DTO'dan deniz temizlik seferberliði

Cuma, 28 Eylül 2007 12:55
Uluslararasý Deniz ve Kýyý Temizliði Günü nedeni ile gerçekleþtirilen etkinlikte, öðrenciler tarafýndan toplanan atýklar arasýnda ilk sýrayý sigara izmaritleri, pet þiþeler ve teneke içecek kutularý aldý.

Uluslararasý Deniz ve Kýyý Temizliði Günü nedeni ile gerçekleþtirilen etkinlikte, ilköðretim okulu öðrencileri tarafýndan toplanan atýklar arasýnda ilk sýrayý sigara izmaritleri, pet þiþeler ve teneke içecek kutularý aldý.  

 

Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi, DenizTemiz Derneði /TURMEPA, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Mordoðan Belediyesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen “Uluslararasý Kýyý ve Deniz Temizliði Günü” kapsamýnda Ýzmir’de yaklaþýk 900 kg. atýk toplandý.  


Mordoðan-Kocakum Plajý’nda gerçekleþtirilen etkinlikte ilköðretim okulu öðrencileri ile gönüllü katýlýmcýlar tarafýndan toplanan atýklar arasýnda ilk sýrayý sigara izmaritleri, pet þiþeler ve teneke içecek kutularý aldý.  


Kýyý temizliði etkinliðine destek veren Triton Dalgýç Merkezi dalgýçlarý ise dip temizliði gerçekleþtirdi. Dalgýçlarýn, denizin dibinden çýkardýklarý atýklar ise denizlerin hýzla kirletildiðini gösteriyordu. Dalgýçlarýn çýkardýklarý ürünler arasýnda naylon torba, balon, pil, motor pistonu, plastik þiþe halkalarý, branda, ip, araba lastiði, yað ve benzin bidonu, sigara, puro, alüminyum folyo, oyuncak, balýk aðý, bardak, tabak, temizlik ürünü ambalajý, branda, çakmak ve ampul yer aldý.  Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný ve DenizTemiz Derneði/TURMEPA Ýzmir Þube Baþkaný Géza Dologh, toplanan atýklarýn kayýtlarýnýn incelenerek rapor haline getirildiðini, Türkiye genelinde uygulanan bu çalýþmanýn yeni sonuçlandýðýný söyledi. Çalýþma kapsamýnda ayrýca, atýklarýn cins ve kaynaðýnýn istatistiðinin yapýldýðýný da aktaran Dologh, þunlarý dile getirdi:


“Kampanya’nýn temel amacý; kirliliðin nedenlerini, nereden geldiðini öðrenmek ve gerekli tedbirleri almak. Etkinlik ayný zamanda toplanan atýklarýn türlerini kayýt eden ve analiz yapan bir kampanya olma özelliðini taþýyor. Kampanya ile ayrýca, topluma duyarlýlýk kazandýrýlmasý hedefleniyor.”


Bilindiði gibi deniz ve kýyýlarýn kirlenmesini önlemek, mevcut kirliliðin temizlenmesine katký saðlamak amacý ile düzenlediði eðitimlerle denizleri yaþatma çabasýnda olan DenizTemiz  TURMEPA tarafýndan her yýl Eylül ayýnýn üçüncü Cumartesi  ‘ICC-International Coastal Cleanup’(Uluslararasý Kýyý ve Deniz Temizliði Günü) olarak kutlanýyor.

Resim Galerisi

deniz-temizlik.20070928105739.jpg

Facebook