PETKÝM ihalesi Temmuza kaldý

Pazar, 17 Haziran 2007 15:06
PETKÝM Yönetim Kurulu Baþkaný Osman Ýlter, daha önce bu ay tamamlanmasý öngörülen PETKÝM'in ihale sürecinin, Temmuz ayýnda tamamlanacaðýný bildirdi.

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý ve PETKÝM Yönetim Kurulu Baþkaný Osman Ýlter, daha önce bu ay tamamlanmasý öngörülen PETKÝM'in ihale sürecinin, Temmuz ayýnda tamamlanacaðýný bildirdi.

 

Ýlter, yatýrýmcýlarýn ilgisi nedeniyle PETKÝM'in özelleþtirme sürecinde süre uzatýmýna gidildiðini hatýrlattý.

 

Ýlter, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan kamu hisselerinin yüzde 51'i blok olarak satýþa çýkarýlan PETKÝM'in özelleþtirme süreciyle ilgili olarak, ''Ýhale sürecini, Temmuz'da tamamlayacaðýz'' dedi.

 

PETKÝM'in ihale sürecinde, yatýrýmcýnýn ilgisinin büyük olmasý, þirketin daha iyi tanýtýlabilmesi ve yatýrýmcýlarýn talebi nedeniyle teklif verme süresinin 25 Haziran'a ve bilgi odasý sürecinin 11 Haziran'a uzatýlmasýna karar verildiðini anlatan Ýlter, bu nedenle daha önce Haziran ayý içinde tamamlanmasý öngörülen PETKÝM'in ihale sürecinin, Temmuz ayýnda tamamlanacaðýný söyledi.

 

-BÝLGÝ ODASI SÜRECÝ, TAMAMLANDI-

Ýlter, komisyon tarafýndan ön yeterlilik kriterlerini karþýladýðýna karar verilen baþvuru sahiplerinden 16'sýnýn, tanýtým dokümanýnda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak üzere 23 Mayýs-11 Haziran tarihleri arasýnda elektronik ortamda sunulan PETKÝM Bilgi Sitesi ile bilgi sitesine aktarýlmayan bilgi ve belgeleri kapsayan PETKÝM Bilgi Odasýna girdiðini anlattý. Ýlter, ayný süreçte yatýrýmcýlara PETKÝM ziyaretlerinde bulunmak ve PETKÝM yöneticileri ile görüþme imkaný saðlandýðýný ifade etti.

 

Son teklif verme tarihinin 25 Haziran'a uzatýldýðýný hatýrlatan Ýlter, son teklifleri aldýktan sonra yatýrýmcýlarý yüz yüze görüþmeye çaðýracaklarýný söyledi ve ''Burada revize teklifleri alacaðýz. Daha sonra da ihaleyi gerçekleþtireceðiz. Ardýndan Rekabet Kurulu'nun görüþü ve ÖYK'nýn onayý alýnacak'' diye konuþtu.

 

-PETKÝM'ÝN KARLILIÐI YÜKSEK-

PETKÝM'in karlýlýðýnýn yüksek, önünün açýk olduðunu belirten Ýlter, ''PETKÝM'in performansý iyi, enerji maliyeti yarý yarýya düþtü, yüksek verimliliði var ve yüksek teknolojiye ulaþmýþ'' dedi.

 

PETKÝM'de personel sayýsýnýn 5 binden 3 bin 500'e, personel giderlerinin maliyetler içindeki payýnýn da yüzde 14'ten yüzde 8'e düþtüðünü kaydeden Ýlter, iyi tekliflerin gelmesinin beklendiðini söyledi.

 

-ÝHALE SÜRECÝ-

Kamu hisselerinin yüzde 51'i blok olarak satýþa çýkarýlan PETKÝM'de 16 Mart 2007'de ihale ilanýna çýkýldý.

 

PETKÝM'de 14 Mayýs'ta ön yeterlilik baþvurularý sona ererken, baþvuruda bulunan 19 yatýrýmcýdan, 18'i ön yeterlilik kriterlerini karþýladý.

 

PETKÝM'de blok satýlacak yüzde 51 hissenin yüzde 7'lik bölümü Emekli Sandýðý'na ait bulunuyor. Emekli Sandýðý'na ait yüzde 7'lik bölümün bedeli, özelleþtirme sonunda bu kuruma aktarýlacak. PETKÝM'in halen yüzde 38,68'i de halka açýk bulunuyor.

 

Ýhale sonrasý Ýdare'de kalacak yüzde 10,32'lik hisse ise daha sonra özelleþtirme uygulamalarýna konu olacak.

Resim Galerisi

petkim.20070617130735.jpg

Facebook