ÝZTO’dan Ýzmirliye özel kredi kartý

Salı, 01 Mayıs 2007 00:06
Türk Ekonomi Bankasý (TEB) ve Ýzmir Ticaret Odasý'nýn (ÝZTO) iþbirliði ile hazýrlanan 'TEB Bonus Ýzmirim Card' kullanýma sunuldu. Her 100 YTL'lik harcamanýn 1 YTL'si ÝZTO Eðitim ve Saðlýk Vakfý'na aktarýlacak.

Türk Ekonomi Bankasý (TEB) ve Ýzmir Ticaret Odasý'nýn (ÝZTO) iþbirliði ile hazýrlanan 'TEB Bonus Ýzmirim Card' kullanýma sunuldu. Her 100 YTL'lik harcamanýn 1 YTL'si ÝZTO Eðitim ve Saðlýk Vakfý'na aktarýlacak.

 

Kartla yapýlacak her 100 YTL'lik harcamanýn 1 YTL'si kurumsal sosyal sorumluluk kapsamýnda Ýzmir Ticaret Odasý Eðitim ve Saðlýk Vakfý hesabýna aktarýlacak. Hesapta biriken para Danýþma Kurulu tarafýndan ihtiyaç sahibi Ýzmirli çocuklar için harcanacak.

 

Ýlk yýl için 100 bin kullanýcýya ulaþmayý planladýklarýný kaydeden TEB Bireysel Bankacýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Ý. Cemal Kiþmir, "Bir yýl sonunda ÝTO Vakfý'na 1 milyon YTL'lik bir fon aktarmayý hedefliyoruz" diye konuþtu.

 

HEMÞEHRÝ BÝLÝNCÝ

TEB ile PNP Paribas ortaklýðýnýn ardýndan bireysel bankacýlýk konusunda aktif olma kararý aldýklarýný kaydeden TEB Genel Müdürü Varol Civil, ilk kez kente özel bir kart hayata geçirdiklerini söyledi.

 

Kartýn, ticari bir kart olmasýnýn dýþýnda sosyal sorumluluk özelliðini vurgulayan Civil, "Bu kart ile TEB ve bizim için çok özel bir yeri olan Ýzmir'i birleþtirmiþ oluyoruz. Hemþehri bilinci ile dikkat çeken, Türkiye ekonomisinde önemli konumda bulunan Ýzmir'e ve Ýzmirliye özel bu kart, çocuklarýn eðitimine sunacaðý katký ve saðlayacaðý vizyon ile çok güzel iþler baþarýlmasýný saðlayacaktýr" diye konuþtu.

Civil, diðer kentlerden de ÝTO gibi olayý sahiplenecek çözüm ortaðý bulduklarý takdirde projeyi yaygýnlaþtýrmak istediklerini söyledi.

 

YENÝ PROJELER

ÝTO Baþkaný Ekrem Demirtaþ da 122 yýllýk geçmiþe sahip olan odanýn ekonominin geliþimi için bir çok projeye imza attýðýný belirterek, "Kente dair her projede yer aldýk. Ancak bugün tanýtýmý yapýlan TEB Bonus Ýzmirim Card ile odamýz ve vakfýmýz için bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiþ olacaðýz. Çünkü, odamýza ve vakfýmýza eðitim ve saðlýk konusunda yapýlan baþvurularýn hepsine yetiþmemize imkan yok. Bu taleplere yanýt veremediðimiz noktada ise büyük sýkýntý yaþýyorduk" dedi.

 

ÝTO Meclis Üyesi Erkan Güldoðan'ýn önerisi ile hayata geçirilen kartý Ýzmirlilerin kullanmaya baþlamasý ile birçok eðitim projesinin hayata geçeceðini kaydeden Demirtaþ, "TEB Bonus Ýzmirim Card ile en çok çocuklar sevinecek" diye konuþtu. Demirtaþ, söz konusu kartý 68 bin oda üyesinin yaný sýra eþ ve çocuklarý, çalýþanlarý ve Türkiye'nin deðiþik kentlerinde yaþayan Ýzmirlilerin kullanmasý çaðrýsýnda bulundu.

 

1 MÝLYON YTL'LÝK FON

TEB Bireysel Bankacýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Cemal Kiþmir, TEB Bonus Ýzmirim Card'ýn piyasalardaki diðer kredi kartlarýndan farklýlýðýný sosyal sorumluluk bilinci ile ortaya koyduðunu söyledi. Kiþmir þöyle devam etti, "Buradaki yüzde 1'lik oran TEB'in komisyon gelirinden aktarýlacak. Kart sahiplerine yansýtýlmayacak. Böylesine yüksek bir oraný vermemizin en büyük nedeni, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme arzumuz. Bir yýl sonunda 100 bin karta ulaþarak 1 milyon YTL'lik fon yaratmayý hedefliyoruz."

 

DANIÞMA KURULU'NDA KÝMLER VAR?

TEB Ýzmirim Bonus Card'ýn destek olacaðý projeleri deðerlendirecek danýþma kurulunda ÝTO temsilcisi, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Sezgin, Yaþar Üniversitesi Rektörü Mesut Ayan, ÝTO Meclis Baþkaný Necip Kalkan, Ege Ýhracatçý Birlikleri Baþkaný Mustafa Türkmenoðlu, Ýl Milli Eðitim Müdürü Kamil Aydoðan, Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Özkan, Kadýn Platformu Baþkaný Neþe Can Hürtürk ve Erkan Güldoðan olacak.

 

Nihat Delibaþý / YeniAsýr

Resim Galerisi

ekrem-demirtas.20061219110302.jpg

Facebook