Yüzde 94,7 seçimde sandýða gidecek

Salı, 10 Temmuz 2007 11:59
Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, yaptýrdýklarý kamuoyu araþtýrmasýna göre Ýzmirlilerin yüzde 94,7’sinin sandýða gideceðini belirtti.

Yüzde 94,7  22 Temmuz’da sandýða gidecek

 

Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, yaptýrdýklarý kamuoyu araþtýrmasýna göre Ýzmirlilerin yüzde 94,7’sinin sandýða gideceðini belirterek, “Çok yüksek bir oran. Ýzmirlilerin bu seçimlere diðer seçimlere göre daha çok önem verdiðini gösteriyor” dedi. Geçtiðimiz ay yapýlan ilk ankette oraný yüzde 17.6’sý olan kararsýzlarýn oranýnýn yüzde 12,5’a düþtüðünü belirten Demirtaþ, “Ama Ýzmirlilerin yüzde 85.8’i adaylarýný tanýmýyor. Kendini iyi anlatan parti ve aday kararsýzlardan oy alýr” dedi. Demirtaþ, hem kentin hem de Türkiye’nin en önemli sorunu olarak iþsizliði ve ekonomik sorunlarý gören Ýzmirli seçmenin, seçim sonrasý için umutlu olduðunu, bunun da sandýk baþýna gitme oranýný yükselttiðini söyledi.

 

Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan yapýlan, “Politik Eðilimler ve Ýzmir’in Sembolleri” araþtýrmasýnýn ikincisi tamamlandý. ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, 28 ilçede 3064 denek ile yüzyüze görüþülerek yapýlan araþtýrma ile Ýzmir’de yaþayan yurttaþlarýn, genel politik konulardaki eðilimlerine, Ticaret Odasý’na ilgi alanýna giren belirli alanlardaki bilgi ve görüþlerine dair bilgi edinmek olduðunu söyledi. Demirtaþ, “Bir ay ara ile yapýlan iki anket kararsýzlarýn oranýnýn, yüzde 17.6’dan yüzde 12.5’a düþtüðünü gösteriyor. Kararsýzlarýn, yüzde 83,8’inin geliri 1500 YTL’nin yani yoksulluk sýnýrýn altýnda. Diðer yandan ankete katýlanlarýn yüzde 35.5’unun evinde iþsiz var. Bu da oy vermede ekonominin etkili olacaðýný gösteriyor” dedi.

 

ADAYLAR TANINMIYOR

Ýzmirlilerin yüzde 85,8’inin milletvekili adaylarýný tanýmadýðýný ve bunun ciddi bir sorun olduðunu kaydeden Demirtaþ, “Listelere bu kadar çok ithal aday konulursa sonu da bu olur tabi haliyle…Partilere aday listeleri belirlenmeden önce çok uyardýk” dedi. Seçimlere kalan kýsa süre içinde kendisini tanýtan adaylarýn ve kendisini iyi anlatan partilerin öne çýkýp, kararsýzlardan oy alabileceðini belirten Demirtaþ, anketin en çarpýcý sonuçlardan birinin de katýlým oraný olduðunu söyledi. Demirtaþ, “Ýzmirli seçmenin yüzde 94.7’si 22 Temmuz da oy kullanacaðýný belirtirken, oy kullanmayacaðýný ifade edenlerin oranýnýn sadece yüzde 5.3. Oysa geçtiðimiz seçimlerde Ýzmir’de1’inci Bölgede seçime katýlma oraný yüzde 77.5, ikinci bölgede yüzde 82.8’di. Katýlým oraný þu anda ortalama 15 puan fazla gözüküyor ki bu çok önemli bir oran” dedi.

 

EKONOMÝDEN UMUTLU

Katýlým oranýn bu kadar yüksek olmasýnda Ýzmirlilerin her zamanki gibi demokrasiye olan inancýnýn ve katýlýmcýlýðýnýn büyük rol oynadýðýný kaydeden Demirtaþ, diðer yandan Ýzmirlilerin seçim sonrasý için son derece umutlu olduðunu söyledi. Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü:

 

“Ýzmirlilere göre Türkiye’nin en önemli üç sorunu Ýþsizlik (%25.5), ekonomik sýkýntýlar – enflasyon (% 23.4) ve terör (yüzde 15.8). Ýzmir için en büyük sorunu da Ýzmirliler, Ýþsizlik (Yüzde 18.5) olarak görüyor. Bunu altyapý ve ulaþým izliyor. Görüldüðü gibi iþsizlik ve ekonomik sýkýntýlar çok büyük sorun.  Politik geliþmelerin satýn alma davranýþlarýný etkilediðini belirtenlerin oraný yüzde 52. Ancak, seçim sonrasý için ekonomiye iliþkin beklentiler son derece iyimser. Yüzde 41 ekonomide deðiþme olmayacaðýný söylerken, yüzde 32’si ekonominin iyileþeceðini, yüzde 13’ü kötüleþeceðini belirtiyor, fikri olmayanlarýn oraný ise yüzde 14. Kötüleþeceðini düþünenler çok az. Büyük çoðunluk daha kötü olmayacaðýný ve iyiye gideceðini düþünüyor. Bu umut da sandýk baþýna gidilmesinde son derece etkili oluyor.”

 

EKONOMÝK DURUM BELÝRLEYÝCÝ OLACAK

Anketin genel olarak deðerlendirildiðinde, 22 Temmuz seçimlerinin, Cumhuriyet tarihinin katýlým oraný en yüksek olan seçimlerinden biri olacaðý yolundaki öngörülerin doðrulandýðýný ifade eden Demirtaþ, ekonomik sorunlarýn ve bunlara getirilen çözüm oranlarýnýn beklendiðinden daha etkileyici olacaðýný söyledi. Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü:

 

 “Terör, eðitim, saðlýk, asayiþ konularýnda Ýzmirliler ciddi sorunlar olduðunu düþünüyor. Ýzmir’in sorunlarýn da ulaþým, altyapý yetersizliði, yollarýn bozukluðu, yerel yönetimlerden þikayetler, plansýz kentleþmeyi ciddi sorunlar olarak görülüyor. Ama bütün bunlara raðmen iþsizlik, enflasyon ve ekonomik sýkýntýlar en büyük sorunlar olarak görülüyor. Ýzmirli öncelikle iþ istiyor, aþ istiyor. 4.5 yýldýr pek çok ekonomik göstergede ciddi ilerleme yaþandý, ama iþsizliðe çözüm getirilemedi. Bu yüzden yeni hükümetin bu sonuçlarý mutlaka çok ciddi deðerlendirmesi gerekiyor. Artýk istihdam arttýrýcý, iç talebi canlandýrýcý arz temelli ekonomik politikalarýn uygulanmasý gerekiyor. Ýzmirlilerin ve Türkiye’nin 60’ýncý hükümetten en büyük beklentisi istihdamý arttýrmasý, bunun için gerekli teþvik ve destekleri vermesidir.”

Resim Galerisi

ekrem-demirtas.jpg

Facebook