Ziraat Bankasý bin yeni personel alacak

Perşembe, 09 Ağustos 2007 10:53
Ziraat Bankasý, bölgesel personel ihtiyacýný karþýlamak üzere 1000 personel alacak. Seçilen adaylardan, tercih ettikleri illerde 5 yýl süreyle görev yapmalarý talep edilecek.

Ziraat Bankasý, bölgesel personel ihtiyacýný karþýlamak üzere 1000 personel alacak.

Ziraat Bankasý'ndan yapýlan açýklamada, bankanýn, 144 yýllýk tecrübesini yarýnlara taþýyacak ve Türkiye'nin lokomotifi olarak hýzýna hýz katacak yeni ve genç bankacýlar aradýðý belirtildi.

 

Açýklamada, Bankanýn bölgesel personel ihtiyacýný karþýlamak üzere üniversitelerin 4 yýllýk bölümlerinden mezun olanlarý iþe alacaðý, adaylardan, 2006 ve 2007 KPSS sýnavýnýn belirlenen puan türlerinden yeterli puaný almýþ olmalarý ve yapýlacak sözlü sýnavda baþarýlý olmalarýnýn isteneceði belirtildi.

 

Ayrýca, seçilen adaylardan, tercih ettikleri illerde 5 yýl süreyle görev yapmalarý talep edilecek. Konuyla ilgili detaylý bilgi Ziraat Bankasý þubeleri ve www.ziraatbank.com.tr  internet adresinden temin edilebilecek.

Resim Galerisi

issizlik2.jpg

Facebook