ÝTO heyetinden Ankara çýkarmasý

Cuma, 05 Ekim 2007 20:45
Ýzmir Ticaret Odasý heyeti, Ankara’da çeþitli bakanlýklara yaptýðý ziyaretler kapsamýnda Maliye ve Ulaþtýrma Bakanlarýnýn ardýndan, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu’nu ziyaret etti.

Ýzmir Ticaret Odasý (ÝTO) Üyelerini kabul eden Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan, EXPO 2015 koordinasyon görevinin büyük ihtimalle kendisine verileceðini belirterek, “Beni ziyaret eden bütün büyükelçilere ve yabancý bakanlara EXPO 2015 konusundaki destek talebimizi iletiyorum. Sayýn Baþbakan, bütün bakanlara ‘Görüþtüðünüz yabancý yöneticilerden EXPO 2015 için destek isteyin’ talimatýný verdini” diye konuþtu.

 

Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ise Gediz Ovasý’na büyük önem verdiðini belirterek, yakýnda bu konuda geniþ kapsamlý bir toplantý düzenleyeceklerini söyledi.

 

Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluþan ÝTO heyeti, dün Ankara’da çeþitli bakanlýklara yaptýðý ziyaretler kapsamýnda Maliye ve Ulaþtýrma Bakanlarýnýn ardýndan, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu’nu ziyaret etti. Demirtaþ, Bakan Eroðlu’na incir, üzüm ve zeytinyaðýndan oluþan bir sepet hediye ederek, “Size Ege’nin geleneksel ürünlerini getirdik. Ama seneye bu kalitede getiremeyebiliriz. Kuraklýk ve kirlilik büyük problem” dedi.

 

Bakan Eroðlu ise Ege’nin bu ürünlerinin dünya çapýnda olduðunu belirterek, “Ýnþallah böyle devam eder. Elimimizden geleni yapacaðýz” dedi. Demirtaþ, Ýzmir’in öncelikli 10 sorunu listesinin ilk sýrasýnda EXPO’nun yer aldýðýný belirterek, ikinci sýrada ise su ve havza kirliliði ile sulama projelerinin geldiðini söyledi.

 

Demirtaþ, “Gediz, Bakýrçay ve Küçük Menderes Havzalarý elden gitmek üzere. Sulama projeleri ile buralarý acilen kurtaralým. Geleceðin Ýzmir’in de ovalar kalmayacak. Bu konuda acil önlem alýnmasý gerekiyor. Tarým arazilerine inþaatlar yapýlýyor. Size bir dosya getirdik. Sizi en kýsa sürede Ýzmir’de görmek istiyoruz.  Oda olarak her türlü desteði vermeye hazýrýz” dedi.

 

 

ORTAK YANGIN PROJESÝNE DESTEK

Oda olarak yangýn havuzu projelerine büyük destek verdiklerini, 3 adet yangýn havuzu yaptýrdýklarýný belirten Demirtaþ, son olarak Çiçekli Köy civarýnda çýkan yangýnýn odanýn yaptýrdýðý havuz sayesinde söndürüldüðünü söyledi. Demirtaþ, “Bu projelere büyük destek veriyoruz. Diðer yandan Yunanistan’da da Mora yarýmadasý yandý, yazýk oldu. Ege’nin iki yakasýnda Orman yangýnlarý ile mücadele için ortak bir söndürme filosu kurulmasý için çalýþmalarýmýz var. Ýki ülke baþbakanlarýna mektup yazdým. Yunan hükümeti ile görüþtük, çok ilgililer. Bu konuda desteðinizi istiyoruz. 30 Kasým–2 Aralýk tarihleri arasýnda geleneksel Türkiye Ege Kýyýlarý ve Yunanistan Ege Adalarý Ekonomi Zirvesi’ni, destek amacýyla Mora Yarýmadasý’nda düzenlemeyi planlýyoruz. Yanan bölgede bir dostluk ormaný oluþturmak istiyoruz. Sizin de zirveye katýlýmýnýzý diliyoruz” diye konuþtu.

