Kalýp Fuarý Sanayiyi Buluþturdu

Salı, 20 Kasım 2007 23:12
Ýlk kez Ýhlas Fuarcýlýk tarafýndan sektöre kazandýrýlan ve bu yýl üçüncüsü düzenlenen Ýstanbul Kalýp Fuarý, 8 – 11 Kasým 2007 tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi.

3. ÝSTANBUL KALIP FUARI SANAYÝYÝ BULUÞTURDU


Ýlk kez Ýhlas Fuarcýlýk tarafýndan sektöre kazandýrýlan ve bu yýl üçüncüsü düzenlenen  Ýstanbul Kalýp Fuarý, 8 – 11 Kasým 2007 tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi.  Profesyonellerin buluþtuðu arenada birçok katýlýmcý ürünlerini ve uygulamalarýný ziyaretçilerinin beðenisine sundu ve uluslararasý pazarlarla tanýþma imkanýný bu fuarda yakaladý. Kalýp üreticilerinin ürünlerini sergilediði fuar bünyesinde zengin bir konferans ve panel programý da yapýldý.

 

Ýhlas Fuarcýlýk tarafýndan gerçekleþtirilen 3. Ýstanbul Kalýp Fuarý, Türkiye'nin kalýp ve teknolojileri konusunda ulaþtýðý zirveyi üreticilerle Ýstanbul Fuar Merkezi'nde buluþturdu. Makine üreticilerini, kalýp ve teknolojilerini ve profesyonelleri buluþturan bir ticaret merkezi olarak tanýmlanan fuar, uluslararasý boyutta sinerji oluþturup, 20.172 ziyaretçisi ile dikkatleri üzerine topladý. Sadece kalýp üretici ve tedarikçilerini deðil, ana ve yan sanayileri de buluþturmayý baþaran fuar, 150’ye yakýn katýlýmcýsý ile Türk ekonomisine büyük katkýlar saðladý. 


Fuarýn açýlýþý Ýhlas Holding Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Özgün, BEYSAD (Beyaz Eþya ve Yan Sanayicileri Derneði) Baþkan Vekili Hasan Danýþment ve TÜMSÝAD (Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði) Baþkan Yrd. Halit Kanak tarafýndan yapýldý.  


"KALIP SEKTÖRÜ ÜLKEMÝZÝN GELECEÐÝ ÝÇÝN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDÝYOR"

Açýlýþta konuþan Ýhlas Holding Yönetim Kurulu Baþkan Yard. Yavuz Özgün sektörün önemiyle alakalý olarak þunlarý kaydetti; ‘’Þunu gururla söyleyebiliriz ki, Ýhlas Fuarcýlýk bugün 74. fuarýný düzenliyor. Buda daha birçok fuara imza atacaðýmýzýn göstergesidir. Kalýp sektörü ülkemizin geleceði için büyük bir önem arz ediyor. Beyaz eþyadan otomotive, bütün sektörlerde yerini alan bir faktördür. Ýhlas Fuarcýlýk olarak kalýp sektörüne elimizden gelen tüm desteði vereceðimizi belirtmek isterim.’’ dedi. Özgün’den sonra söz alan BEYSAD Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Hasan Danýþment; Kalýbýn, sanayinin geliþmesi için çok önemli bir unsur olduðunu belirterek, ‘’Türk ekonomisine ve kalýpçýlýk sektörüne bu fuarýn çok þey katacaðýný düþünüyorum. Ana sanayinin vazgeçilmez unsuru kalýptýr. Burada gördüðüm kadarýyla þunu rahatlýkla ifade edebilirim ki, bu fuarda bulunan katýlýmcýlar çok iyi bir kalýp yapacak þekilde fuarý doldurmuþ durumdadýr.’’ dedi. 


TÜMSÝAD Genel Baþkan Yard. Halit Kanak ise yaptýðý konuþmada, ‘’Kalýp olmazsa sanayi olmaz. Bizim kalýp dediðimiz olay bir modeldir. Kalýp çok önemli bir unsurdur. Öncelikle Ýhlas Fuarcýk’a böylesine güzel bir organizasyonu düzenlediði için teþekkür ediyorum. Çok faydalý bir iþ yaptýlar. Türk ekonomisine büyük katký saðlayacaktýr. Bundan sonraki fuarlarýn daha faydalý geçmesini diliyorum.’’ þeklinde konuþtu.


Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan kurdele keserek fuarý açan yetkililer, standlarý gezerek katýlýmcýlar ile sohbet ettiler.


