Petkim'de usturmaca temini iþi..

Perşembe, 17 Mayıs 2007 13:03
Petkim Petrokimya Holding A.Þ. Genel Müdürlüðü Aliaða Petrokimya Kompleksi, "Ýskele-5 usturmaca temini" iþi ihalesinde son teklif verme tarihini, 31 Mayýs 2007 tarihinde kadar uzattý.

Petkim Petrokimya Holding A.Þ. Genel Müdürlüðü Aliaða Petrokimya Kompleksi, "Ýskele-5 usturmaca temini" iþi ihalesinde son teklif verme tarihini, 31 Mayýs 2007 tarihinde kadar uzattý. Konuya iliþkin duyuru, Resmi Gazete'de yayýmlandý.

 

Duyuruya göre daha önce 21 Mayýs 2007 olarak belirtilen Ýskele-5 usturmaca temini ihalesinin son teklif verme tarihi, 31 Mayýs 2007 tarihine kadar uzatýldý.

 

Petkim Aliaða kompleksi 2007 yýlý yatýrým programýnda bulunan, dolum-boþaltým iskeleleri rehabilitasyonu kapsamýnda, Ýskele-5'te bulunan 20 adet usturmaca yerine, daha güçlü yeni 20 adet usturmaca, montaj malzemeleriyle (kimyasal ankrajlar, çelik baðlantý ve destekler) beraber temin edilecek.

 

Ýstekli firmalar, tekliflerini 31 Mayýs 2007 tarihinde saat 14.00'e kadar Petkim Petrokimya Holding A.Þ muhaberat servisine teslim edecekler.

 

Tuz nakliyesi yaptýrýlacak

Öte yandan Petkim Petrokimya Holding Anonim Þirketi Genel Müdürlüðü, yüzde 30 toleranslý 100 bin ton tuzu naklettirmek üzere ihale açtý. Ýhale, kapalý zarf usulü teklif temin etmek suretiyle gerçekleþtirilecek.

Þirketin ihtiyacý olan toplam 100 bin ton tuzun nakliyesinde teklifler, 24 Mayýs 2007 tarihinde saat 12.00'ye kadar Aliaða iþyerinde muhaberat servisine verilecek.

Söz konusu nakliye iþi, 3 Haziran ve 12 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda günlük biner tonluk terminler halinde Tekel Çamaltý Tuz Ýþletmeleri Müdürlüðü'nden Aliaða'ya damperli kamyonlar ile yapýlacak.

Ýstekli firmalar teknik þartnameyi, bedeli mukabili Petkim Petrokimya Holding A.Þ Genel Müdürlüðü Ýç Alým Müdürlüðü'nden temin edebilecekler.

Þartnameye göre hazýrlanacak teklif mektuplarý ise 24 Mayýs 2007 tarihinde saat 12.00'ye kadar ayný Aliaða iþ yerindeki muhaberat servisine verilecek.

Resim Galerisi

petkim.20070403135141.jpg

Facebook