Ýzmir’e Kalkýnma Ajansý Kuruluyor

Pazar, 02 Temmuz 2006 23:07
TBMM Genel Kurulu'nda AB uyum sürecinde bölgesel kalkýnmaya yönelik fonlarýnýn kullanýlmasýný amaçlayan Kalkýnma Ajanslarý Yasa Tasarýsý kanunlaþtý. Kanuna göre ÝzmÝr2e Kalkýnma ajansý kurulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda AB uyum sürecinde bölgesel kalkýnmaya yönelik fonlarýnýn kullanýlmasýný amaçlayan Kalkýnma Ajanslarý Yasa Tasarýsý kanunlaþtý. Kanuna göre ÝzmÝr2e Kalkýnma ajansý kurulacak.

Yasaya göre, kalkýnma ajanslarýnýn hazýrlayacaðý yatýrýmlar ve projeler için Avrupa Birliði'nin kalkýnma fonlarý, devlet kaynaklarý ve mahalli kaynaklar kullanýlacak.
 

Yeni yasayla AB'ye uyum sürecinde Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'in birer sayýlmasý ve toplamda 26 kalkýnma bölgesi oluþturulmasýný ve ajanslarýn bütün yapýlanmalarýnýn DPT'nin koordinatörlüðünde gerçekleþmesini öngörüyor. Bu ajanslarýn, AB ile sosyal ve ekonomik uyumun yakalanmasý hedefi doðrultusunda bölgesel geliþmiþlik ve gelir farklýlýklarý, finansman yetersizliði ve nitelikli eleman sýkýntýsýnýn aþýlmasýna katký yapmasý ve yerel potansiyelleri harekete geçirmesi amaçlanýyor.
 

Yine yeni yasayla Yatýrým Destek Ofisleri yeni yatýrým ofisleri oluþturulacak. Bölgelerde kurulacak bu ofisler, bölgesel kalkýnma ajanslarýnýn karar organý olan yönetim kurulunun kararýyla, biri koordinatör olmak üzere en çok beþ uzmandan oluþacak. Bu ofislerin yatýrýmcýlara sunacaklarý hizmetler ücretsiz gerçekleþtirilecek.

 

Yasayla kalkýnma ajanslarýnýn gelirleri ve yöneteceði fonlarý da düzenleniyor. Buna göre ajanslar iç ve dýþ denetime tabi olacaklar ve her türlü hesap ve iþlemleri yönetim kurulu tarafýndan yýllýk olarak müteakip yýlýn Ocak ayýnda, gerekli görülen hallerde de her zaman SPK ve BDDK nezrinde kabul gören baðýmsýz denetim kuruluþlarýna incelettirilebilecek.

 

Yasayla Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesel Kalkýnma Ýdaresi'nin görev süresinin 31 Aralýk 2005 tarihi itibarýyla sona erdirilmesiyle çalýþanlarýn durumunun ne olacaðý konusu da bu yasayla netleþiyor. Buna göre, idarenin sona erdirilecek olmasý nedeniyle memur kadrolarý, en geç 31 Aralýk 2005 tarihine kadar diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna nakledilmek üzere Devlet Personel Baþkanlýðý'na bildirilecek. Geçici iþçi konumundaki personelden, merkez teþkilatýnda çalýþanlar Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý merkez teþkilatýna, taþra teþkilatýnda çalýþanlar da ayný bakanlýðýn taþra teþkilatýna pozisyonlarý ile birlikte devredilecek. Bu personele yapýlacak ödemeler, Maliye Bakanlýðý bütçesinin yedek ödenek tertibinden aktarma yapýlarak karþýlanacak.

Resim Galerisi

isci.jpg

Facebook