ÝGEME'den Gemi inþa raporu

Cuma, 21 Eylül 2007 22:42
IGEME'nin (Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi) yayýnladýðý “Gemi Ýnþa Sektörü 2007’ baþlýklý rapor sektör dinamikleri tarafýndan ilgiyle karþýlandý

IGEME (Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi) “Gemi Ýnþa Sektörü 2007’ baþlýklý bir rapor yayýmladý.

 

TC Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý’na baðlý olarak faaliyet gösteren IGEME (Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi) tarafýndan hazýrlanarak yayýmlanan “Gemi Ýnþa Sektörü 2007’ baþlýklý rapor, Türk Gemi Ýnþa Sanayi’nin tarihi, geliþimi, kalkýnmasý ve bugüne kadar göstermiþ olduðu performansý gözler önüne sermesi bakýmýndan sektördeki aktörler tarafýndan ilgiyle karþýlandý.

 

Tarihçe, üretim, Ýhracat, Fuarlar ve Yayýnlar ve Dünya Ticareti ana baþlýklarýyla ilgililere sunulan raporda, Türk tersanelerinin son dönemlerdeki yükseliþ trendine dikkat çekilerek, “Türk gemi inþa sektörü, önümüzdeki 5 sene içerisinde gemi inþa kapasitesini 2 milyon DWT’ ye, gemi bakým ve onarým kapasitesini 15 milyon DWT’ye çýkarmayý hedeflemektedir.” görüþüne yer verildi.

 

“Tersanecilik Anadolu’da 600 yýllýk bir gelenektir Ýlk tersane 1390 yýlýnda Gelibolu’da Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda kurulmuþtur. Taþlarý günümüze kadar varlýðýný korumuþ olan Haliç Tersanesi 1455’te Fatih Sultan Mehmet tarafýndan kurulduðunda, Türk tersaneleri dünyanýn en büyük tersaneleri olarak anýlmaktaydý. Cumhuriyetin kurulmasýyla beraber tersaneciliðe ayrý bir önem verilmiþ, Boðaz ve Haliç’te yoðunlaþmýþ olan tersaneler 1969’da Tuzla Aydýnlý koyuna taþýnmýþtýr.

 

Geleneksel üretim teknikleri ile modern teknolojiyi, eðitimle beraber ayni potada eriterek geliþimini sürdüren Türk gemi inþa sektörü, l990larýn baþýndan beri uluslararasý bilinilirliði olan bir marka haline gelmiþtir.” cümleleriyle ülkemizin gemi üretim yolculuðu hakkýnda bilgiler verilen raporda, son dönemlerde yaptýðý atýlýmlarla gemi inþanýn devler ligi sayýlan “En büyük 10 gemi üreticisi ülke” arasýna girmeye hak kazanan Türk tersanelerinin yakaladýðý ivmeye özellikle dikkat çekiliyor. Türk gemi inþa sanayinin günümüzde geldiði nokta ise raporda þu þekilde anlatýlýyor:

 

“Türkiye’de 54 adet tersane bulunmaktadýr. Bunlardan 48 tanesi özel sektöre, 4 tanesi Türk Silahlý Kuvvetlerine, 2 tanesi ise kamuya aittir. Sektör yatlardan mega yatlara, yelkenlilerden balýkçý teknelerine, kimyasal tankerlerden kuru yük gemilerine, çok geniþ bir ürün yelpazesine sahiptir. Ayrýca, gemi bakým ve onarým hizmeti de sektörün önemli gelir kaynaklarýndandýr. Türk tersaneleri Tuzla, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bulunmaktadýr.

 

Türk özel sektör tersaneciliði günümüzde 1 milyon DWT (Dead Weight Ton) üzerinde gemi inþa kapasitesine, 14,6 milyon DWT bakým onarým kapasitesine, 450 bin ton çelik iþleme kapasitesine, 80.000 DWT1ik tek parça gemi inþa kapasitesine, 282.270 ton’a kadar kaldýrma kapasitesine sahip çeþitli büyüklüklerde 15 adet yüzer havuz ile 1 adet kuru havuza sahiptir. Ayrýca, Türk tersanelerinden biri 80 metrelik en, 355 metrelik boy uzunluðuna sahip, 300 bin DWT yüzdürme kapasitesi ile dünyadaki en büyük yüzdürme havuzlarýndan birine sahiptir. Türk gemi inþa sektörü, önümüzdeki 5 sene içerisinde gemi inþa kapasitesini 2 milyon DWT’ ye, gemi bakým ve onarým kapasitesini 15 milyon DWT’ ye çýkarmayý hedeflemektedir.

