CeBIT Biliþim Eurasia, kapýlarýný açýyor

Pazartesi, 24 Eylül 2007 18:30
CeBIT Biliþim Eurasia, 2-7 Ekim 2007 tarihleri arasýnda, TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

Avrasya'nýn en büyük iþ ve teknoloji buluþmasý olarak nitelenen CeBIT Biliþim Eurasia, 2-7 Ekim 2007 tarihleri arasýnda, TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

 

CeBIT Biliþim Eurasia, bu yýl Ýsrail, Macaristan, Tayvan, Ýsveç, Belçika gibi farklý coðrafyalardan 900'ü aþkýn katýlýmcý ile yaklaþýk 70 ülkeden 150 bin ziyaretçiye ev sahipliði yapacak. Kapýlarýnýn açýlmasýna sayýlý günler kalan, doðudaki þirketler için batýya, batýdaki þirketler için doðuya açýlmanýn ilk kapýsý olarak görülen CeBIT Biliþim Eurasia'da, bu yýl Çin, Tayvan, Ýsveç, Bulgaristan, Kore, Birleþik Arap Emirlikleri, Macaristan, Almanya, Ýspanya, Belçika, Ýngiltere, Ýtalya, Ýsrail ve Ýran'dan katýlýmcý þirketler ve ülke pavyonlarý yer alacak.

 

Tayvan Dýþ Ticareti Geliþtirme Kurumu'nun organizasyonuyla 35 Tayvan þirketinin katýlýmcý olacaðý ''Ülke Pavyonu''nun büyük ilgi görmesi bekleniyor. Geçtiðimiz yýl yüzde 82'si profesyonel olmak üzere toplam 155 bin ziyaretçi aðýrlayan CeBIT Biliþim Eurasia, bu yýl da iþ dünyasýnýn beklentilerine yanýt oluþturacak þekilde, Ýþ Dünyasý, Dijital Yaþam ve Telekomünikasyon olmak üzere üç ana bölümden oluþacak.

 

Ayrýca ''Tematik Bölümler''in (Gelecek Parký, Kamu Sektörü, Ýþ ve Kariyer) ve ''Özel Bölgelerin'' (Ýnovasyon, YASAD Yazýlým, Mobil Ýþ Çözümleri) de yer alacaðý fuarda, ticari heyetlere yönelik özel programlar da bulunacak. CeBIT Biliþim Eurasia'da, Anadolu'nun farklý illerindeki ticaret ve sanayi odalarýnýn, farklý ülkelerdeki ticaret bakanlýklarýnýn, TÜTED, YASAD, TÜBÝSAD gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn iþbirliðiyle aðýrlayacaðý ticaret heyetlerinin de fuara ayrý bir sinerji katmasý bekleniyor.

 

Resim Galerisi

cebit_bilisim.jpg

Facebook