Kalýp sektörü alanýnda sahip olduðu coðrafik konumu avantaja dönüþtürmeyi bilen ve Avrupa’ya yakýnlýðý ile Çin ve Hindistan gibi Uzak Doðu ülkelerinin önüne geçmeyi baþaran ülkemiz, bu fuarda, kaliteye verdiði önemi ve profesyonelleþtiðini gösterdi ve Avrupa’nýn ilk tercihi oluþunun hakkýný verdi. 


Türkiye, ileri teknoloji parkuru, bilgi birikimi, uygun fiyat politikasý, üretilen kaliteli ürünler ve piyasaya sunduðu yeni markalar ile artan ihracat potansiyelini bu fuarda enerjiye çevirmeyi baþardý. KALIP SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMÝSÝNE YÖN VERÝYOR

Türk ekonomisine saðladýðý katma deðerini her geçen gün artýran kalýp sektörünün, çoðunluðu kalýplý imalata dayanan ihracatý, 2007 senesine doðru yüz milyar dolara yaklaþtý.  Kalýp sektörünün bu baþarýlý grafiði sayesinde, her sektör büyük bir ivme kazanarak, Türk ekonomisine büyük katkýlar saðlamaya devam ediyor. Kalýpçýlýk sektörünün gerçekleþtirmiþ olduðu ihracat rakamlarý ülke potansiyeline ve benzer geliþmekte olan ülke rakamlarýna göre, sektör hacmini iki sene içerisinde 7 – 8 milyar dolara çekebilme potansiyeline sahiptir. Aðýrlýklý olarak beyaz eþya ve otomotiv sektöründe kullanýlan kalýp imalatý, ekonomiye büyük katkýlar saðladýðý gibi ticari geliþime de etkin bir þekilde fayda saðlýyor. Kalýp sektörü zamanla kurumsallaþarak Türk ekonomisinin gelir boyutlarýný daha da yüksek derecelere çýkarmayý planlýyor. 


BU FUAR’DA YURT ÝÇÝ VE YURT DIÞI DESTEKLER ÇOK GÜÇLÜ

3. Ýstanbul Kalýp Fuarý’nýn aldýðý hem yurt içi hem yurt dýþý destekler, Türk kalýp sektörünü uluslararasý  pazarlar ile tanýþtýrmayý baþardý. Türk ekonomisine katkýlar saðlayan 3. Ýstanbul Kalýp Fuarý’na DTM, KOSGEB, PAGEV, PAGDER gibi kurumlar desteklerini verdiler. Ankara Ticaret Odasý, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý, Konya Sanayi Odasý, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý, Orsiad ve Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odasý  3. Ýstanbul Kalýp Fuarý’nýn verimliliðine zemin oluþturdu. Hindistan Kalýpçýlar Birliði, Ýspanya Kalýpçýlar Birliði ve yurt dýþý süreli yayýnlar ise fuarý güçlendirerek, uluslararasý baþarýlarýný kanýtladý. 


20.172 ZÝYARETÇÝ 3. ÝSTANBUL KALIP FUARI’NI ZÝYARET ETTÝ

Geçtiðimiz sene aðýrladýðý 13 bini aþkýn ziyaretçisi ile göz dolduran Ýstanbul Kalýp Fuarý, bu sene de ana ve yan sanayilerden ve tüm sektörlerden toplam 20.172 ziyaretçi aðýrladý. Fuarý ziyaret eden sektörler ise þu þekilde: Plastik ve Kauçuk Sanayi, Otomotiv Sanayi, Otomotiv Yan Sanayi, Çelik Sanayi, Alüminyum Sanayi, Makine Sanayi, Ýlaç Sanayi, Promosyon Sanayi, Gýda Sanayi, Döküm Sanayi, Ev Aletleri Sanayi, Beyaz Eþya Sanayi, Ýnþaat ve Ýnþaat Malzemeleri Sanayi, Kozmetik Sanayi, Medikal-Saðlýk Sanayi, Oyuncak Sanayi, Mobilya Ekipman ve Aksesuar Sanayi, Bilgisayar Sanayi, Matbaa Malzemeleri Sanayi, Tekstil ve Hazýr Giyim Aksesuarlarý Sanayi, Hýrdavat Sanayi, Cam Sanayi, Ambalaj Sanayi, Ayakkabý Sanayi, Elektrik-Elektronik Sanayi, Yan sektörler, Akademisyenler ve Diðer.

