EGE’de Ýhracat Patladý: Artýþ %21

Salı, 01 Ağustos 2006 15:32
Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði tarafýndan kayda alýnan ihracat rakamlarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre % 21’lik artýþla 474,8 milyon dolara ulaþtý.

Ege Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði tarafýndan kayda alýnan ihracat rakamlarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre % 21’lik artýþla 474,8 milyon dolara ulaþtý. Ocak – Temmuz dönemindeki ihracat kaydý ise, % 9’luk artýþla 3,1 milyar dolarý aþtý. Ege Ýhracatçý Birlikleri ihracat kayýtlarýndaki aylýk artýþ Mayýs 2006’da % 6, Haziran 2006’da ise % 34 olarak gerçekleþmiþti.

 

Temmuz ayýndaki %21’lik artýþý deðerlendiren Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, geçtiðimiz Mayýs ayý ortalarýnda döviz kurlarýnda meydana gelen piyasa düzeltmesi sonrasýnda, bir ara 1.7 YTL seviyesine ulaþan ABD Dolarý’nýn son günlerde 1.49 seviyesine kadar gerilemesinin ihracat artýþýnda da yavaþlama getirdiðini, geçmiþ dönemde yaþanan tecrübelerin ýþýðýnda, kurlarýn 1.60-65 seviyelerinde tutunup tutunamayacaðý konusunda tereddüt yaþayan ihracatçýlarýmýzýn kurda son haftalarda görülen gerileme ile birlikte fiyatlandýrma hususunda zorlanmaya baþladýklarýný ifade etti.

 

Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu þöyle Konuþtu:

 

Ege Ýhracatçý Birlikleri bünyesindeki sanayi ürünleri ihraç eden Birliklerin Temmuz ayý ihracatýndaki artýþ oraný % 25’e ulaþýrken, tarým ve hayvancýlýk ürünleri ihraç eden birliklerin ihracatýndaki artýþ % 17 olarak gerçekleþti. Kurulduðu günden bu yana ihracatýný istikrarlý bir þekilde artýran Ege Maden Ýhracatçýlarý Birliði ihracat kayýtlarý da, yüzde 22’lik bir artýþ oranýný yakaladý.

Temmuz ayýnda, Ege Ýhracatçý Birlikleri bünyesindeki Tarýmsal Birlikler arasýnda en büyük ihracat artýþ oranýný Hububat Bakliyat Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði  saðladý. Hububat Bakliyat Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði, 2005 yýlýnýn Temmuz ayýnda 8,6 milyon dolarlýk ihracat yaparken, 2006 yýlý Temmuz ayýnda 20,6 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirerek, yüzde  % 140’lýk ihracat artýþýna imza attý. 

Ege Tütün Ýhracatçýlarý Birliðinin ihracatý Temmuz ayýnda % 54 oranýndaki artýþla 23,8 milyon $’a ulaþtý.

Temmuz ayýnda ihracatýnda gerileme görülen tek sektör, üretim yýlý itibariyle yok yýlýný yaþayan zeytin-zeytinyaðý sektörü olmuþ, bu sektörümüzün aylýk bazda ihracatý % 57 oranýnda gerilemiþtir.

Geçtiðimiz yaklaþýk 1 yýllýk dönemde ihracatý sürekli olarak gerileyen Ege Aðaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Ýhracatçýlarý Birliðinin aylýk ihracatý ise uzun bir aradan sonra %5’le de olsa artýya geçti.

Geçtiðimiz aylarda, Ege Ýhracatçý Birlikleri arasýnda en fazla ihracat gerçekleþtiren ikinci birlik olan Ege Demir ve Demirdýþý Metaller Ýhracatçýlarý Birliði’nin  Temmuz ayý ihracatý ise  yüzde 56’lýk artýþla 127,5 milyon dolara ulaþmýþ ve Birlik, Ege Ýhracatçý Birlikleri bünyesindeki Birlikler arasýnda Temmuz ayýnda en fazla ihracat gerçekleþtiren Birlik olmuþtur. Bu Birliðin ihraç ürünleri arasýnda, en fazla ihracat artýþý kaydedilen ürünler Demir-Çelik çubuk ve profiller olmuþtur.

Ýhracatýmýzýn lokomotifi konumundaki Hazýr Giyim ve Konfeksiyon sektörümüzün ihracatý ise Temmuz ayýnda %4’lük bir artýþ göstererek 107,1 milyon $’lýk ihracata imza atmýþtýr.

Ocak-Temmuz döneminde EÝB ihracat kayýtlarýndaki artýþ oraný ise %9’da kalmýþtýr. Bu dönemde Zeytin-Zeytinyaðý sektörümüzün ihracatý içinde bulunduðumuz yýlýn yok yýlý olmasý dolayýsýyla % 25 oranýnda gerilerken, Aðaç ve Orman Ürünleri ihracatýnda % 14, Hazýrgiyim ve Konfeksiyon ihracatýnda ise % 1 oranýnda gerileme görülmektedir. Ege Ýhracatçý Birlikleri bünyesindeki Birliklerimiz, Mayýs 2006 öncesinde döviz kurlarýnýn düþük olmasý nedeniyle kaybettiði rekabet güçlerini yeni yeni toparlama sinyalleri veriyor.”

 

Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkanlar Kurulu Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, Dýþ Ticaretten sorumlu Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen’in açýkladýðý gibi, döviz kurunda son iki ayda görülen piyasa düzeltmesinin de önemli katkýsýyla, 2006 yýlý sonu için öngörülen 79 milyar $’lýk Türkiye geneli ihracat hedefine 2006 Temmuz ayý sonu itibariyle aþýlmýþ olmasýný sevindirici bir geliþme olarak deðerlendirdiklerini, ancak, dýþ ticaret açýðýndaki ve cari açýktaki tehlikeli geliþmenin yaný sýra, turizm gelirlerindeki gerileme de dikkate alýndýðýnda, ihracat artýþýnýn sürdürülebilir kýlýnmasý için Hükümetçe alýnmasý gereken tedbirlerin en kýsa zamanda hayata geçirilmesi gerektiðini belirtti.

 

EÝB Temmuz 2006 Ýhracat Kayýtlarý Tablosu

 

Resim Galerisi

ihracat.jpg

Facebook