Denizkurdu, Yaþar Holdingden ayrýlýyor

Perşembe, 17 Mayıs 2007 12:56
Yaþar Topluluðu Ýcra Baþkaný Hasan Denizkurdu, kendi isteðiyle 30 Haziran 2007 tarihinde gruptaki görevinden ayrýlacak

Yaþar Topluluðu Ýcra Baþkaný Hasan Denizkurdu'nun, Yaþar Holding Yönetim Kurulu ile varýlan mutabakat çerçevesinde ve kendi isteðiyle 30 Haziran 2007 tarihinde gruptaki görevinden ayrýlacaðý bildirildi.


Yaþar Topluluðu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, son 5 yýlda Toplulukta uygulanan yeniden yapýlanma sürecinde, Ýcra Baþkanlýðý'ný yürüten Denizkurdu'na önemli katkýlarýndan dolayý Topluluðun büyük þükran duyduðu ifade edildi.

 

62 yýllýk köklü bir kuruluþ olan Yaþar Topluluðu'nun, uzunca bir süredir uluslararasý kurumsal yönetim ilkeleri ve politikalarýný uyguladýðý belirtilen açýklamada, söz konusu ilkelerin ve uygulamalarýn bundan sonra da aynen geçerliliðini sürdüreceði kaydedildi.

 

Açýklamada, bu çerçevede, yeni oluþturulan Ýcra Koordinasyon Komitesi'nin, Yaþar Holding Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen strateji, bütçe ve hedeflerin gerçekleþmesine yönelik kararlarýn alýndýðý, performansýn izlendiði ve faaliyetlerin yönlendirildiði icra organý olup, Yaþar Holding Yönetim Kurulu ile Ýcra arasýnda etkin iletiþimin koordinasyonunu ve hedeflere ulaþýlmasýný takip ve kontrol edeceði bildirildi.

 

Açýklamada, "Toplam 7 üyeden, 5'inin baðýmsýz olduðu Yaþar Holding Yönetim Kurulu, Topluluk strateji, bütçe ve hedeflerini belirlemeye devam edip, uygulamalarý denetleyecek, Ýcra'da söz konusu hedeflerin gerçekleþtirilmelerini saðlayacaktýr" denildi.


Hasan DENÝZKURDU kimdir?

1948 Ýzmir doðumlu olan Hasan Denizkurdu, 1969 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, 1970 yýlýnda Ýstanbul Ýþletme Ýktisadi Enstitüsü'nden mezun olmuþtur.

 

1972 - 1982 yýllarý arasýnda avukatlýk yapan Denizkurdu, 1982 - 1989 yýllarý arasýnda Yaþar Holding A.Þ.'nde Ýdare Komite Üyesi ve Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapmýþtýr. 1989 yýlýndan sonra Pasta-Villa Makarnacýlýk, Vestel, Hitit Seramik, Çimentaþ gibi pek çok þirketin yönetim danýþmanlýðý yapmýþ ve yönetim kurullarýnda bulunmuþtur. Ýzmir Ticaret Odasý'nda 12 yýl Meclis Üyeliði yapan Denizkurdu, 1992 - 1996 yýllarý arasýnda ÝZTO Meclis Baþkanlýðý, 1988-1996 yýllarý arasýnda T.O.B.B. Yönetim Kuruluðu Üyeliði'nin yaný sýra DEÝK Yönetim ve Ýcra Kurulu, Milletlerarasý Ticaret Odasý Milli Komite Yönetim Kurulu Üyeliði yapmýþtýr.


1995 - 1999 yýllarý arasýnda 20. Dönem Ýzmir Milletvekili olarak Parlamento'da görev yapan Hasan Denizkurdu, Milletvekilliði süresince K.P.K. Baþkanlýðý, Anayasa Komisyonu Üyeliði, Ticaret ve Sanayi Komisyonu Üyeliði yapmýþtýr. Aðustos 1998 - Ocak 1999 aylarý arasýnda T.C. Adalet Bakanlýðý yapmýþtýr.  


2002 yýlýndan bu yana Yaþar Holding A.Þ. Ýcra Baþkaný olarak görev yapmaktadýr.  Evli ve 2 çocuk babasý olan DENÝZKURDU, Ýngilizce bilmektedir.

Resim Galerisi

dyo.jpg

Facebook