Aliaða’nýn 25 yýllýk özlemi bitti

Cuma, 20 Temmuz 2007 15:04
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Aliaða iskelelerinde hizmet vermek üzere “Geçici deniz hudut kapýsý” açýldýðýný ifade ederek, “Aliaða ve bölgemizin 25 yýllýk rüyasý sona erdi.”

Ödemiþ’te yapýlan Ýzmir Ýli oda ve borsalarý yönetim kurullarý ortak toplantýsýnda konuþan Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Geza Dologh, Aliaða iskelelerinde hizmet vermek üzere “Geçici deniz hudut kapýsý” açýldýðýný ifade ederek, “Aliaða ve bölgemizin 25 yýllýk rüyasý sona erdi.” Dedi.

 

Dolgoh; “Deniz Ticaret Odasý, Aliaða Ticaret Odasý, Aliaða Kaymakamlýðý ve belediye’nin katkýlarýyla Aliaða’ya gelecek gemi personelinin pasaport giriþ çýkýþ iþlemleri Aliaða’da Pektim tarafýndan Geçici deniz hudut kapýsýna tahsis edilen yerde yapýlacak” dedi.

 

Geza Dologh þöyle devam etti:, Denizciliðin geliþtirilmesi, ihracatýn artmasý ve hizmetin daha kaliteli yapýlmasý açýsýndan bu düzenleme büyük önem taþýmaktadýr.  12 Haziran 2007’de Aliaða Geçici deniz hudut kapýsý ve pasaport polisi kurulmasý ile ilgili yürütülen iþleri denetlemek amacýyla deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi olarak Aliaða’daydýk. Ýncelemelerimiz sonucunda iþlerin tamamlandýðýný gördük. Atýk sadece açýlýþ töreni için bir tarih bekliyoruz.”

 

- ADNAN SAKA: ALÝAÐA’NIN DENÝZCÝLÝKTEKÝ ÖNEMÝ ÖNÜMÜZDEKÝ 10 YILDA KATLANARAK ARTACAK -

 

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, pasaport polisi hizmetinin Aliaða’ya kazandýrýlmasýnda iþbirliði yapan ve katkýsý olan tüm kurumlara teþekkür ederek “Aliaða, yýlda 4 bin geminin giriþ çýkýþ yaptýðý önemli bir deniz ihracat üssüdür. Sadece geçen yýlýn 11 ayýnda 14 milyar dolarlýk ticari iþlem yapýlmýþtýr. Böylesi önemli bir bölgeye bir hizmetin gelmesi 25 yýl sürmemeliydi.  Bu hizmetin Aliaða’ya kazandýrýlmasý Pasaportlarýn Ýzmir’e götürülüp getirilmesiyle oluþan birçok sakýncayý ortadan kaldýrdýðý gibi zamandan tasarruf saðlanmasýný da beraberinde getirmektedir.” Dedi.

 

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Saka, Aliaða’da 10 milyon m2 alan üzerine 400 tesisin kurulmakta olduðu Aliaða Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren þirketlerin de ihracat için Aliaða iskelelerini tercih edeceðini hatýrlatarak, “Aliaða’nýn denizcilikteki önemi önümüzdeki 10 yýlda katlanarak artacak. ALOSBÝ’de üretilen ihraç ürünleri deniz yoluyla dünya pazarlarýna çýkacak. Bu yüzden bölgemizde denizcilik ve liman sektörlerine yatýrýmlarýn artarak sürmesi lazým” dedi.

Resim Galerisi

adnansaka-odemis.jpg

Facebook