Akbank’dan giriþimcilere destek

Perşembe, 17 Mayıs 2007 12:45
Akbank Þirket Bankacýlýðý, yeni bir fikri olan, fikrini iþe dönüþtürmek ya da iþini büyütmek isteyen giriþimcilere yönelik, "Ýþe Dönüþen, Ýþi Büyüten Fikirler" adýnda yeni bir program baþlattý.

Akbank Þirket Bankacýlýðý, yeni bir fikri olan, fikrini iþe dönüþtürmek ya da iþini büyütmek isteyen giriþimcilere yönelik, "Ýþe Dönüþen, Ýþi Büyüten Fikirler" adýnda yeni bir program baþlattý.

Akbank'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, giriþimci ruha sahip her kiþi ve kurumun katýlabileceði programa, www.akbank.com adresinden 17 Haziran 2007 tarihine kadar isteyen herkes ücretsiz baþvurabilecek.  


Programla 25 kiþiye Sabancý Üniversitesi bünyesinde eðitim verilecek. Programa Endeavor, Inovent ve KAGÝDER destek saðlayacak. 


Program, giriþimcilere kurmak istedikleri iþlerini nasýl tasarlayacaklarý, nasýl uygulayacaklarý ve yönetecekleri konularýnda eðitici ve yol gösterici bir rol üstlenecek. 


Ýki ana bölümden oluþan programýn ilk bölümünde giriþimcilik, liderlik, pazarlama, maliyet muhasebesi, finans, hukuk, vergi gibi konularda dersler verilecek ve uygulamalý grup çalýþmalarý yapýlacak. Ýkinci bölümde ise proje gruplarýndan seçilen en baþarýlý katýlýmcýlara ücretsiz danýþmanlýk hizmeti verilecek.

Resim Galerisi

akbank.gif

Facebook