ALTO'dan Denizcilik Bayramý mesajý

Pazar, 01 Temmuz 2007 17:15
Aliaða Ticaret odasý Baþkaný ve TOBB Ticaret Odalarý konsey üyesi Adnan Saka, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramýnýn 81. yýlý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüðe giren 815 sayýlý Kabotaj Kanununun kabulü ile birlikte kutlanmaya baþlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramý'nýn, ulusal egemenliðin saðlanmasý açýsýndan büyük önemi olduðu kaydedildi.  Aliaða Ticaret odasý Baþkaný ve TOBB Ticaret Odalarý konsey üyesi Adnan Saka, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramýnýn 81. yýlý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

 

Üç tarafý denizlerle çevrili olan Türkiye’nin “denizci toplum” olmasýnýn önünde hiçbir engel bulunmadýðý kaydeden Saka, “Bir deniz ülkesi olarak, denizciliðe gereken önem ve önceliði vermemiz, küreselleþen dünyada ulusal bir zorunluluktur” dedi.

 

815 sayýlý Kabotaj Kanunu ile birlikte Türk denizciliðine, deniz ticaretine ve Türk vatandaþlarýna önemli haklar saðlandýðýný söyleyen Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son döneminde kapitülasyonlarla kýsýtlanan kabotaj hakkýnýn, 815 sayýlý Kabotaj Kanunu ile birlikte ortadan kaldýrýlarak, Türk denizciliði ve deniz taþýmacýlýðýnda ekonomik özgürlükler getirdiðini kaydetti.

 

Kabotaj yasasýnýn Ulusal Denizcilik sektörü ve deniz ticareti açýsýndan tarihi bir dönüm noktasý olduðunu kaydeden Saka, “Köklü geleneði ve büyük bir tarihi geçmiþi olan Türk denizciliðinin geliþtirilmesi, deniz ticaret filomuzun uluslar arasý alanda rekabet gücünün yükseltilmesi, global rekabet ortamýnda gücümüzü ve ekonomik etkinliklerimizi artýracaktýr.” Dedi.

 

Saka; “Denizcililik ve deniz ticaret sektörünün sahip olduðu olanaklarla Türkiye Deniz Ticaretinin en önemli üslerinden biri haline gelen Aliaða’da yaþayan herkesi denizlerimiz konusunda daha duyarlý olmaya davet ederken, 1 Temmuz Kabotaj Bayramý dolayýsýyla tüm halkýmýzýn bayramýný kutluyor, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk deniz þehitlerimizi saygýyla anýyorum” dedi.

 

ALÝAÐA, TÜRK DENÝZCÝLÝÐÝNÝN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Türkiye’nin en büyük Sanayi ve Ticaret kentlerinden olan Aliaða’da tüm sektörlerin deniz ticaretinden faydalandýðýný dile getiren Saka, 400 tesisin kurulmakta olduðu Aliaða Organize Sanayi Bölgesi’nin (ALOSBÝ) tam kapasite ile üretime geçmesiyle birlikte Aliaða iskelelerinden yapýlan deniz ticaretinin büyük artýþ göstereceðini söyledi.

 

Aliaða’nýn yýllar sonra Deniz Hudut Kapýsý ve Pasaport polisine de kavuþtuðunu hatýrlatan Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Saka, “Yýlda ortalama 4000 geminin giriþ çýkýþ yaptýðý Aliaða’da deniz ticaret hacmi giderek büyümektedir. Ayrýca dünya limanlarýnda tutulan Türk bayraklý gemi sayýsýnýn azalmasýnda da Aliaða’nýn önemli payý vardýr” dedi.

 

Türkiye’nin Doðu Akdeniz’deki deniz ticaret potansiyelinden daha fazla faydalanmasý gerektiðini, bu amaçla denizcilik ve buna baðlý sektörlerde yeniden yapýlanma ihtiyacý bulunduðunu dile getiren Saka, “Limanlarýmýzda konteyner kapasitesi AB ülkelerinin limanlarýna oranla çok düþük durumda. Konteyner kapasitesi artmalý. Ayrýca tüm limanlarýmýzýn demiryolu entegrasyonu saðlanmalý. Yýlda 4 bin geminin geldiði, 14 milyar dolar ticaret hacminin oluþtuðu Aliaða Nemrut Ýskeleler bölgesi re-organizasyona tabi tutularak daha rantabl ve iþlevsel kullanýlacak duruma getirilmelidir” dedi.

 

Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Saka; Ege’nin bir barýþ denizi olmasýnýn Türkiye- Yunanistan ve Adalar arasýndaki deniz ticaretinin geliþmesiyle saðlanabileceðini de sözlerine ekledi.

Resim Galerisi

nemrut-deniz-iskele.jpg

Facebook