 

1/100.000 ÇEVRE PLANI

7 yýl önce kurulan Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 5600 öðrenciye ulaþtýklarýný ve artýk kampus alanýnýn yetmediðini belirten Demirtaþ, “Yeni kampus alaný için arazi aldýk ama Büyükþehir Belediyesi aðaçlandýrma ilan etti. 22 kurumdan gerekli izinleri aldýk, sadece Büyükþehir engel oldu. 1/ 100.000 Çevre Düzeni Planý’nda üniversite için gerekli düzenlemeleri saðlarsanýz çok mutlu oluruz” diye konuþtu.

Çevre ve Orman Bakaný Vesyel Eroðlu ise DSÝ Genel Müdürlüðü dönemindeki projelere Bakan olunca hýz verdiðini belirterek, “Sizin de dikkatinizi çekmiþtir 4 yýlda Ýzmir’e yapýlan yatýrýmlarda büyük artýþ oldu. Ýzmir bizim için çok önemli. Turizm, tarým, sanayi her alanda potansiyelleri olan bir kent. Ýzmir’e ne kadar yatýrým yapsak azdýr. Benim tenkitten hoþlanan bir yapým. Söylenen deðil, söyleyen toplum olalým. Ovalarýn yok olmasý ve su havzalarýndaki kirlilik Ýzmir için çok önemli problem” dedi.

 

GEDÝZ ÖNCELÝÐÝM

Ýzmir’in su konusunda problem yaþamamasý gerektiðini belirten Eroðlu, bu nedenle göreve gelir gelmez ilk iþ olarak Tahtalý Barajý’nýn ardýndan, Gördes Barajý’ný hýzlandýrdýklarýný ve barajýn önemli noktaya geldiðini söyledi. Ýzmir’in gelecekte riske girmemesi için çalýþtýklarýný vurgulayan Eroðlu, “Sulama ile ilgili önemli adýmlar atýldý. Beydað Barajý ve Ödemiþ Ovasý’nýn sulanmasý çok önemli. Hatta tesadüf bugün bu konuda Sayýn Baþbakan ile görüþtük. 9 Eylül’de burada ilk suyu tuttuk biliyorsunuz. Sayýn Baþbakan da çok destekliyor ve açýlýþýna da gelmeyi istiyor. Ýçme suyu ve sulamayý ben bizzat takip ediyorum. Gediz en önemli konularýmdan. Ýki gün önce Ýzmir Valimiz Cahit Kýraç ile telefonla görüþtüm. Kökünden çözmemiz gerektiðini konuþtuk. Bu konuda çok kararlýyým. Benim baþkanlýðýmda masaya yatýracaðýz bu konuyu. Ciddi tedbirler alacaðýz” dedi.

 

ORMAN SEFERBERLÝÐÝ

Bu yýl, ormanlarla ilgili seferberlik ilan ettiklerini belirten Eroðlu, “Ýzmir’in ormanlýk alanlarýyla ilgili bir planlama yapma hazýrlýðýmýz da var. Bu Pazartesi veya Bayramdan sonraki Pazartesi günü yapýlacak Bakanlar Kurulu Toplantýsý’na, aðaçlandýrma seferberliðiyle ilgili çalýþma ve önerimi sunacaðým. Özel sektörden de yararlanmak istiyoruz. Uygun yerleri talep ederlerse, özel sektöre verelim aðaçlandýrsýnlar istiyoruz. Makilik, verim alýnmayan alanlarý Özel Aðaçlandýrma Alaný þeklinde zeytin gibi aðaçlarla aðaçlandýrabiliriz. Bu konuda kanun düzenlemesi yapmak gündemimizde. Kamunun orman iþletmeciliði birkaç komünist ülke ve bizde kaldý” dedi.

