ISAF Fuarý 6 Eylül'de Ýstanbulda

Pazartesi, 02 Temmuz 2007 14:20
Türkiye’deki 400 fuar arasýnda Uluslararasý olma niteliðine sahip 60 fuardan biri olan ISAF, yurtdýþý ve yurtiçinden profesyoneller ve ziyaretçilerin akýnýna uðrayacak

Türkiye’deki 400 fuar arasýnda Uluslararasý olma niteliðine sahip 60 fuardan biri olan ISAF, yurtdýþý ve yurtiçinden binlerce profesyonelin ve kamu kurumlarýnýn akýnýna uðrayacak

 

8 yýldýr Ankara’da kapsadýðý sektörlerin en büyük buluþmasý konumunda olan Uluslararasý Güvenlik, Yangýn, Acil Durum, Arama-Kurtarma ve Telekomünikasyon Fuarý ISAF, 6-9 Eylül 2007 tarihinde Ýstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilecektir.

 

Ýlk kez düzenlendiði 2000 yýlýndan itibaren sektörü buluþturan ISAF, her yýl iki ayrý merkezde düzenlenerek, sektörün önemli bir eksiðine cevap vererek, yurt içi ve yurt dýþýndan kapsadýðý sektörlerde faaliyet gösteren üretici, satýcý, distribütör, bayii uygulayýcý firmalarý profesyonel ziyaretçi ile buluþturacak, yeni ürün ve uygulamalar ile teknolojik geliþmelerin tanýtýldýðý bir fuar olacaktýr.

 

ISAF’ý organize eden Marmara Fuarcýlýk Genel Müdürü Feridun Bayram “Sektörün önemli temsilcileri olan deðerli dostlarýmýzýn yoðun talepleri, teþvikleri ve destekleri sonucunda Ýstanbul’da düzenlenen ISAF Fuarý, sektörü biraraya getiren coþku ve heyecan dolu bir buluþma olacaktýr. Ankara’daki baþarýmýzýn buraya taþýnmasý bize gurur veriyor. Burada da ayný baþarýyý yakalamak için inanýlmaz yoðun bir tempo ile hazýrlanýyoruz. Sektörde bu fuarýn yapýlacaðýný bilmeyen kalmamalý. Bu sadece yurt içi için geçerli olan bir söz deðil. Sektörümüzün en önemli fuarlarýndan bir olan IFSEC Fuarý da dahil olmak üzere gerek ziyaretçi, gerek katýlýmcý olarak bizi her yerde görecekler.

 

Ýstanbul’da yurtdýþý baðlantýlarý çok önemli. Biz de bunlara özellikle aðýrlýk veriyoruz. Ýrtibata geçmediðimiz yayýn, dernek, kurum ve kuruluþ kalmasýn diye büyük bir heyecanla çalýþýyoruz. Bunlarýn meyvelerini de en kýsa sürede toplamaya baþlayacaðýmýza inanýyorum. Ekibimle Ýstanbul’un özlediði Güvenlik, Yangýn, Arama-Kurtarma ve Telekomünikasyon Fuarý’ný organize ediyoruz. ISAF’ýn týpký CEBIT EUROASIA, Marble gibi Türkiye’de düzenlenen dünyanýn en iyi fuarlarý arasýnda olmasýna çok az kaldý” dedi.

 

Kendisine en çok fuarý iki bölgede yapmanýn sektörü nasýl etkileyeceðinin sorulduðunu belirten Bayram “Bunu her yerde sýk sýk tekrarlýyorum. ISAF Fuarý, Ankara’da Anadolu pazarýna, kamu kurumlarýný, bayilik vermek isteyen firmalarý biraraya getirirken, Ýstanbul’da tüm ana daðýtýcýlarý, yurt dýþý firmalarý, proje firmalarýný, büyük ölçekli uygulayýcý firmalarý bir araya gelmesini saðlayacaktýr. Yurtdýþýnda Ankara fuarlarý, baþkentte olmasýna raðmen genelde bölgesel fuarlar gibi algýlanýyor. Buna raðmen dünyanýn en büyüklerini zamanýnda o fuara getirerek, distirbütörlükler vermelerini saðlayýp yurtiçi piyasaya sokarak fuarýmýza Uluslarasý Fuar Statüsünü kazandýrdýk. Ýstanbul’da daha da büyük iþler çýkartacaðýz”

 

ISAF’ýn bir marka olmasý yönünde attýklarý adýmlara sponsorluklarý da eklediklerini belirten Bayram, bu çalýþmaya ilk Türkiye Halon Bankasý ile baþladýklarýný dile getirdi. Türkiye Halon Bankasý’nýn  kuruluþ lansmanýn Ankara’daki ISAF Fuarý’nda yapýldýðýný söyleyen Bayram, YANGIN konusu ve çevre için çalýþan böyle önemli bir kurumun Türkiye’ye gelmesinin çok önemli olduðunu, bu gibi kurum ve kuruluþlarla yapýlan özel sponsorluk çalýþmalarýnýn her iki tarafa da kazanç saðladýðýný sözlerine ekledi.

 

Halon Bankasý, TUYAD, Türkiye Ýtfaiyeciler Birliði gibi kurumlarýn seminerlerinin de takip edileceði, katýlýmcýlarýn zengin showlarýnýn yer alacaðý fuar hakkýnda daha fazla bilgi almak için www.isaffuari.com web sitesini ziyaret edebilir yada 0212 481 04 04 numaralý telefonlardan Marmara Fuarcýlýk’a ulaþabilirsiniz.

Resim Galerisi

isaf-fuari.jpg

Facebook