ÝEF ile Ýzmir kazanacak

Cuma, 24 Ağustos 2007 14:40
76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý’na 59 ülkeden 276’sý yabancý, 815’i yerli toplam 1091 firma katýlýyor.

31 Aðustos’ta açýlacak 76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý’nýn bölge ekonomisine önemli katký saðladýðýný söyleyen Baþkan Kocaoðlu, “Hem kent dýþýndan gelen binlerce insanýn yarattýðý hareketlilik sayesinde esnafýmýz, hem geçici olarak istihdam edilecek 8-10 bin gencimiz, hem de yurt içi ve yurtdýþý baðlantýlar kuracak iþ adamlarýmýz kazanacak. Kýsacasý Ýzmir kazanacak” dedi.

 

ÝZFAÞ Genel Müdürü Doðan Ýþleyen’in de katýldýðý basýn toplantýsýnda 76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý kapsamýnda bu yýl gerçekleþecek etkinlikleri anlatan Baþkan Kocaoðlu, þunlarý kaydetti:

 

“Cumhuriyet ile baþlayan bu fuar etkinliðini 76. kez gerçekleþtirmenin gururunu yaþýyoruz. Son yýllarda fuarcýlýkta ihtisas fuarlarý öne çýkmaya baþladý. Bizim fuarýmýzýn da konsepti buna baðlý olarak belirli ölçülerde deðiþti. Eskiden ülke pavyonlarýndan hareketle o ülkelerin firmalarý sergi açýyorlardý. Þimdi bugünkü konumuna taþýndý.”

 

EXPO HEDEFÝNE ÝEF ÝLE YÜRÜYORUZ

2005 yýlýnda baþarýlý ile tamamlanan Universiade organizasyonundan sonra Ýzmir’in EXPO 2015’e de aday gösterildiðini hatýrlatan Kocaoðlu, “EXPO’nun ana temasý saðlýk. Biz de 76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý’nda saðlýk temasýný iþleyerek EXPO sürecine katkýsý olmasý amacýyla, fuar tarihinde ilk kez bir kongre düzenliyoruz. 3. Acil Týp Kongresi’ne yurtdýþýndan ve yurt içinden gelecek saðlýk otoriteleriyle önemli bir çalýþma yapacaðýz” dedi.

 

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, ayrýca halký saðlýk açýsýndan bilgilendirmek amacýyla 3-8 Eylül tarihleri arasýnda her gün Celal Atik Spor Salonu’nda “Herkes için saðlýk” sempozyumu düzenleneceðini dile getirdi.

 

Baþkan Aziz Kocaoðlu fuar süresince Kültürpark’ýn beþ kapýsýnda da, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi, Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Þifa Hastanesi ve Kent Hastanesi tarafýndan kurulacak ekipler tarafýndan isteyen vatandaþlarýn saðlýk taramasýndan geçirileceðini açýkladý.

 

Fuarlarýn hem kente, hem bölgeye hem ülkeye çok büyük ekonomik katkýlarý olduðunu söyleyen Baþkan Kocaoðlu þöyle devam etti.

“Fuar öncesindeki hazýrlýk ve sonrasýndaki toparlanma dönemi ile birlikte Ýzmir toplam 20 gün boyunca çok sayýda insaný aðýrlayacak.  Hem fuar için kent dýþýndan gelen binlerce insanýn yarattýðý hareketlilik sayesinde esnafýmýz hem geçici olarak istihdam edilecek 8-10 bin gencimiz hem de yurt içi ve yurtdýþý baðlantýlar kuracak iþ adamlarýmýz kazanacak. Kýsacasý Ýzmir kazanacak.”

 

Fuarda bu yýlki onur konuðu ülkenin Ukrayna, onur konuðu ilin ise Çorum olduðunu hatýrlatan Baþkan Aziz Kocaoðlu, geçen yýl baþlanan Nostalji Gazinosu’nun bu yýl da Fuar Göl Gazinosu’nda devam edeceðini ve Ýzmir’in eðlence hayatýna renk ve zenginlik katacaðýný belirtti. Kocaoðlu, “Dünya Mutfaklarý” ve “Sinema Burada” etkinliklerinin de yine bu fuarda da yerini alacaðýný sözlerine ekledi. Bu yýlki onur konuðu sanatçýlar ise Müjdat Gezen ve Gülþen Bubikoðlu olacak. 

 

GÝRÝÞ ÜCRETLERÝ ÜÇ YILDIR DEÐÝÞMÝYOR

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, fuara giriþ ücretlerine 3 yýldýr zam yapmadýklarýný da belirterek, tam biletin 1 YTL, indirimli biletin ise 50 YKR olarak uygulanmasýna devam edildiðini söyledi.

 

Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu son olarak Ýzmir Enternasyonal Fuarý’nýn kentle özdeþleþmiþ, Ýzmir’deki en önemli kurumlardan biri olduðunu dile getirerek, “Ulu önderimizin görevlendirmesiyle baþlayan Ýzmir Enternasyonal Fuarý’ný Ýzmir Büyükþehir Belediyesi olarak daha da geliþtirmek ve ileriye taþýmak azmindeyiz. 35’i aþkýn ihtisas fuarýmýzla, çalýþmalarýný yürüttüðümüz yeni fuar alanýmýzla bu kentin fuarcýlýkta çok önemli bir yere geleceðine inanýyorum. Ayrýca 31 Aðustos’taki açýlýþ törenine tüm Ýzmirlileri davet ediyorum” dedi.

 

59 ÜLKEDEN 1091 FÝRMA KATILIYOR

76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý’na 59 ülkeden 276’sý yabancý, 815’i yerli toplam 1091 firma katýlýyor. 71 bin m2 alanda hizmet verecek olan fuarý 1-1,5 milyon arasýnda ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.

Resim Galerisi

izmir-fuari1.jpg

Facebook