 

Çiçekli Yangýný’nda ÝTO havuzunun söndürmede çok kolaylýk saðladýðýný belirterek Demirtaþ’a teþekkür eden Eroðlu, Yunanistan ile ortak yangýn söndürme filosu kurulmasýný ise inceleyeceklerini söyledi. Eroðlu, “Aklýn yolu bir. Yangýnla mücadelede uluslararasý iþbirliði çok mantýklý, çünkü bu sadece bizi deðil, önce komþularýmýz hatta dünyayý ilgilendiren bir konu. Yabancý büyükelçilerle bir araya geldiðimde hepsine Ortaklaþa Yangýnla Mücadele Birimi kurmayý öneriyorum” dedi.

 

ÝEÜ’nün yeri konusunda ise Eroðlu, 1/100.000’lik planlarýn ilk ele alacaðý konulardan birisi olacaðýný belirterek, “Bizzat takip edeceðimi bilin, gelir yerinde görürüz. ÝTO Üniversitesinin kampusuyla ilgili konuyu bizzat takip edeceðim ve eðer uygunsa emin olun ki isteðiniz olacaktýr” yanýtýný verdi.

 

TORUNLARIMIZ KIZACAK

Ýzmir’in ovalarýna konut ve sanayi yapýlmasýný gelecekte büyük sorunlar doðuracaðýný belirten Bakan Eroðlu, “Torunlarýmýz bunlar ne biçim insanlar diyecek. Bu suçlamalardan kurtulmak için hep birlikte çalýþmalýyýz. Ovalar elden gidiyor. Bunun bedeli  çok aðýr. Ormanlýk alanlarýmýzý tahrip edenlere karþý en acýmasýz cezalarýn verilmesini önce ben isterim. Ancak, kafamýzý devekuþu gibi kuma sokamayýz. Orman alaný olmadýðý halde, bu tanýmda diye hiç birþey yapýlmamasý da kabullenemez. Makilik, taþlýk-kayalýk alanlarý da orman sayýyoruz neredeyse, bunda diretmenin anlamý yok. Orman kadastrosu 2008’de bitecek. Anayasa deðiþikliði deyince yanlýþ anlaþýlýyoruz belki ama vatandaþlarýmýz sonucu görünce anlayacaklar” dedi. Ekim sonu veya Kasým baþýnda Ýzmir’e geleceðini belirten Eroðlu, bütün birimlerin katýlýmýyla düzenlenecek geniþ kapsamlý bir toplantýda bütün bu konularýn masaya yatýrýlacaðýný sözlerine ekledi.

 

BAKANLIÐIN YAPISI DEÐÝÞMELÝ

Ýzmir heyetinin son duraðý ise Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan oldu. Çaðlayan’a bakanlýklardan beklentileri hakkýnda bir dosya veren ÝTO Baþkaný Demirtaþ, “Hazýrlanan programý bir sýçrama programý olarak nitelendiriyoruz. Ýzmir’in de gerekli sýçramayý yapabilmesi için ulaþýmla, turizmle, sanayi ile ilgili problemlerinin çözülmesini istiyoruz. En öncelikli projemiz tabii ki EXPO 2015. Sizin de desteðinizi bekliyoruz” dedi. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn yapýsýnýn da deðiþmesi gerektiðini belirten Demirtaþ, “Tüccar burada, sanayi burada, esnaf burada. Bir Teknoloji Bakanlýðý haline gelmeli. Pek çok geliþmiþ ülkede olduðu gibi bir Yenilik, yani Ýnovasyon Bakanlýðý olmalý” dedi. Demirtaþ, üyelerinin özellikle Hipermarket Yasasý’nýn bir an önce çýkartýlmasýný, Anadolu Yaklaþýmý’nda gerekli düzeltmelerin yapýlmasýný beklediklerini söyledi. Meclis Üyesi Vahdet Sarýkaya da Ýzmir’in hipermarketlerden en fazla olumsuz etkilenen kentlerin baþýnda geldiðini söyledi.

