ÝZTO'da Anadolu Yaklaþýmý paneli

Cuma, 13 Nisan 2007 16:04
Ýzmir Ticaret Odasý'nda (ÝZTO) düzenlenen toplantýda firma temsilcilerine Anadolu Yaklaþýmý'nýn KOBÝ'lere saðlayacaðý imkanlar anlatýldý.

Ýzmir Ticaret Odasý'nda (ÝZTO) düzenlenen toplantýda firma temsilcilerine Anadolu Yaklaþýmý'nýn KOBÝ'lere saðlayacaðý imkanlar anlatýldý.  


Toplantýya ÝZTO Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Türkiye Bankalar Birliði Finansal Yeniden Yapýlandýrma Çalýþma Grubu Baþkaný ve Türkiye Garanti Bankasý A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Memiþ, Ýzmir Vergi Dairesi Baþkaný Mustafa Bulut, ÝZTO Finans Danýþmaný Halit Soydan, Sosyal Sigortalar Kurumu Ýzmir Ýl Müdürü Ali Ýhsan Yeþilçimen, Bað-Kur Ýzmir Ýl Müdürü Necati Çetiner, ÝZTO Meclis üyeleri ve firma sahipleri katýldý.  


Ýstanbul yaklaþýmýnýn baþarýlý olmasýndan dolayý Anadolu Yaklaþýmý'ný hazýrladýklarýný belirten Türkiye Bankalar Birliði Finansal Yeniden Yapýlandýrma Çalýþma Grubu Baþkaný Adnan Memiþ, "Ýstanbul Yaklaþýmý 300 kiþi ve firmayý kapsayarak büyük bir baþarý kazandý. Ýstanbul Yaklaþýmý 6 milyon ciroya ulaþarak önemli bir baþarý saðlamýþ ve Türk ekonomi tarihindeki yerini almýþtýr. KOBÝ'lerin bu sistemden yararlanabilmesi için oluþturulan Anadolu Yaklaþýmý'nýn da baþarýlý olacaðýna inanýyorum" dedi.  


"ANADOLU YAKLAÞIMI’NI BANKACILIK ÞAPKAMIZI KENARA KOYARAK OLUÞTURDUK"


Ýstanbul Yaklaþýmý'nýn oluþturulduðu mali kurumlarýn yapýsý ile günümüzdeki yapýnýn farklý olduðuna dikkat çeken Memiþ, "2001 yýlýnda ortam yangýn yeri gibiydi. Bu yangýn mali sektörü de büyük oranda sarmýþtý. Bugün mali sistem katý ve sýký faturalar ödeyerek nispeten daha saðlýklý yapýya kavuþtu. Ýstanbul Yaklaþýmý'ný oluþturan ekip olarak, Anadolu Yaklaþýmý'ný oluþtururken bankacýlýk þapkalarýmýzý bir kenara koyarak oluþturduk" ifadelerini kullandý. Memiþ, KOBÝ'lerin yaklaþým çerçevesinde Ýstanbul Yaklaþýmý'nda olduðu gibi baþarýlý sonuçlara ulaþmayý hedeflediklerini belirtti.  


Anadolu Yaklaþýmý sürecinde bir fonksiyonlarý olmadýðýný kaydeden Ýzmir Vergi Dairesi Baþkaný Mustafa Bulut ise, "1 milyar dolar Ýzmir'deki 97 bin mükelleften. Süreç içinde bir fonksiyonumuz yok, ama bu tür yasalar vergi toplamamýzý kolaylaþtýrýyor" diye konuþtu.  


Sosyal Sigortalar Kurumu Ýzmir Ýl Müdürü Ali Ýhsan Yeþilçimen de projeyle ilgili, "Borçlarýn yapýlandýrýlmasýnýn ardýndan 2 ay içinde yapýlacak baþvurularla sigorta primi, özel iþlem vergisi, iþsizlik sigortasý, gecikme zammý borçlarý yüzde 9 faiz oraný ile 2 yýl tecil ettirilebilir veya taksitlendirilebilir" þeklinde konuþtu.  


"EMEKLÝ OLACAKLAR ÝÇÝN BANKA KREDÝ VERMELÝ" 


Emekli olacak 10 bin kiþi için bankalarýn kredi vermesi gerektiðini ifade eden Bað-Kur Ýzmir Ýl Müdürü Necati Çetiner, eðer bu saðlanmazsa kiþilerin prim ödeyemeyeceðini ve saðlýk hizmetlerinden yararlanamayacaðýný söyledi.  


ÝZTO Finans Danýþmaný Halit Soydan ise, Anadolu Yaklaþýmý'nýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný ve KOBÝ'leri ekonomiye kazandýracaðýný kaydetti.  


“BANKALAR GEREKLÝ ÝLGÝYÝ GÖSTERMEDÝ”


KOBÝ'lerin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna imkan tanýyacak olan Anadolu Yaklaþýmý'nýn 4 Nisan'dan itibaren uygulamaya geçtiðini, ancak bankalarýn ve finansal kuruluþlarýn buna gerekli ilgiyi göstermediklerini söyleyen ÝZTO Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, "33 mevduat bankasýndan sadece 9 tanesi, 13 kalkýnma ve yatýrým bankasýndan ise sadece 3 tanesi, 4 katýlým bankasýndan 3 tanesinin ve 175 banka dýþý mali kuruluþtan 7 tanesinin sözleþmeyi imzalamasý düþündürücü. Sözleþmeyi halen imzalamamýþ kuruluþlara BDDK tarafýndan 2 aylýk ek süre verildi. Umarýz ve dileriz ki imzalayan kuruluþlarda çerçeve antlaþmayý imzalar ve en kýsa sürede sisteme dahil olur" dedi.  


Çerçeve Anlaþma'nýn onaylanmasý ile Anadolu Yaklaþýmý'nýn 4 Nisan 2007'de uygulamaya geçtiðini kaydeden Demirtaþ, "Henüz banka ve diðer mali kuruluþlara borcu olmayan ancak vergi ve prim borcu bulunan iþletmelerin borçlarýnýn nasýl yapýlandýrýlacaðýna iliþkin bir netlik yok. Önümüzdeki 10 günlük süre içinde gerek bu konuda netliðin saðlanacaðýný, gerekse alacaklý kuruluþlarýn kendi içlerindeki hazýrlýk çalýþmalarýný tamamlayarak sözleþmeleri kabul etmeye baþlayacaklarýný umuyoruz" diye konuþtu.

Resim Galerisi

izto-anadolu-yaklasimi.jpg

Facebook