Ýpragaz, sektörde ilklere imza attý

Perşembe, 24 Mayıs 2007 18:20
Ýlk resmi otogaz istasyonunun Ýpragaz tarafýndan kurulduðunu belirten Ýpragaz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Þiper, "Getirdiðimiz yenilikler sektörde çýðýr açtý" dedi.

Ýlk resmi otogaz istasyonunun Ýpragaz tarafýndan kurulduðunu belirten Ýpragaz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Þiper, "Getirdiðimiz yenilikler sektörde çýðýr açtý" dedi.

 

Ayný zamanda LPG Derneði Baþkaný olan Selim Þiper, sektördeki uygulamanýn aksine Ýpragaz'ýn, müþterilerine diledikleri anda arada bayi ile muhatap olmadan, Ýpragaz personeline ulaþabilecekleri aracýsýz hizmet avantajý saðladýðýný belirtti.

 

ARAÇTA FATURALAMA

Þiper þunlarý söyledi: "Ýpragaz, Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nýn en büyük elektronik sayaçlý araç filosu ile müþterilerine deðer ifade eden, kalibrasyon hassasiyeti, olumsuz dýþ ortam þartlarýndan etkilenme, sistem güvenliði, arýza vs. konularda eksiksiz ve güvenli bir hizmet sunmaktadýr. Ýpragaz, yine bir ilk gerçekleþtirerek, müþterilerinin sevkýyat sonrasý faturalarýný araçta faturalama sistemi ile anýnda almalarýný saðlamýþ ve bu sistem sayesinde manuel sistemlerde görülen rakamsal hatalar, fatura kaybolmalar, ödeme takip zorluðu gibi problemleri ortadan kaldýrmýþtýr."

 

Depozito ve LPG ödemelerini kredi kartý ile yapma imkanýný yine ilk olarak Ýpragaz'ýn sunduðunu belirten Þiper, "Böylece, müþterilerimize finansman kolaylýðý ve ödeme rahatlýðý saðlanmýþtý. Ýpragaz, Türkiye'de yeni bir hizmet daha baþlatmýþ ve dökme konut müþterilerinin üçüncü parti aracýlara yaptýrmasý gereken tüm iþleri müþterinin talebi dahilinde ücreti mukabil yaparak müþterilerin zaman kaybý, muhatap bulma, kalite ve taahüt sorunu yaþamasýný önlemiþtir.

 

Ýpragaz, Türkiye genelinde yayýlmýþ binlerce adet tüp gaz ve Otogaz bayisi ile tüplü ve otogaz tüketicilerine hizmet sunarken, üç yüz kamyonluk tanker filosu ve yirmi adet dolum tesisi ile de Türkiye geneline yayýlmýþ binlerce dökmegaz müþterisine kesintisiz hizmet vermektedir" dedi.

 

EN BÜYÜK 50 ARASINDA

1961'de Eureka Metal A.Þ. adýyla kurulan Ýpragaz, ayný yýl Ýzmit Yarýmca'da Türkiye'de LPG dolumu yapan ilk firma olma özelliðini taþýyor. 1966'da TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý) ile birleþerek Ýpragaz A.Þ. adýný alan firma, bugün Türkiye'nin en büyük ilk 50 firmasý arasýnda yer alýyor. Ýpragaz A.Þ., ayrýca 1994'ten bugüne en çok vergi ödeyen ilk 50 firma içinde bulunuyor. 20 tane dolum tesisi, bir tane deniz stoklama terminali ve 13 adet depoyu bünyesinde barýndýran Ýpragaz'ýn, Türkiye genelinde 1800 bayii, 5000'den fazla servis aracý var. Ýpragaz'da 686 kiþi çalýþýyor. 2 kg, 12 kg. (uzun ve þiþman), 24 kg. ve 45 kg. tüplü LPG satýþlarýnýn yanýsýra, Ýpragaz, propan ve her kapasitedeki ihtiyaçlar için büyük - küçük dökme gaz tanklý sistemleri ile "Dökmegaz" satýþlarý da yapýyor. Ýpragaz, tüm dolum tesislerinde ISO 9001 Uluslararasý Kalite Belgesi alan Türkiye LPG sektörünün ilk LPG þirketi konumunda yer alýyor.

Resim Galerisi

ipragaz.jpg

Facebook