 

Gemi inþa sanayi, çelik sanayi, makine imalat sanayi, elektrik-elektronik sanayi, boya sanayi ve lastik-plastik sanayi gibi pek çok sanayi kollarýnca da beslenen bir sanayi dalý olmasý sebebiyle çok yönlü fayda yaratma özelliðindedir.

Bu anlamda emek yoðun karakteri ve yarattýðý geniþ faaliyet alaný ile Türkiye’deki istihdam sorununun çözümüne önemli katkýlarda bulunmaktadýr. Günümüzde Türk gemi inþa sektörü, modern tersanelere, geliþmiþ teknoloji ve kalite sertifikalarýna sahip olmanýn yanýnda tecrübeli ve kalifiye bir iþ gücü istihdam etmektedir.Sektörde 25.000 kiþi çalýþmaktadýr. Ürettiði mal ve hizmetler itibariyle doðrudan veya dolaylý olarak her zaman uluslararasý rekabete tabi olan ve uluslararasý normlara göre yönlendirilen gemi inþa sektörü, her ülke için askeri, ticari ve sosyal açýdan özel bir öneme sahiptir. Türk gemi inþa sektörünün Türkiye ekonomisine yeni gemi inþasýndan 1,5 milyar dolar, gemi bakým ve onarýmýndan 1 milyar dolar katkýsý bulunmaktadýr.

 

2006 yýlýnda Türk tersanelerince 100 adet gemi (556.285 DWT) inþa edilmiþtir. Türk tersanelerinde üretilen gemi tipleri ve tonajlarý çok çeþitlidir. Üretilen baþlýca gemi tipleri þunlardýr:

 

Kimyasal madde tankeri, balýkçý gemisi, konteyner, dökme yük gemisi, yat, mega yat, römorkör, tanker, yelkenli, genel kargo gemisi, yakýt tankeri, hýzlý müdahale gemisi, sahil güvenlik botu, sürat teknesi, çok amaçlý tanker, kuru yük gemisi, çimento gemisi ve mavnalar. Türk tersanelerinde uluslararasý standartlara (ISO, AQAP, vb.) uygun ve uluslararasý klas kuruluþlarýnýn gözetimi altýnda üretim yapýlmaktadýr.”

 

Sektörün ihracat potansiyeli

Ýhracatý Geliþtirme Etüt Merkezi tarafýndan hazýrlanan “Gemi Ýnþa Sektörü -2007’ baþlýklý raporda yer verilen bir diðer konu ise, son yýllarda gösterdiði geliþime paralel olarak Türk tersanelerinin yurt dýþý müþterilerine baþarýyla teslim ettiði ihraç gemiler oldu.

“Türk gemi inþa sektörü artan üretim kapasitesiyle beraber gittikçe artan bir ihracat potansiyeline de sahiptir. 2006 yýlýnda sektörün ihracatý bir önceki yýla göre %12 oranýnda artarak 1,4 milyar dolar seviyesine ulaþmýþtýr. Sektörün ana ihracat grubu yolcu gemileri, gezi tekneleri, feribotlar, yük gemileri, salapuryalar, vb. gemilerdir. Bu grup toplam ihracatýn 1 milyar dolarlýk kýsmýný oluþturmaktadýr. Sektörün ürünlerini pazarladýðý baþlýca dýþ pazarlar A.B.D. Malta, Ýtalya, Almanya, Ýsveç Cezayir ve Ýngiltere’dir

 

