Foça’da Deniz Temizliði Þenliði

Cumartesi, 17 Kasım 2007 22:55
Deniz sevgisi ve temizliði bilincini yerleþtirmeyi ilke edinen Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi, DenizTemiz Derneði/TURMEPA ile birlikte sahil beldelerindeki çalýþmalarýna devam ediyor.

Deniz sevgisi ve temizliði bilincini yerleþtirmeyi ilke edinen Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi, DenizTemiz Derneði/TURMEPA ile birlikte sahil beldelerindeki çalýþmalarýna devam ediyor.

 

Eski Foça’da 23–24 Kasým tarihlerinde Foça Belediyesi ile iþbirliði halinde ilköðretim okulu öðrencilerine çizgi film ve tiyatro gösterisi eþliðinde eðitmen dalgýçlarla birlikte deniz temizliði ve sevgisi anlatýlacak. 

 

Çevre konusunda bireyleri aydýnlatmak ve duyarlý hale getirmek amacý ile çalýþmalarýný sürdüren Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi ve Deniz Temiz Derneði/ TURMEPA, genç nesillerin eðitimi konusunda pek çok projeye imza atmaya devam ediyor.

 

Bu kapsamda, eðitim dönemi içerisinde Ýzmir’de ilköðretim okullarýnda seminerler verilirken projenin sýnýrlarý geniþletildi ve Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi þimdi sahil kasabalarýnda çocuklarla buluþuyor. Çocuklara deniz ve çevre temizliði, deniz ve deniz canlýlarýnýn nasýl korunmasý gerektiði konularý uygulamalý olarak anlatýlýyor.

 

Çeþme, Karaburun, Mordoðan, Gümüldür ve Ayvalýk’ta 2007 yýlýnda Aðustos ve Eylül aylarýnda gerçekleþtirilen tiyatro gösterileri ve deniz temizliði etkinlikleri, 23–24 Kasým tarihlerinde de Eski Foça’da deniz severlerin büyük katýlýmý ile hayata geçirilecek.

 

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný ve Deniz Temiz Derneði/ TURMEPA Ýzmir Þube Baþkaný Géza Dologh, öncelikli hedeflerinin çocuklarý çevre konusunda eðitmek olduðunu söyledi.

 

Dologh, Foça’da düzenlenecek deniz temizliði ile ilgili çalýþmalar kapsamýnda þu bilgileri aktardý:“23 Kasým 2007 Cuma günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde, ilçede eðitim gören tüm ilköðretim okulu öðrencilerine Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi eðitmeni tarafýndan “Alipot  Çizgi Filmi” eþliðinde deniz temizliði ve sevgisi anlatýlacak. Çizgi film gösterisinin ardýndan Triton Dalýþ Merkezi dalgýçlarý tarafýndan öðrencilere deniz dibindeki yaþantýyý, su altý yaþamý görüntüleri eþliðinde dile getirilecek. 24 Kasým Cumartesi günü ise Çýkarma Filosu Komutanlýðý ve Foça Belediyesi iþbirliði ile denizciliðin tanýtýlmasý sevdirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý faaliyetleri kapsamýnda çalýþmalarýmýz devam edecek. Ayrýca TURMEPA üyeleri, öðrenciler ve deniz severlerin katýlýmý ile kýyý temizliði yapýlacak. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde 11.00–13.00 saatleri arasýnda Dev Çocuk tiyatrosu tarafýndan “Alipot: Akdeniz’in Büyüsü” adlý oyun sahnelenecek. Tüm deniz severleri, 24 Kasým Cumartesi günü Foça’da yapýlacak etkinliklerimize davet ediyoruz.”

Resim Galerisi

geza-dologh-gesa.jpg

Facebook