Aliaða körfezine VTS ve AIS kurulacak

Cuma, 21 Eylül 2007 22:46
Gemi Trafik Hizmetleri Projesi (VTS) ile Otomatik Gemi Tanýmlama (AIS) Sistemi Projesi, Ýzmir Körfezi’nde seyir güvenliðini arttýracak.

Denizcilik Müsteþarlýðý, iki önemli proje için Ýzmir’de kollarý sývadý. Gemi Trafik Hizmetleri Projesi (VTS) ile Otomatik Gemi Tanýmlama (AIS) Sistemi Projesi, Ýzmir Körfezi’nde seyir güvenliðini arttýracak.

 

Denizcilik Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürü Selçuk Sert, VTS Projesi ile Türk karasularýnda ve limanlarda seyir güvenliðini arttýrmayý ve etkin bir kontrol saðlamayý hedeflendiklerini söyledi.

 

Sert, “Ýzmir, Ýzmit, Aliaða, Ambarlý, Mersin ve Ýskenderun gibi önemli limanlarda kurulmasý planlanan bu proje ile limanlarýmýza yönelik gemi hareketinin izlenmesi bu kapsamda seyir güvenliðinin attýrýlmasý planlanmakta. Söz konusu proje için bu yýl içinde inþaat ve altyapý ihalesine çýkýlmasý planlanmakta olup, iki sene içinde ise projenin tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor” dedi.

 

AIS Projesi’yle ise 2009 yýlýna kadar balýkçý ve yatlar da dahil olmak üzere Türk karasularýndaki tüm deniz araçlarýnýn uzaktan izlenmesinin saðlanacaðýný belirten Sert, “Böylece insan kaçakçýlýðý, yakýt kaçakçýlýðý ve yasa dýþý avlanma da dahil olmak üzere birçok anlamda gemilerin izlenmesi saðlanacak. Bu amaçla Gemi Trafik Ýstasyonlarý(VTS)’nýn kurulmasý hedeflenmiþ ve TÜBÝTAK ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile birlikte bu istasyonlarýn yerlerinin tespitlerinin yapýlmasýna baþlanýlmýþtýr. Projeye göre, Ýzmir Bölge Müdürlüðü idari sýnýrlarý içerisinde Foça Buruncuk Mevkii ile Yeþil Tepe Þahin Tepesi, Karaburun Ambarseki Mevki, Urla Uzunkuyu Mersin Limaný Mevkii, Aliaða Tüpraþ ve Aliaða Petkim Limaný mevkilerinde tespit çalýþmalarý tamamlandý. 2007 yýlý yatýrým programýnda yer alan bu proje için trafik gözetleme istasyonlarýnýn temellerinin yýlsonu itibariyle atýlmasý planlanmakta” diye konuþtu.

 

Acentelere on-line hizmet

Ýzmir Liman Baþkanlýðý’nca devreye aldýklarý yazýlým ile liman baþkanlýðýna gelmeden acentelerin hizmet almasýný saðladýklarýný bildiren Sert, “Gemilere yönelik veri giriþleri yapýlabilmekte, gemi hareketleri on-line sistem üzerinden takip edilmekte, liman içindeki yükleme ve boþaltma bilgileri de dahil olmak üzere tüm verilere anýnda eriþim saðlanabilmektedir. Bununla birlikte, bir çok istatistiki veri de sistemden alýnabilmektedir” dedi.

 

Özel sektör dinamizmi limana yansýyacak

Ýzmir Limaný’nýn özelleþtirilmesini ve bölgeye katkýsý da deðerlendiren Sert, “Ýzmir Limaný’nýn özelleþtirme ihalesi gerçekleþtirilmiþ olup teslim süreci baþlamýþtýr. Bunun Ýzmir ve bölgemiz için çok önemli geliþme olduðunu düþünüyorum. Denizcilik gibi zamanla yarýþýlan ve rekabetin çok önde olduðu bir faaliyette özel sektör dinamizmi limanýn verimini önemli ölçüde arttýracaktýr. Kamu mevzuatý ile bu yarýþýn içerisinde olmak çok zor. En acil malzeme alýmýnda dahi ödeneðe ve mevzuata baðlý olarak liman verimli iþletilemez. Sonuçta ihale edilen limanýn iþletme hakký. Kimsenin yaptýðý yatýrýmlarý torbaya doldurup götürecek hali yok” dedi. Öte yandan Ýzmir Limaný’nýn kruvaziyer turizmde yeni bir merkez olduðunu bildiren Sert, “Aðustos 2007 sonu itibarýyla limanýmýza 183 bin yolcu gelmiþ olup, sene sonuna kadar bu rakamýn 250 bine ulaþmasý beklenmektedir” dedi.

 

Haber: Seda Gök

Resim Galerisi

selcuk-sert-geza-dologh.jpg

Facebook