 

KATILIMCI ÜRÜN GRUPLARI

Katýlýmcý firmalarýn ziyaretçiler ile paylaþtýðý ürün gruplarý, çeþitlilikleri ile dikkat çekti.  Fuarda sergilenen ürünler ise þunlar:


Kesme Kalýplar, Friksiyon Kalýplar, Pres Kalýplar, Metal Enjeksiyon Kalýplarý, Termoform Kalýplar, Sývama Kalýplar, Plastik Kalýplar, Þiþirme Kalýplar, Model Kalýplar, Kauçuk Enjeksiyon Kalýplar, EPS Kalýplar, Sac Metal Kalýplar, Döküm Kalýplar, Dövme Kalýplar, Cam Kalýplar, CAD-CAM Sistemler, Kalýp Parlatýcýlarý, Mühendislik-Danýþmanlýk, Ek Parçalar ve Diðer. Ayrýca kalýp imalatýnda kullanýlan tüm Makineler, Tezgahlar, Kimyasallar, Hammaddeler, Bilgisayar ve Programlarý, Baðlantý Elemanlarý, Takým Tutucular, Sistemler, Elemanlar ve Malzemeler 


YABANCI ÝLGÝSÝ

Coðrafik konumunu avantaja dönüþtüren ülkemiz, dünyanýn pek çok yerinden ziyaretçi aðýrlamaya devam ediyor. Almanya, Ýtalya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Birleþik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Tayvan gibi çok çeþitli ülkelerden, ziyaretçi aðýrlayan fuara, Almanya’dan Ýtalya’ya, Fransa’dan Tayvan’a kadar birçok yabancý þirket de katýlýmcý olarak ilgi gösterdi.


PANEL VE FÝRMA KONFERANSLARI GÖZ DOLDURDU

Ýhlas Fuarcýlýk bünyesinde düzenlenen ‘’2010’a Doðru Beyaz Eþya Sektörü ve Kalýp’’ ve ‘’2010’a Doðru Otomotiv Sektörü ve Kalýp’’ baþlýklý panel, sektörün en önemli isimleri ile iþbirliði içerisinde gerçekleþtirildi. Oturum Baþkanlýðý’ný Ýstanbul Üniversite’sinden Prof. Dr. Þerafettin Eroðlu’nun üstlendiði Beyaz Eþya’da, Bsh Ev Aletleri’nden (Bosh, Simens ve Profilo) Kalýphane Müdürü Hanifi Ýþtüzer,  Alper Isýl Ýþlem’den Hasan Çep ve Termikel A.Þ.’den Hasan Ataç Üretim-Planlama Müdürü’nün katýlýmlarýyla sunum yaptýlar.  Otomotiv sektöründe ise, özellikle 2003 yýlýndan bu yana ekonomisinde büyük artýþlar gözlenen otomotiv sektörüne nasýl faydalar saðladýðý aktarýlan panelde, Oturum Baþkanlýðý’ný Yýldýz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Karaaslan yaptý.  Tofaþ Otomotiv’den Kalýp Üretim Yöneticisi Gökhan Iþýkman, Ford Otosan’dan Cad-Cam Proje Koordinatörü Yýlmaz Çoruh, Farplas Oto Yedek Parçalarý’ndan Kalýphane Yöneticisi Ali Bayatfard katýlýmlarýyla sektörün stratejik önemini bu panellerde gözler önüne serdiler ve büyük bir dinleyici kitlesiyle buluþtular.

 

ANA BASIN SPONSORU: KALIP  DERGÝSÝ

25.000 tirajýyla büyük yanký uyandýran Aylýk Kalýp ve Teknolojileri Dergisi, Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanýyor. Baþarýlý içeriði ve geniþ daðýtým profili ile kýsa sürede sektörün yüz aký haline gelen dergi, Ýstanbul Kalýp Fuarý’na, Ana Basýn Sponsoru olarak destek veriyor. 


ÝHLAS FUARCILIK HAKKINDA

Türkiye’nin en köklü fuarcýlýk ve yayýncýlýk þirketlerinden olan Ýhlas Fuar, yapmýþ olduðu fuarlar ile iþ dünyasýnýn beðenisini kazanmaya devam ediyor. Ýstanbul Kalýp Fuarý ile þirketimiz, 74. fuarýný geride býraktý. Farklý sektörlere ait dergiler de yayýnlayan þirketimiz, Ýhlas Dergi Grubu ile ülkenin en büyük sektörel yayýn gruplarýnýn baþýnda geliyor.

Resim Galerisi

istanbul-kalip-fuari.jpg

Facebook