76. Ýzmir Fuarý 31 Aðustos'ta

Çarşamba, 01 Ağustos 2007 17:04
Ýzmir Enternasyonal Fuarý, 31 Aðustos-9 Eylül 2007 tarihleri arasýnda 76. kez kapýlarýný açmaya hazýrlanýyor.

Ülkemizde fuarcýlýðýn geliþmesine, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkýlar saðlamýþ olan Ýzmir Enternasyonal Fuarý, 31 Aðustos-9 Eylül 2007 tarihleri arasýnda 76. kez kapýlarýný açmaya hazýrlanýyor.

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) tarafýndan da desteklenen fuarda; Gýda ürünleri, Gýda teknolojileri ve yan sanayi, Mobilya, dekorasyon, ev araç ve gereçleri, beyaz eþya, binek otomobil, oto yan sanayi, ticari araç, bisiklet/motosiklet, yapý malzemeleri ve inþaat, iþ makineleri, tarým makineleri, ziraat aletleri, tekne yat teknolojileri, iklimlendirme ve yan sanayi, elektrik elektronik, bilgisayar,  IT, telekomünikasyon, makine, enerji, finans, termal turizm, deniz ve spor av malzemeleri, spor malzemeleri, hizmet sektörü (nakliye, franchising, güvenlik ve temizlik þirketleri, ajans ve kargo hizmetleri) kitap ve yayýncýlýk, saðlýk sektörleri yer alacak.

 

ÝZFAÞ tarafýndan yapýlan açýklamada, 76. ÝEF ana konsepti olarak “saðlýk” temasýnýn seçilmiþ olduðu, her yýl olduðu gibi çeþitli sektörlerden gelen seçkin firmalarýn fuarda yer alacaðý; “saðlýk” konusunun ise tüm ürün, hizmet ve etkinlikler ile iþleneceði bildirilmiþtir. Ayný zamanda, 75.ÝEF’nin ana temasý olan  ve büyük ilgi gören “organik ürünler” yine fuar temasý olarak yer almaya devam edeceði de belirtilmektedir.

 

Ukrayna’nýn onur konuðu olduðu 76. Ýzmir Enternasyonel Fuarý’nda ayrýca; sektör panelleri, saðlýk kongresi, uluslar arasý sanat günleri, dünya mutfaklarý festivali, basýn, hayat, edebiyat söyleþileri, þiirli geceler, sinema burada festivali, türkü þenliði, açýk hava konserleri ve saðlýk ile ilgili birçok aktivite ziyaretçilerle buluþacak.

Resim Galerisi

izmir-fuari.20070801151327.jpg

Facebook