ESHAÞ’da Çolakoðlu'nun yerine Akkan

Pazar, 24 Haziran 2007 10:56
Baþkanlýðý devralacak olan Atýl Akkan, “Bundan sonraki süreçte petrokimya sanayi, enerji, lisanlý depoculuk gibi alanlarda projeler üreteceðiz” dedi

Ýzmirli 126 iþadamýnýn bir araya gelerek bölgede güçbirliði yaratmak için 1998 yýlýnda kurduðu Ege Sanayicileri Holding A.Þ'nin (ESHAÞ) patronu deðiþiyor. Ortaklarý arasýnda Öner Akgerman, Kani Aydoðdu, Murat Demirer, Ender Yorgancýlar, Tamer Taþkýn, Mehmet Tiryaki'nin de bulunduðu ve son 5 yýldýr EGÝAD Danýþma Kurulu Baþkaný Kemal Çolakoðlu'nun Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'ný yaptýðý þirkette, yeni baþkanýn Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO) eski Baþkaný ve Aliaða Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBÝ) Yönetim Kurulu Baþkaný Atýl Akkan olmasý kararlaþtýrýldý.

 

YENÝ PROJELER

Yönetim kurulunda yer alan Levent Akgerman'ýn da bu görevinden ayrýlacaðý ESHAÞ'da Akkan, kendi ekibini oluþturacak. Bugüne kadar ortak olduðu þirketler aracýlýðýyla Ýzmir doðalgaz ihalesi, Çeþme, Dikili ve Alsancak Limanlarý ihalelerine giren ESHAÞ'ýn 750 bin YTL'lik sermayesi bulunurken, ESHAÞ bundan sonraki dönemde yeni projeleri hayata geçirmek için çalýþacak.

Ege Sanayicileri Holding A.Þ.'de 5 yýldýr Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görev yaptýðýný ve artýk bu görevi baþkalarýna býrakmak için görevinden ayrýldýðýný ifade eden ESHAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Çolakoðlu, bundan sonraki süreçte kendisine ve ailesine daha çok zaman ayýracaðýný söyledi.

ESHAÞ'ýn bugüne kadar çeþitli özelleþtirme ihalelerine girdiðini dile getiren Çolakoðlu, "ESHAÞ'ý en iyi þekilde temsil ettiðime inanýyorum. Biz son olarak Alsancak Liman Hizmetleri firmasýnýn ortaðý olarak Alsancak Limaný ihalesine katýldýk. Bundan sonra yönetime gelecek arkadaþlarýnda þirketi en iyi þekilde yöneterek, yeni projeleri hayata geçireceðine inanýyorum" dedi.

 

ÝLERÝYE TAÞIYACAÐIM

Salý günü EBSO'da yapýlacak olan genel kurulun ardýndan ESHAÞ'ýn Yönetim Kurulu Baþkanlýðý koltuðuna oturacak olan ALOSBÝ Baþkaný Atýl Akkan ise ESHAÞ'ý yeni projelerle daha etkin bir þirket haline getirmeyi hedeflediðini söyledi. Çolakoðlu'nun baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný vurgulayan Akkan, þöyle konuþtu: "Biz yönetimde Kemal Çolakoðlu ile birlikte çalýþýyorduk. Yeni dönemde Kemal Çolakoðlu ve Levent Akgerman yönetimde yer alamayacaklarýný söylediler. Çolakoðlu bana baþkanlýk teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Yeni yönetim kurulu listesini hazýrlayarak, Salý günkü genel kurulda ortaklarýn onayýna sunacaðýz. Ortaklarýn uygun görmesi halinde yeni dönemde ESHAÞ'ý daha ileri noktalara taþýmak için çaba harcayacaðýz."

 

SEMBOLÝK SERMAYE

Bundan sonraki dönemde yeni projelerle þirketi daha etkin hale getirmek istediklerini anlatan Akkan, birçok farklý sektörde iyi iþleri yapabilecek güçte olduklarýný kaydetti. Ýzmir'in önde gelen iþadamlarýnýn þirkete ortak olduðuna dikkat çeken Akkan, þöyle devam etti: "Þu anda þirketin sembolik bir sermayesi var. Gireceðimiz yeni iþlere göre sermayemizi artýrabiliriz. Bugüne kadar þirket özelleþtirme ihalelerine girdi ancak bir sonuç alamadý. Bundan sonraki süreçte petrokimya sanayi, enerji, lisanlý depoculuk gibi alanlarda projeler üreterek faaliyet gösterebiliriz. Öncelikle bu konularda araþtýrma yapacaðýz. Uygun koþullarýn oluþmasý halinde yatýrýma hemen baþlayarak Ýzmir'e yeni eserler kazandýrmak istiyoruz."

 

RAKAMLARLA ESHAÞ:

Þirket 1998 yýlýnda kuruldu. Ortak sayýsý 126. Þirket sermayesi 750 bin YTL

Deðiþecek olan yönetim kurulu : Kemal Çolakoðlu, Kani Aydoðdu, Cengiz Kocagil, Atýl Akkan, Salih Þükrü Baysak, Hakký Attaroðlu, Levent Akgerman

 

Murat Þahin / YeniAsýr

Resim Galerisi

alosbi.jpg

Facebook