Odalardan bozuk yollara tepki

Cuma, 20 Temmuz 2007 14:58
Oda ve borsalar yönetim kurullarý ortak toplantýsýnda Oda baþkanlarý Ýzmir yollarýndaki asfaltlarýn bozuk olmasýna tepki göstererek satýh kaplama yol yapým tekniðinden vazgeçilmesi gerektiði dile getirildi.

Ýzmir Ýli oda ve borsalarý yönetim kurullarý ortak toplantýsý Ödemiþ Ticaret Odasý’nýn ev sahipliðinde Ödemiþ Ahrandý belediye restaurantta yapýldý. Toplantýya Ýzmir ilindeki tüm Ticaret ve Sanayi Odalarýyla Borsa yönetim kurulu baþkan ve üyeleri katýldý.

 

Toplantýda; birçok trafik kazasýna ve son olarak Geçtiðimiz hafta Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka’nýn yeðeni Sedef Emre’nin geçirdiði trafik kazasý ile yaþamýný yitirmesine de neden olan Ýzmir ilindeki yollarýn bozukluðu tartýþýldý.

 

Oda ve Borsa baþkanlarý; Ege Bölgesi Sanayi Odasý Baþkaný Tamer Taþkýn’ýn önerisiyle gündeme alýnan Ýzmir yollarýndaki asfaltlarýn ve zeminin bozuk olmasýna tepki göstererek artýk dünyada terk edilen satýh kaplama yol yapým tekniðinden vazgeçilmesi gerektiði dile getirildi.

 

Ege Bölgesi Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tamer Taþkýn; “Birçok insanýmýz yollarýn bozuk olmasýndan dolayý yaþamýný yitiriyor ya da yaralanýyor. Özellikle Ýzmir’in kuzey aksýnda yollar aðý yükler ve sýcak neticesiyle bozulmuþ ve kanallar haline dönüþmüþ. Bu yollarýn biran önce gözden geçirilmeli. Türkiye hala bir mýcýr konusunu çözemedi. Türkiye’nin en önemli bölgelerinden olan Ýzmir’de yollarýn artýk baþka canlar almadan düzeltilmesi lazým” dedi.


Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ da karayolu asfaltlamada kullanýlan satih kaplama yönteminin Türkiye’de sadece Ýzmir’de kullanýldýðýný belirterek bundan vazgeçilmesi gerektiðini bildirdi. Demirtaþ, Türkiye’de Güneydoðu ve Doðu’da dahi beton asfalt yöntemiyle yol yapýlmasýna karþýn sadece Ýzmir’de satih kaplama yönteminin kullanýldýðýný savunarak, “Ýzmir’de satih kaplama yollar ve mýcýr birçok can alýyor. Altyapýsý kontrollü bir þekilde oluþmayýp, araç tonajlarý da kontrol edilmediði için satih kaplama yollar çöküyor ve bu çökmeler kazalara neden oluyor. Artýk Ege’de satih kaplama yol istemiyoruz” dedi.

Resim Galerisi

odalar-yol-tepki.jpg

Facebook