 

KAYITDIÞI VE ÝÞ OKULU

Demirtaþ, ayrýca kalifiye elaman yetiþmesini saðlayacak ve iþsizliðe karþý çözüm olacak olan Ýþ Okulu kurulmasý konusunda çalýþmalarýn bütün hýzýyla sürdüðünü belirterek, “Bu ay konuyla ilgili görüþmeler yapmak üzere Ýskoçya’ya gideceðim. Eðer bakanlýktan bir yetkilinin katýlmasýný saðlarsanýz çok iyi olur” dedi. Demirtaþ, gündüz yaptýklarý görüþmede Maliye Bakaný Kemal Unakýtan’dan kayýtdýþý ile mücadele etmesini, kayýtdýþýnýn doðuran en önemli yerlerden birisi olan pazarlarýn bir düzene sokulmasýný istediklerini hatýrlatarak, “Bu konuyu sizinle de görüþmemizi istedi. Ýki bakanlýðýn birlikte pazarýn tarifini yapmasýný istiyoruz. Pazarlarda sadece yaþ sebze – meyve satýlmalý. Ama buralarda buzdolabý bile satýlýyor.

 

Yakýnda tüccar, esnaf kalmayacak; dükkanlar kamyonetlerin arkasýna binip pazar pazar gezecek” dedi. Demirtaþ, Bakan Çaðlayan’ý da Türk –Yunan Ekonomi Zirvesi’ne davet etti.

 

BAÞBAKAN’DAN EXPO’YA BÜYÜK ÖNEM

Odalar camiasýnýn içinden gelen bir isim olarak Bakanlýðýn kapýlarýnýn sonuna kadar açýk olduðunu belirten Bakan Çaðlayan ise, “Bakanlýk sizin” dedi. Kendisini tebrik için gelen bütün büyükelçi ve yabancý bakanlarla yaptýðý konuþmalarda EXPO 2015 için destek istediðini kaydeden Bakan Çaðlayan, “Herhalde EXPO 2015’in koordinasyonu bana verilecek. Sayýn Baþbakan bunu birkaç kere söyledi. Þu anda Sayýn Baþbakanýmýz iki uluslar arasý konuya, Akdeniz Olimpiyatlarý ve EXPO 2015’in alýnmasýna büyük önem veriyor. Bütün bakanlara, görüþtükleri yabancý bakan ve konuklarla bu konuyu konuþup destek istemeleri, ciddi çalýþma yapmalarý yönünde talimat verdi. Bu milli bir mesele. EXPO’nun þu anda en büyük takipçisi Sayýn Baþbakan. Kýsa bir süre içinde diðer ülkelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlarý’na bir mektup yazarak, EXPO 2015 konusunda destek isteyeceðim” dedi.

 

YENÝ TEÞVÝK POLÝTÝKASI

Ýzmir’in ekonomik olarak hak ettiði noktada olmadýðýný kaydeden Bakan Çaðlayan, “Ýzmir, Ankara, Ýstanbul gibi kentlerde teþviklerden payýný almalý. Nerede nasýl bir teþvik politikasý uygulanacaðýnýn çalýþmasýný yapýyoruz. 1 Ocak 2008’den itibaren sigorta primleri 5 puan düþüyor. Kurumlar vergisi yüzde 33’ten yüzde 20’ye indi. Eðer bunlarýn iþsizliðin düþmesi, üretimin artmasý gibi pozitif yansýmalarý devlete olursa, devamý gelir. Bu sizin elinizde. Yakýnda sosyal güvenlikte çok büyük bir paket açýklanacak. Çok radikal önlemler olacak” dedi. Hipermarket Yasasý, Anadolu Yaklaþýmý, Haller Yasasý baþta olmak üzere çeþitli konularda çalýþtýklarýný belirten Çaðlayan, “Yakýnda bu yasalar ve diðer bütün konularda bir takvim açýklayacaðýz. Vizyon sunacaðýz. Dersimizi çalýþýyoruz. Her türlü önerinize açýðým. Benim baþarým, sizin baþarýnýz” diye konuþtu. Çaðlayan, Ýþ Okulu ve Türk Yunan Zirvesi konusunda detaylý bilgi isteyerek, konuyla yakýndan ilgileneceðini sözlerine ekledi. Demirtaþ, Çaðlayan’a yeni dönemde önemli kararlara imza atmasý için bir dolmakalem hediye etti.

Resim Galerisi

cevrebak-izto.jpg

Facebook