLÝ

Boru 2008 Fuarý’ný ziyaret etmesi beklenen ziyaretçi profili ise þu þekilde: Nalburlar, Belediye Yetkilileri, Su ve Kanalizasyon Ýdareleri,  Müteahhit Þirketler, Kamu Kuruluþlarý, Mühendis ve Mimarlar, Tarým Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odalarý, Yapý Malzeme Satýcýlarý, Yapý Marketleri, Tesisatçýlar ve Uygulayýcýlar, Akademisyenler, Mobilya Endüstrisi, Gemi Endüstrisi, Yan sektörler ve Diðer.

 

ÝHLAS FUARCILIK HAKKINDA

Ýhlas Fuarcýlýk ilk organizasyonunu 1988 yýlýnda Tekstil Makineleri Fuarý ile gerçekleþtirdi. Düzenlediði spesifik fuarlarla bir çok ilke imza atan þirket, bugüne kadar 80’e yakýn fuar düzenledi. 

 

Fuar hizmetlerinin yaný sýra yayýncýlýk konusunda da faaliyet gösteren þirket, Ýhlas Dergi Grubu olarak çýkardýðý sektörel yayýnlar ile de beðeni kazanýyor. Ýhlas Dergi Grubu tarafýndan çýkarýlan süreli yayýnlar ise þöyle: Yapý Malzeme, Nalbur Teknik, Construction World, Boru, Medikal Teknik, Matbaa Teknik, Dijital Teknik, Tarým Teknik, Güneþ Enerjisi, Kompozit ve Kalýp. Ayrýca þirket farklý sektörler için katalog ve ilaveler de yayýnlamaya devam ediyor.

 

Daha Detaylý Bilgi Almak Ýçin:

 

Ebru Vatansever

Pazarlama & Ýletiþim Sorumlusu

29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna Ýstanbul

Tel: 0 212 454 25 03

Faks: 0 212 454 25 06

www.ihlasfuar.com   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Resim Galerisi

boru.jpg

Facebook