Türk tersaneciliðindeki hýzlý geliþim ve artan dýþ talep sonucu gemi yan sanayi de gerek üretim hacmi gerekse ürün çeþitliliði açýsýndan son yýllarda büyük geliþme göstermiþtir. 2006 yýlýnda gemi yan sanayi ihracatý, 2005 yýlý verileriyle karþýlaþtýrýldýðýnda %118 oranýnda artarak 6 milyon dolar seviyesine ulaþmýþtýr. Gemi yan sanayi ihracatýnýn önümüzdeki yýllarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. Gemi yan sanayi sektörünün ürünlerini pazarladýðý baþlýca dýþ pazarlar- A.B.D. Almanya, Ýngiltere, Yunanistan, Danimarka, Malta, Ýtalya, Ýsveç ve Cezayir’dir.” cümleleriyle sektörün ihracatta giderek artan aðýrlýðýna dikkat çekilirken, önümüzdeki döneme projeksiyon yapýlarak sektördeki ivmelenmenin ihracata olasý etkileri deðerlendirildi. Rapora göre, Türk tersaneleri baþarýlý hamlelerini devam ettirmesi halinde yakýn gelecekte ülke ekonomisinin önemli döviz girdilerinden birini oluþturmaya aday görünüyor.

 

Gemi inþanýn dünyadaki yeri

ÝGEME uzmanlarýndan Tülay Uyanýk ve Akýn San tarafýndan hazýrlanarak kamuoyunun bilgisine sunulan rapor, gemi inþa sanayinin dünya ticaretindeki yerini açýklarken diðer yandan global ölçekte mal dolaþýmýnýn artmasýyla denizcilik ve gemi inþa sektörleri arasýndaki korelasyona da dikkat çekiyor. Dünya ticaretinin artmasýyla birlikte, gemi talebinin de yükseldiðine vurgu yapýlan rapora göre, dünyada 2004 yýlýnda gemi fiyatlarýnda görülmeye baþlanmýþ olan artýþ eðilimi, takip eden yýllarda da hýzlanarak devam ediyor. Dünya tersanelerinin fiyat artýþlarýna raðmen gelen sipariþler karþýsýnda tam dolulukta çalýþmaya devam ettiðini hatýrlatan raporda konuyla ilgili olarak þu bilgiler veriliyor:

 

“Tüm dünyada tersaneler, gerek tonaj artýþlarý, gerekse de sipariþ edilen gemi adetleri karþýsýnda, çok sayýda konteyner ve LNG gemisi sipariþi almýþlardýr. Þu an verilecek yeni sipariþler için en erken teslim tarihinin 2009 olduðu gemi inþa sektöründe, özellikle de Çin’de kapasite artýrýmlarý söz konusudur. Güney Kore tersanelerinin birçoðu (düz toprak zeminde inþa edilen gemilerin kýzaklar yardýmý ile dalabilen barçlara veya yüzer havuzlara taþýnmasý gibi) alýþýlagelmiþin ötesinde gemi inþa yöntemlerine baþvurmak suretiyle kapasitelerini artýrmýþlardýr.

 

AB üye ülkeleri, 2004 yýlýna kadar tam kapasite sipariþ alamazken, son yýllarda sürekli artan navlunlar sayesinde tersanelerini gelen sipariþlerle tamamen doldurmuþ durumundadýr. Dünya gemi inþa sektöründeki en büyük oyuncular olan Güney Kore, Japonya ve Çin ise 2006’nýn ilk yarýsýnda dünyadaki toplam yeni gemi inþa sipariþlerinde, 226,6 milyon DWT’luk 4324 adet geminin sýrasýyla %36,9’unu, %33,8’ni ve %16,6’sýný almýþlardýr. Güney Kore tanker, kimyasal tanker, dökme yük, konteyner, araba taþýyýcý, LPG, LNG, yolcu gemisi kontratlarýný baðlamaktadýr. Japonya tanker, kimyasal tanker, dökme yük, genel kargo, konteyner, RoRo, araba taþýyýcý, LPG, LNG gemileri sipariþleri almaktadýr. Çin’in ise 2015’e kadar piyasa lideri olmayý hedeflediði ilerin sürülmektedir. Bu amaçla Çin, tersane kapasitelerinde önemli artýþlara gitmektedir”

 

Perþembe Rotasý/Dünya

Resim Galerisi

nemtas-karsiyaka-gemi.jpg

Facebook